Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma The Biblical Annals?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

1. Artykuł proponowany do druku w The Biblical Annals powinien zostać opracowany z uwzględnieniem niżej podanych norm. Jeśli artykuł nie będzie napisany z zastosowaniem tychże norm, może zostać odesłany autorowi do korekty. Tylko jeden artykuł może zostać przyjęty do jednego numeru czasopisma.

2. Składany artykuł nie może być złożony równocześnie w innym czasopiśmie, periodyku, czy tomie wychodzącym pod czyjąś redakcją. Nie powinien on również być opublikowany on line w tym samym czy innym języku. Artykuły, które ukazały się, lub ukażą się w innym czasopiśmie nie zostaną przyjęte do publikacji.

3. Prosimy aby autor rejestrując się na stronie czasopisma (Zarejestruj) podał możliwie wszystkie wymagane dane, co ułatwi zarówno kontakt z autorem jak i dalszą współpracę. Niezbędne zwłaszcza są imię i nazwisko, adres e-mail, afiliacja, adres instytucji, adres korespondencyjny, jeśli inny niż instytucji. W związku z obecnymi standardami publikacji w fromularzu rejestracji obowiązkowo należy podać swój indywidualny numer ORCID. Numer ORCID uzyskać można wypełniając ankietę on-line: https://orcid.org/register. W przypadku zapomnienia numeru ORCID, można go odnaleźć na stronie: https://orcid.org/orcid-search/search.

Uwaga, format wpisywania ORCID musi być poprzedzony https://orcid.org/

Przykład:

https://orcid.org/0000-0002-8732-6868

4. Cały proces składania artykułu do czasopisma, proces recenzji oraz redakcji odbywa się online poprzez konto autora założone na stronie czasopisma. Z artykułu należy usunąć nazwisko, adres i afiliację autora oraz metadane elektroniczne pozwalające zidentyfikować autora, zobacz zasady zapewniające anonimowość autora.

5. Artykuł należy przesłać w formie gotowej do druku, bez konieczności wprowadzania dodatkowych korekt przez autora. Prosimy o dołączenie do tekstu krótkiego streszczenia w języku angielskim nieprzekraczającego 1000 znaków (bez spacji) oraz słowa-klucze w języku polskim i angielskim, odnoszące się do treści artykułu. Prosimy nie załączać streszczeń w innych językach niż angielski. 

6. Artykuł nie powinien przekraczać 10 000 słów łącznie z przypisami. Struktura artykułu powinna składać się z następujących elementów: a. tytuł oraz tytuł po angielsku; b. summary in English; c. słowa-klucze po polsku i po angielsku; d. przedstawienie problemu do rozwiązania wraz z omówieniem wcześniejszych prób podejmowanych w literaturze naukowej. e. propozycja rozwiązania danego problemu oraz stosowana metoda badań; f. dyskusja uwzględniająca literaturę naukową; g. wnioski; h. bibliografia końcowa.

7. Należy używać czcionki 12-punktowej przy odstępie pomiędzy liniami 2 zarówno w tekście artykułu, jak i w przypisach. Marginesy powinny mierzyć 2,5 cm. Należy stosować edytor Microsoft Word i font Times New Roman w Unicodzie. Jeżeli artykuł zawiera materiał trudny w edycji (tabele, zdjęcia, inna grafika), oraz inną niż Roman type czcionkę (hebrajską, grecką, syryjską, koptyjską, itd.) prosimy również o przesłanie tekstu w formacie PDF.

8. Tekst przypisu prosimy umieszczać u dołu stronicy, na której znajduje się odnośnik, nie na końcu artykułu. Jako odnośniki stosujemy cyfry arabskie.

9. Wymagana jest bibliografia końcowa cytowanych artykułów i książek w artykule.

10. Należy unikać stosowania wielu przypisów w jednym zdaniu. Jeśli nazwiska autorów występujące w tym samym zdaniu wymagają osobnych danych bibliograficznych, należy na końcu zdania umieścić jeden przypis, który będzie zawierał odpowiednie odnośniki bibliograficzne.

11. Kiedy cytat innego autora w jakimkolwiek współczesnym języku jest dłuższy niż pięć linii tekstu, należy umieścić go w osobnym paragrafie, zmniejszając rozmiar czcionki oraz odstęp między liniami do 1, bez używania znaku graficznego otwarcia i zamknięcia cytatu.

12. Cytując teksty biblijne i pokrewne w językach oryginalnych, autorzy proszeni są o używanie powszechnie dostępnych fontów z programu Bible-Works lub fontów udostępnionych autorom i czasopismom przez Scholars Press (http://www.sbl-site.org/educational/BiblicalFonts_SPlegacyFonts.aspx). Należy używać fontów Unicode.

13. Przy cytowaniu tekstów hebrajskich lub aramejskich należy podawać tekst spółgłoskowy, wokalizacja powinna być podana jedynie wtedy, kiedy ma ona znaczenie dla poruszanej problematyki. Nie należy w tekście artykułu podawać zbyt dużej ilości oryginalnych tekstów biblijnych, zważywszy, że dostęp do nich jest powszechny.

14. Cytując słowa czy teksty w językach biblijnych, lub innych pokrewnych, każde cytowane słowo powinno zostać przetłumaczone na język polski przy pierwszym jego zastosowaniu w tekście artykułu. Należy tak postępować bez względu na to, czy dany tekst jest transliterowany czy też nie.

15. Kiedy artykuł poświęcony jest problematyce zawartej w danym wersecie biblijnym, należy podać treść tego wersetu w oryginalnym języku, wraz z polskim tłumaczeniem.

16. Zapis bibliografczny prosimy oprzeć na zasadach podanych w S. Bazyliński, Wprowadzenie do studium Pisma Świętego (Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010). 179-211. Do podanego powyżej wzoru wprowadzamy cztery modyfikacje:

 • a) podawanie w przypisach nazwisk autorów zwykłą czcionką, nie zaś kapitalikami
 • b) podawanie tytułu uzupełniającego kursywą
 • c) umieszczanie w przypisach oraz bibliografii końcowej nazwy wydawnictwa
 • d) rozwinięcie tytułu czasopisma w bibliografii końcowej.

Wytyczne do sporządzenia przypisów i bibliografii do pobrania tutaj.

17. Jeśli w treści artykułu autor przytacza opinię innego naukowca z podaniem przypisu bibliograficznego w treści zdania, przypis ten powinien zostać umieszczony na końcu zdania w okrągłych nawiasach, np.: James Kugel wyraża się sceptycznie co do możliwości dokładnego określenia daty powstania Wizji Lewiego („How Old Is the Aramaic Levi Document”, DSD 14 [2007] 292).

18. Prosimy o dokładne odsyłacze bibliograficzne, zawierające strony (od, do) unikając odsyłaczy w rodzaju n., nn. czy f.ff.

19. Prosimy o używanie skróconych form odsyłaczy bibliograficznych (np. Person, Second Zechariah, 134-135), a nie skrótów łacińskich czy polskich, np.: op.cit., ibidem, tamże. Wyjątek stanowi cytowanie tego samego dzieła kilka razy w tym samym lub kolejnym przypisie, kiedy należy stosować ibidem.

20. Odsyłacze do tekstów źródłowych powinny być stosowane zgodnie z przyjętymi skrótami, z zaznaczeniem wykorzystanego wydania lub/i tłumaczenia. Skróty podstawowych tekstów źródłowych używanych w biblistyce znajdują się w Bazyliński, Wprowadzenie, 98-99, 116-118, 122-125.

21. Należy używać skrótów ksiąg biblijnych stosowanych w Biblii Tysiąclecia.

22. Cytując teksty z Qumran należy zawsze podać nie tylko skrócony tytuł danego manuskryptu (np. 4QTestQahat), lecz również jego kolejny numer (4Q542), zgodnie z opisem w: E. Tov (red.), The Texts form the Judaean Desert: Indices and Introduction to the Discoveries in the Judaean Desert Series (Discoveries in the Judaean Desert 39; Oxford: Clarendon, 2002) 29-114; oraz w: E. Tov, Revised List of the Texts from the Judaean Desert (Leiden: Brill, 2010).

23. Transliteracja języków starożytnych (hebrajski, grecki, aramejski, i inne) powinna być oparta na stylu akademickim, który został przedstawiony, między innymi, w Bazyliński, Wprowadzenie, 169-177.

24. Przy przenoszeniu tekstów hebrajskich metodą copy-paste, prosimy o usunięcie wszystkich akcentów masoreckich.

25. Autor artykułu otrzyma drogą elektroniczną opinie i uwagi dwóch recenzentów, które powinien przeczytać uważnie, wprowadzić do manuskryptu, i poprawiony manuskrypt odesłać niezwłocznie do redakcji poprzez swoje konto na platformie czasopisma.

26. Autor artykułu współpracuje z korektorem wyznaczonym do weryfikacji zapisów bibliograficznych, języka oraz innych danych technicznych przed złamaniem i publikacją artykułu.

27. Odpowiedzialność wynikającą z praw autorskich i praw wydawniczych (przedruk ilustracji, tabel, zdjęć, cytowanie z innych źródeł) ponosi autor artykułu.

28. Oprócz języka polskiego, czasopismo przyjmuje artykuły w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i włoskim.

29. Ażeby uniknąć przypadków zarówno “autorstwa ukrytego” jak i “autorstwa pozornego”, redakcja czasopisma zachowuje podane poniżej odpowiednie procedury właściwe dla studiów biblijnych i egzegetycznych.

29.1. Redakcja czasopisma wymaga od autorów artykułów ujawnienia wkładu poszczególnych autorów, którzy pracowali nad daną publikacją, oraz ich afiliacji naukowej. Oznacza to, że autor publikacji powinien ujawnić, kto jest autorem pomysłu publikacji, zastosowanych przesłanek, metody, planu, itd., stosowanych w publikacji. Główna odpowiedzialność za wyjawienie pełnej informacji na te tematy leży po stronie autora artykułu.

Autor powinien odpowiedzieć na pytanie:
A. Czy jesteś jedynym autorem składanej do druku publikacji?
B. Czy wykluczasz autorstwo ukryte oraz autorstwo pozorne w twoim artykule?

29.2. Redakcja wyjaśnia również, że “autorstwo ukryte” oraz “autorstwo pozorne” są wyrazem nieuczciwości w nauce, wszystkie więc tego rodzaju przypadki będą publicznie upowszechniane, oraz właściwe instytucje (pracodawca, towarzystwa naukowe, wydawcy wydawnictw naukowych, stowarzyszenia) zostaną o tym powiadomione. Autor powinien odpowiedzieć na pytanie: 
Czy jesteś świadomy konsekwencji prawnych oraz naukowych wynikających z ukrycia “autorstwa ukrytego” oraz “autorstwa pozornego”?

29.3. Redakcja wymaga od autorów artykułów ujawnienia źródeł finansowania danej publikacji, finansowego wkładu instytucji badawczych, towarzystw naukowych, itd. (“jawność finansowania”). Autor powinien odpowiedzieć na pytanie: Kto przyczynił się finansowo do powstania twojego artykułu?

29.4. Redakcja dokumentuje i archiwizuje wszystkie przypadki nieuczciwości naukowej, zwłaszcza dotyczące łamania zasad etycznych obowiązujących w dziedzinie nauk teologicznych i humanistycznych.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. 1. Składany artykuł czy inny rodzaj publikacji nie był wcześniej opublikowany ani przesłany do recenzji do innego czasopisma. Przy zaistnieniu innej sytuacji prosimy o informację w Kometarzu dla Wydawcy.

 2. 2. Tekst artykułu stosuje styl naukowy i sposób zapisu bibliograficznego przedstawiony w Wytycznych dla autorów, wraz z pełną bibliografią podaną na końcu artykułu. Prosimy zwrócić uwagę szczególnie na następujące punkty. a. Składany artykuł należy przesłać w programie Microsoft Word (preferowany), w formacie doc lub docx, czcionka Times New Roman w systemie Unicode, 12p., odstęp 2 w tekście i przypisach.

  b. W przypadku kiedy artykuł zawiera czcionkę inną niż Roman type (np. hebrajską, grecką, koptyjską, itd.), lub złożone tabele lub grafikę, należy również dołączyć format PDF.

  b. Prosimy w miarę możliwości o stosowanie czcionek greckich, hebrajskich i innych non Roman w systemie Unicode. Darmowe czcionki w tym systemie są dostępne np. na stronie Society of Biblical Literature.

  d. Niezbędna jest bibliografia końcowa przedstawiającą literaturę naukową cytowaną w artykule.

 3. 3. Składając artykuł do sekcji recenzowanej czasopisma, zasady zapewniające anonimowość autora (usunięcie danych osobowych autora w artykule i w procesorze elektronicznym) w procesie recenzji zostały zrealizowane.

 4. 4. Oświadczam, że jestem jedynym autorem składanej do druku publikacji, oraz wykluczam autorstwo ukryte oraz autorstwo pozorne w moim artykule. Jestem również świadomy konsekwencji prawnych oraz naukowych wynikających z ukrycia autorstwa ukrytego oraz autorstwa pozornego.

 5. 5. Autor w formularzu rejestracji podał swój indywidualny numer ORCID, patrz "Wytyczne dla autorów", p.3.
 

Prawa autorskie

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma the Biblical Annals. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

 • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
 • W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
 • W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.

 

Polityka prywatności

Dane osobowe oraz adresy emailowe wprowadzone na stronę internetową czasopisma są wykorzystywane wyłącznie do celów statutowych czasopisma; nie są one wykorzystywane do żadnych innych celów oraz nie są przekazane stronom trzecim.

 


The Institute of Biblical Studies, Faculty of Theology, the John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.