Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

The Biblical Annals to czasopismo Instytutu Nauk Biblijnych Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie. Pismo poświęcone jest studiom biblijnym i dzieli się na sześć sekcji obejmujących Stary Testament, literaturę międzytestamentalną, Nowy Testament, Varia, Recenzje oraz Sprawozdania. Czasopismo zawiera opracowania o charakterze egzegetycznym, filologicznym, historycznym oraz z dziedziny hermeneutyki biblijnej. The Biblical Annals to czasopismo o charakterze otwartym („Open Access”), z aktualną zawartością oraz numerami archiwalnymi dostępnymi w formie elektronicznej bez opłat na naszej stronie internetowej. Strategia czasopisma obejmuje zapewnienie studentom i badaczom wolnego dostępu do prac naukowych i badań na wysokim poziomie przy użyciu nowoczesnych technologii i platform internetowych.

Celem The Biblical Annals jest prezentowanie badań polskich biblistów podejmujących problemy i metodologie obecne we współczesnych studiach biblijnych. Artykuły oraz recenzje drukowane są w języku polskim, angielskim, włoskim, francuskim i niemieckim. Nasi autorzy to zarówno starsi i doświadczeni, jak i młodzi obiecujący polscy bibliści, reprezentujący ważne ośrodki akademickie w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach i w Lublinie. Czasopismo odgrywa ważną rolę w stymulowaniu studiów biblijnych i dyskusji naukowych w naszym regionie. Czasopismo otwarte jest także na publikacje autorów zagranicznych. Międzynarodowa Rada Naukowa oraz artykuły w obcych językach mają za zadanie popularyzować polskie publikacje biblijne za granicą, utrzymując kontakt pomiędzy polską i światową biblistyką.

The Biblical Annals wymaga wysokiego poziomu naukowego nadsyłanych prac, które poddane zostają wnikliwej i krytycznej recenzji. Pismo promuje wysokie standardy etyczne oraz naukowe, oryginalność opracowań, rygorystyczne zastosowanie metod biblijnych oraz ich różnorodność. Wizja, dynamiczne działanie, innowacyjność, oraz dążenie do nieustannego doskonalenia, to wartości, które dzielimy z innymi i w które wierzymy. The Biblical Annals jest wydawane przez najstarszy i największy Instytut Nauk Biblijnych w Polsce i chce służyć jako platforma biblijna promująca współpracę naukową i wymianę w naszym regionie, w twórczym dialogu z badaczami międzynarodowymi.

 

Działy

Stary Testament

Przyjmuje artykuły dotyczące  badań egzegetycznych nad Starym Testamentem

Redaktorzy
 • Arnold Zawadzki
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Literatura międzytestamentalna

Przyjmuje artykuły dotyczące badań naukowych nad literaturą międzytestamentalną głównie okresu Drugiej Świątyni w Izraelu.

Redaktorzy
 • Henryk Drawnel
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Nowy Testament

Przyjmuje artykuły dotyczące badań egzegetycznych nad Nowym Testamentem.

Redaktorzy
 • Marcin Kowalski
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Varia

Przyjmuje artykuły z zakresu historii, filologii, metodologii, biblijnej bibliografii, i innych pokrewnych obszarów badań naukowych.

Redaktorzy
 • Krzysztof Napora
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Przyjmuje recenzje książek naukowych na temat egzegezy, filologii i historii biblijnej, oraz pokrewnych obszarów badań.

Redaktorzy
 • Adam Kubiś
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Sprawozdania

Przyjmuje sprawozdania z ważnych wydarzeń dotyczących studiów biblijnych, takich jak konferencje biblijne, seminaria, zjazdy biblistów, oraz innych ważnych wydarzeń związanych ze studiami biblijnymi.

Redaktorzy
 • Adam Kubiś
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

1. Procedura recenzowania artykułów w czasopiśmie naukowym The „Biblical Annals” jest zgodna z zaleceniami opisanymi w broszurze Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011, oraz Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych.

2. Autorzy przysyłając pracę do publikacji w czasopiśmie wyrażają zgodę na proces recenzji.

3. Nadesłane teksty są poddane ocenie w pierwszej kolejności przez Redakcję.

4. Następnie teksty artykułów zakwalifikowanych do procesu ewaluacyjnego są przekazane do recenzji dwóm niezależnym recenzentom, którzy posiadają co najmniej stopień doktora.

5. Nadesłane prace nie są wysyłane do recenzentów z tej samej placówki naukowej, z której pochodzą autorzy oraz do osób mogących pozostawać z autorem w konflikcie interesów. Przez konflikt interesów rozumie się zależność służbową (podległość zawodową), bezpośrednią współpracę naukową (w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji) oraz bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński) występujące pomiędzy recenzentem a autorem recenzowanego tekstu. Recenzentami nie są także członkowie Redakcji (tj. redaktor naczelny, zastępca redaktora naczelnego oraz sekretarz redakcji). W przypadku, gdy grono specjalistów w danej dziedzinie studiów biblijnych czy patrystycznych jest bardzo wąskie, może mieć miejsce odstępstwo od powyższych zasad.

6. Zachowana jest zasada wzajemnej anonimowości recenzenta i autora artykułu (double-blind review process). Każdemu artykułowi nadawany jest numer redakcyjny identyfikujący go na kolejnych etapach procesu wydawniczego.

7. Recenzja musi zawierać jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Nie będą brane pod uwagę recenzje ewidentnie niespełniające merytorycznych i formalnych wymagań recenzji naukowej, w tym recenzje zdominowane przez nieumotywowane opinie krytyczne bądź nieumotywowane pochwały, pozbawione logicznego powiązania między treścią a konkluzją, tj. recenzje zdecydowanie krytyczne, lecz z konkluzją pozytywną bądź odwrotnie.

8. Decyzja Recenzenta ograniczona jest do poniższych możliwości:

 • Artykuł może zostać opublikowany bez konieczności wprowadzania zmian.
 • Artykuł może zostać opublikowany po wprowadzeniu sugerowanych przez Recenzenta zmian.
 • Artykuł w obecnej formie nie może zostać opublikowany. Tekst wymaga poważnej korekty, która winna uwzględnić uwagi Recenzenta. Po poprawie, artykuł będzie wymagał ponownej recenzji i decyzji o jego publikacji.
 • Artykuł nie może zostać opublikowany. Nie istnieją także realne szanse jego rewizji. Recenzent winien uzasadnić swoją decyzję.
 • Artykuł mógłby zostać opublikowany, ale w innym czasopiśmie. Recenzent winien umotywować swoją decyzję.

9. Racjonalne i umotywowane opinie przedstawione w recenzji są wiążące dla autora recenzowanego artykułu. Ma on obowiązek uwzględnić zalecenia recenzentów i w określony sposób poprawić artykuł. Gdy dochodzi do zalecenia autorowi naniesienia poprawek, wszystkim recenzentom przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji pracy.

10. Kryteria sugerowane recenzentom przy ocenie artykułów:

10.1. Recenzja pozytywna:

 • praca zawiera oryginalne interpretacje podane z dużą dozą prawdopodobieństwa
 • tematyka artykułu dotyczy problematyki egzegezy biblijnej lub dobrze udokumentowanej analizy filologicznej tekstu biblijnego
 • artykuł jest poprawnie napisany pod względem stosowanej metody oraz zasad pracy naukowej
 • artykuł zawiera status quaestionis lub przedstawia historię badań nad danym problemem
 • teksty omawiające wyniki badań nad obszarami powiązanymi z Pismem św. (n.p. antropologia, teksty starożytnego Bliskiego Wschodu, literatura klasyczna, hermeneutyka filozoficzna, literatura patrystyczna czy rabiniczna) mogą być przyjęte pod warunkiem, że ukazują one wpływ na interpretację i rozumienie tekstu biblijnego.

10.2. Odesłanie tekstu do przepracowania (z uwzględnieniem p. 10.1):

 • niewystarczająca bibliografia oraz brak dyskusji z literaturą naukową w kontekście omawianej problematyki
 • niedopracowana struktura artykułu,
 • brak precyzji terminologicznej
 • niejasne sformułowanie tematu lub problemu badawczego

10.3. Artykuły wymagające odrzucenia (z uwzględnieniem p. 10.1 i 10.2):

 • brak wiedzy na temat omawianej problematyki
 • skrajny brak prawdopodobieństwa formułowanej hipotezy
 • brak proporcji pomiędzy znaczeniem omawianego tematu a długością i złożonością prezentacji
 • styl nazbyt agresywnie polemiczny w stosunku do innego artykułu czy książki

11. Recenzent winien zaalarmować Redakcję wobec zaistnienia ewentualnego podobieństwa recenzowanego artykułu do jakichkolwiek wcześniej publikowanych treści.

12. Recenzent tworzy recenzję poprzez zalogowanie się na stronie internetowej półrocznika i wypełnianie elektronicznego formularza. 

13. Recenzent winien sporządzić recenzję bez zbędnej zwłoki. Zwyczajowo terminem przeznaczonym na sporządzenie recenzji są cztery tygodnie.

14. Recenzenci są zobowiązani do poufności i zachowania w tajemnicy wszystkich informacji przekazanych przez Redakcję. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.

15. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktor Naczelny na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez autora.

16. Raz w roku Redakcja zamieszcza na stronie internetowej uaktualnioną pełną listę recenzentów, z którymi współpracuje.

17. Według przyjętego zwyczaju recenzje artykułów są sporządzane nieodpłatnie. Recenzenci otrzymują darmowy egzemplarz tomu czasopisma, w którym ukazał się recenzowany przez nich tekst.

 

Polityka Open Access

Czasopismo funkcjonuje w formule Open Access, co oznacza, że cała jego zawartość jest dostępna bez opłat dla użytkownika lub jej/jego instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, drukować, przeszukiwać lub korzystać z pełnych tekstów artykułów, czy też używać ich w każdym prawem dozwolonym celu, bez proszenia o zgodę wydawcy bądź autora. Pozostaje to w zgodzie definicją BOAI dotyczącą wolnego dostępu.

To czasopismo stosuje zasadę bezpośredniego dostępu do jego treści (open access), hołdując zasadzie, że darmowe udostępnianie czytelnikom treści badań naukowych przyczynia się do szerszej wymiany wiedzy w wymiarze światowym.

 

Archiwizowanie

This journal utilizes the LOCKSS system to create a distributed archiving system among participating libraries and permits those libraries to create permanent archives of the journal for purposes of preservation and restoration. More...

 

Rada naukowa

Stanisław Bazyliński (Pontifical Biblical Institute & Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura "Seraphicum", Rome, Italy)

Waldemar Chrostowski (Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw, Poland)

Lutz Doering (Westfälische Wilhelms-Universität, Münster, Deutschland)

Ida Fröhlich (Pázmány Péter Catholic University, Budapest, Hungary)

Stanisław Hałas (Pontifical University of John Paul II, Cracow, Poland)

Eric F. Mason (Judson University, Elgin, IL, USA)

Émile Puech (École biblique et archéologique française de Jérusalem, Jerusalem, Israel)

Daniel Stökl Ben Ezra (École Pratique des Hautes Études, Paris, France)

Eibert Tigchelaar (Katholieke Universiteit Leuven, Belgium)

Mirosław Stanisław Wróbel (John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin, Poland)

 

Rada programowa

ks. Henryk Witczyk (KUL, Lublin, Poland)

ks. Dariusz Dziadosz (KUL, Lublin, Poland)

ks. Janusz Lemański (USZ, Szczecin)

ks. Artur Malina (UŚ, Katowice, Poland)

Branislav Kl’uska (KU, Ružomberok)

ks. Antoni Paciorek (KUL, Lublin, Poland)

ks. Rajmund Pietkiewicz (PWT, Wrocław, Poland)

Waldemar Rakocy CM (KUL, Lublin, Poland)

ks. Stefan Szymik MSF (KUL, Lublin, Poland)

ks. Antoni Tronina (KUL, Lublin, Poland)

 

Lista recenzentów

2017

Grzegorz Baran (KUL, Lublin, Poland), Marek Baraniak (University of Warsaw, Poland), Francesco Bianchi (Sapienza University, Rome, Italy), Piotr Blajer (Studium Biblicum Franciscanum, Jerusalem, Israel), Piotr Briks (University of Szczecin, Poland), Mirosław Jasinski (Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw, Poland), Piotr Jaworski (Pontifical University of John Paul II, Cracow, Poland), Marek Karczewski (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Branislav Kluska (Catholic University in Ruzomberok, Slovakia), Piotr Kot (The Pontifical Faculty of Theology, Wrocław, Poland), Janusz Kręcidło (Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw, Poland), Łukasz Laskowski (Pontifical University of John Paul II, Cracow, Poland), Janusz Lemański  (University of Szczecin, Poland), Artur Malina (University of Silesia, Katowice, Poland), Krzysztof Mielcarek (KUL, Lublin, Poland), Krzysztof Napora (KUL, Lublin, Poland), Andrzej Piwowar (KUL, Lublin, Poland), Marek Parchem (Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw, Poland), Łukasz Popko (École Biblique et Archéologique Française, Jerusalem, Israel), Mariusz Rosik (The Pontifical Faculty of Theology, Wrocław, Poland), Sławomir Szkredka (Saint John's Seminary, Camarillo, CA, USA), Stefan Szymik (KUL, Lublin, Poland), Michał Wojciechowski (University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland), Mirosław Wróbel (KUL, Lublin, Poland), Marcin Zieliński (KUL, Lublin, Poland)

2016

Grzegorz Baran (KUL, Lublin, Poland), Krzysztof Bardski (Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw, Poland), Tomasz Bąk (KUL, Lublin, Poland), Dariusz Dziadosz (KUL, Lublin, Poland), Piotr Jaworski (Pontifical University of John Paul II, Cracow, Poland), Marcin Kowalski (KUL, Lublin, Poland), Janusz Kręcidło (Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw, Poland), Anna Kuśmirek (Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw, Poland), Edward Lipiński (Katholieke Universiteit Leuven, Belgium), Artur Malina (University of Silesia, Katowice, Poland), Roman Mazur (Pontifical University of John Paul II, Cracow, Poland), Krzysztof Mielcarek (KUL, Lublin, Poland), Krzysztof Modras (KUL, Lublin, Poland), Piotr Muchowski (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland), Krzysztof Napora (KUL, Lublin, Poland), Marek Piela (Jagiellonian University, Cracow, Poland), Andrzej Piwowar (KUL, Lublin, Poland), Przemysław Piwowarczyk (University of Silesia, Katowice, Poland), Bogdan Poniży (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland), Jolanta Judyta Pudełko (Pontifical Faculty of Theology, Warsaw, Poland), Barbara Strzałkowska (Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw, Poland), Grzegorz Szamocki (University of Gdańsk, Poland), Tomasz Tułodziecki (Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland), Michał Wojciechowski (University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland)

 

 

Zasady etyczne

The Biblical Annals bardzo poważnie podchodzi do kwestii naruszenia praw autorskich, plagiatu oraz wykroczeń związanych z dobrymi praktykami w zakresie publikacji. Staramy się chronić prawa autorów i zawsze badamy oskarżenia o plagiat lub niezgodne z prawem wykorzystanie publikowanych artykułów. W równym stopniu staramy się pry tym chronić reputację czasopisma, która cierpi na stosowaniu złych praktyk. Czasopismo rezerwuje sobie prawo do podjęcia działań w przepadkach stosowania następujących złych praktyk:

 

– w przesłanym artykule pojawia się plagiat innej pracy,

– w przesłanym artykule pojawia się wykorzystanie objętych prawami autorskimi materiałów strony trzeciej bez jej zgody lub bez dostatecznego uznania tegoż faktu,

– autorstwo artykułu jest poddawane w wątpliwość.

 

W takich przypadkach akcje podejmowane przez czasopismo mogą obejmować:

 

– opublikowanie erraty lub corrigendy,

– wycofanie artykułu, nawet po jego publikacji,

– przedstawienie sprawy głowie wydziału, instytucji, lub ciała akademickiego, do którego należy autor,

– podjęcie odpowiednich kroków prawnych.

 

The Biblical Annals, szukając dobrych rozwiązań w zakresie etyki publikacyjnej, opiera się na zasadach wypracowanych przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics - COPE), międzynarodową organizację zrzeszającą wydawców i redaktorów czasopism naukowych. Zasady te, w postaci diagramów, są dostępne tutaj.

 

Opłaty

The Biblical Annals nie pobiera od autorów żadnych opłat za zgłoszenie tekstu, jego opracowanie oraz publikację.The Institute of Biblical Studies, Faculty of Theology, the John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.