Open Journal Systems @ Academicon


To jest platforma Open Journal Systems portalu Academicon. Oferta dla czasopism znajduje się > tutaj.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

The Biblical Annals

„The Biblical Annals” to czasopismo Instytutu Nauk Biblijnych Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie. Pismo poświęcone jest studiom biblijnym i dzieli się na sześć sekcji obejmujących Stary Testament, literaturę międzytestamentalną, Nowy Testament, Varia, Recenzje oraz Sprawozdania. Czasopismo zawiera opracowania o charakterze egzegetycznym, filologicznym, historycznym oraz z dziedziny hermeneutyki biblijnej. Jego celem jest prezentowanie badań polskich biblistów podejmujących problemy i metodologie obecne we współczesnych studiach biblijnych. Artykuły oraz recenzje drukowane są w języku polskim, angielskim, włoskim, francuskim i niemieckim.

„The Biblical Annals” jest czasopismem naukowym redagowanym od 1963 roku przez Instytut Nauk Biblijnych Wydziału Teologii KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin. Pierwotnie ukazywało się ono jako zeszyt pierwszy „Roczników Teologiczno-Kanonicznych” (1963-1990; ISSN 0035-7723), następnie „Roczników Teologicznych” (1991-2008; ISSN 1233-1457) i wreszcie jako samodzielne „Roczniki Biblijne” (2009-2010; ISSN 2080-8518). Od roku 2011 pismo nosi nowy tytuł angielskojęzyczny, „The Biblical Annals”. Od roku 2013 czasopismo ukazuje się jako półrocznik, natomiast od roku 2016 jako kwartalnik (styczeń, kwiecień, lipiec, październik). Wersja papierowa zawierająca wszystkie cztery zeszyty wydawana jest raz w roku w miesiącu październiku.


Szczegóły publikacji:

– ISSN 2083-2222 (wersja drukowana)

– ISSN 2451-2168 (wersja on-line)

– W wersji elektronicznej ukazuje się w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku

– Wersja drukowana (4 zeszyty elektroniczne) ukazuje się w październiku

– Wersja elektroniczna jest wersją pierwotną

– Wydawca: Instytut Nauk Biblijnych KUL

– Punktacja MNiSW: 12 pkt., lista B

Bazy danych, w których czasopismo jest indeksowane:

–  SCOPUS

– ATLA Catholic Periodical and Literature Index (ATLA CPLI)

– ATLA Religion Database® (ATLA RDB®)
– Central European Journal of Social Siences and Humanities (CEJSH)
– Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

– European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)

– Google Scholar

Arianta

– Baza Artykułów Biblistyki Polskiej (BABP)

– Humanities Journals (BazHum)
– Index Copernicus (IC)

POL-Index

– Polska Bibliografia Naukowa (PBN)

 

 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Verbum Vitae

„Verbum Vitae” jest półrocznikiem biblijno-teologicznym wydawanym przez Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czasopismo ma charakter tematyczny. Każdy numer jest poświęcony konkretnemu problemowi teologii biblijnej, który jest prezentowany w artykułach grupowanych w trzech działach: Stary Testament – Nowy Testament – Ojcowie i życie Kościoła.

Ostatnim, czwartym działem każdego numeru są recenzje. W większości recenzowane są publikacje, które ukazały się w języku polskim. W ten sposób staramy się o promocję polskiej biblistyki, stymulując także debatę naukową w polskim środowisku biblijnym.

Nazwa czasopisma „Verbum Vitae” podkreśla chrystocentryczny charakter Pisma Świętego. Z tego powodu zawarte w nim artykuły próbują ukazać misterium Chrystusa, objawione w Starym i Nowym Testamencie i odkrywane coraz pełniej w żywej Tradycji Kościoła. 

 

ISSN 1644-8561 (wersja drukowana)
ISSN 2451-280X (wersja on-line)

Wersja elektroniczna pisma jest wersją pierwotną.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Kieleckie Studia Teologiczne / Kielce Theological Studies

Rocznik wydawany przez Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach od r. 2002.

ISSN 1730-072X

Wydawnictwo „Jedność” Kielce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na dotychczasowej stronie "Kieleckich Studiów Teologicznych" (zob.  http://wsd.kielce.pl/kst) możliwy jest dostęp on-line do tekstów archiwalnych oraz istnieje możliwość skorzystania z wyszukiwarki.

 

Recenzenci tomu KST 16 (2017)

 

dr Aleksandra Brzemia-Bonarek (UPJPII Kraków)

ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa (UKSW Warszawa)

ks. dr hab. Grzegorz Barth (KUL)

dr hab. Elżbieta Kotkowska (UAM Poznań)

o. dr hab. prof. KUL Sławomir Ireneusz Ledwoń (KUL Lublin)

ks. prof. dr hab.Stanisław Dyk (KUL Lublin)

ks. dr Łukasz Darowski (WSD Bagno)

ks. dr hab. Krzysztof Burczak (KUL Lublin)

ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk (UKSW Warszawa)

ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann (emeryt. prof. KUL)

o. dr hab. Michał Gronowski OSB (UŚ Katowice)

o. dr Szymon Hiżycki OSB (UPJPII Kraków)

ks. prof. dr hab. Jan Józef Janicki (UPJPII Kraków)

ks. dr hab. Sylwester Jaśkiewicz (WSD Radom)

ks. dr hab. Krystian Kałuża (UO Opole)

ks. dr hab. prof. KUL Przemysław Kantyka (KUL Lublin)

dr hab. Piotr Kopiec (KUL Lublin)

dr hab. Maciej Münnich (KUL Lublin)

ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny (KUL Lublin)

dr hab. Aldona Piwko (UKSW Warszawa)

ks. dr hab. prof. KUL Andrzej Pietrzak (KUL Lublin)

ks. dr hab. prof. OPJPII Piotr Majer (UPJPII Kraków)

ks. dr hab. Andrzej Wójcik (UPJPII Kraków)

ks. dr hab. Piotr Roszak (UMK Toruń)

ks. dr hab. prof. PWSZ Bogdan Węgrzyn (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Tarnów)

ks. dr hab. Andrzej Pryba (UAM Poznań)

dr Marcin Majewski (UPJPII Kraków)

Prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz)

ks. dr hab. Marcin Składowski (KUL Lublin)

ks. dr hab. Damian Wąsek (UPJPII Kraków)

ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński (KUL Lublin)

ks. dr Tomasz Siemieniec (KUL Lublin)

ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło (UŚ Katowice)

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Wrocławski Przegląd Teologiczny

Czasopismo Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu poświęcone studiom z zakresu:

- filozofii chrześcijańskiej,
- historii Kościoła,
- nauk biblijnych,
- nauk społecznych,
- teologii systematycznej,
- teologii duchowości,
- teologii pastoralnej.

Obejmuje badania prowadzone w poszczególnych katedrach wchodzących w skład instytutów naukowych uczelni. Od początku swojego istnienia, czyli od 1993 r. jest półrocznikiem.

Wrocławski Przegląd Teologiczny jest swego rodzaju kontynuacją naukowej myśli i prac wydawniczych prowadzonych przed II wojną światową w "Przeglądzie Teologicznym" we Lwowie. We Wrocławiu rozpoczął swoją działalność w 1993 r., w 25 roku działalności naukowej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Powstanie tego czasopisma było nie tylko czytelnym znakiem żywotności Uczelni, ale także znakiem nadziei na dalszy rozwój. We wstępie do pierwszego zeszytu Przeglądu Henryk kard. Gulbinowicz, ówczesny Metropolita Wrocławski pisał: "Słowa z Pierwszego Listu św. Piotra: «Bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest» (1P 3,15) niech staną się natchnieniem dla szczerych wysiłków wszystkich autorów i niech wyznaczą drogę służby poprzez uprzystępnianie myśli teologiczno-filozoficznej Ludowi Bożemu Dolnego Śląska".

WPT w bazach danych:

Arianta

BazHum

ERIH PLUS

IndexCopernicus

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Zeszyty Naukowe KUL

W 1957 r. władze Uniwersytetu zabiegały o zgodę administracji rządowej na wydawanie czasopisma w nakładzie 7 tys. egzemplarzy, początkowo uzyskano pozwolenie na nakład siedmiokrotnie mniejszy. Kolejne numery miały ukazywać się na początku każdego kwartału. Początkowo druk odbywał się w Lubelskiej Drukarni Prasowej w godzinach nadliczbowych. Do 1972 r. „Zeszyty Naukowe KUL" redagował komitet złożony z przedstawicieli Wydziałów oraz delegata Biblioteki Uniwersyteckiej. Pracami redakcji w początkowym okresie kierował Konstanty Turowski. Od 1973 r. wprowadzono funkcję redaktora naczelnego, powoływanego z grona profesorów. W kolejnych latach pełnili ją: prof. Antoni Stępień (1973–1975 oraz 1983–1993), ks. prof. Wacław Hryniewicz (1976–1978), o. prof. Mieczysław A. Krąpiec (1979–1983), prof. Stanisław Fita (1994–2000), ks. prof. Józef Herbut (2000–2003), ks. prof. Henryk Witczyk (2003–2011), prof. Karol Klauza (2011–2017), dr hab. Grzegorz Tylec od 2017 r.

Szczegóły publikacji:

– ISSN 0044-4405

– eISSN 2543-9715

– W wersji elektronicznej ukazuje się w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku

– Wersja drukowana (4 zeszyty elektroniczne) ukazuje się w październiku

– Wersja elektroniczna jest wersją pierwotną

– Wydawca: Wydawnictwo KUL

– Punktacja MNiSW: 10 pkt., lista B

Na tej stronie czasopisma dostępne są pełne wersje artykułów w formacie PDF, opublikowanych na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0). Pełniejsze archiwum czasopisma znajduje się tutaj.

 

W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe z dziedziny nauk społecznych, dyscypliny: nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, nauki o bezpieczeństwie.

Bazy danych, w których czasopismo jest indeksowane:

– Google Scholar
– Central European Journal of Social Siences and Humanities (CEJSH)
– Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
– Baza czasopism humanistycznych (BazHum)

 

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

1 - 5 z 5 elementów