Open Journal Systems

Interpretacje motywu kruka z opowiadania o Potopie

Antoni Marczewski

Abstrakt


Motyw kruka, który pojawia się w biblijnej opowieści o potopie (Rdz 8,7), nie posiada jasnej interpretacji. Artykuł przedstawia współczesne propozycje egzegetów, ale skupia się przede wszystkim na jego historii oddziaływania – w jaki sposób ten tekst zainspirował starożytne tłumaczenia, jak i tradycję w żydowskich midraszach i chrześcijańskiej homiletyce.


Słowa kluczowe


kruk; Rdz 8,7; interpretacje żydowskie; homiletyka Ojców Kościoła

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła

Ambrosius, De mysteriis (PL 16,389-410).

Arator, De Actibus Apostolorum (red. A.P. McKinlay) (Vienna: Tempsky 1951).

Augustinus, In Joannis Evangelium tractatus (PL 35,1379-1976); tł. polskie: Augustyn, Homilie na Ewangelie i pierwszy list św. Jana (tł. W. Szołdrski – W. Kania) (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy 15/1; Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej 1977).

Gregorius Iliberritanus – Faustinus Luciferianus, Tractaus Origenis. De arca Noe. In Genesin. In Canticum canticorum. De Psalmo nonagesimo primo. De fide orthodoxa contra Arianos. De Salomone. Fides Romanorum. De Trinitate. De confessione verae fidei (CCL 69; Turnhout: Brepols 1967)

Hieronymus, Altercatio luciferiani et orthodoxi (CCL 79B; Turnhout: Brepols 2000).

Hilarius Pictaviensis, Tractatus super Psalmos (CSEL 22; Vindobona: F. Tempsky 1891).

Joannes Chrysostomus, In Genesim homiliae (PG 53,21-385).

Philo Alexandrinus, Quaestiones et solutiones in Genesim (Les oeuvres de Philon d'Alexandrie 34A; Paris: Cerf 1979).

Opracowania

Cassuto U., A commentary on the Book of Genesis. II. From Noah to Abraham; Genesis VI 9 – XI 32 with an appendix: from a fragment of part III (Jerusalem: Magnes Press 1964).

Bin Gorion Berdyczewski M.J., Żydowskie legendy biblijne (tłum. R.R. Stiller) (Katowice: Wydawnictwo KOS 2009).

Friedman R.D., „The Dispatch of the Reconnaissance Birds in Gilgamesh XI”, The Journal of the Ancient Near Eastern Society 5 (1973) 123-129.

Gaster T.H., Myth, Legend and Custom in the Old Testament (New York, NY: Harper & Row 1969)

Gorzkowski A., „Filolog czyta Biblię: czapla, słonka – czy kulik? Problemy z fauną biblijną”, Znak 3 (2013) 64-65.

Hill R.C., Saint John Chrysostom Homilies on Genesis 18–45 (Washington, DC: Catholic University of America Press 1990).

Hillier R., Arator on the Acts of the Apostles. A Baptismal Commentary (Oxford: Clarendon Press 1993).

Marcus D., „The Mission of the Raven (Gen. 8:7)”, The Journal of the Ancient Near Eastern Society 29 (2002) 71-80.

Rooth A.B., The raven and the carcass; an investigation of a motif in the deluge myth in Europe, Asia and North America (Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia 1962).

Barhebraeus's Scholia on the Old Testament. Part 1: Genesis – II Samuel (red. Sprengling M. – Graham W.C.) (Chicago: University of Chicago 1931).

Stachowiak L., Potop biblijny. Tworzywo literackie, treść opowiadania, teologia (Jak rozumieć Pismo Święte 4; Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1988).

Svensson L. – Grant P.J. – Mullarney P.J. – Zetterstöm D., Ptaki Europy i obszaru śródziemnomorskiego (tłum. D. Graszka-Petrykowski) (Warszawa: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 2012).

Szyjewski A., Symbolika kruka. Między mitem a rzeczywistością (Kraków: Nomos 1991).

Zawadzka D., Kruk (Monografie przyrodnicze 15; Świebodzin: Wydawnictwo Klubu Przyrodników 2006).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Verbum Vitae | Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.