Open Journal Systems

Metafory gniewu Bożego w Janowej Apokalipsie

Beata Sabina Urbanek

Abstrakt


Gniew Boży jest wątkiem wyraźnie obecnym w Janowej Apokalipsie. Został ukazany przede wszystkim poprzez metafory kielicha z winem, tłoczni winogron i czar z plagami. Autor księgi wykorzystał obrazy starotestamentalne i dodał własne, nowe. Gniew Boży okazuje się być adekwatną karą za grzechy, którym uleganie też ukazuje metafora. Cierpienie i śmierć spotka odrzucających Boga, którzy się nie nawrócili, a klęski dotkną także całe środowisko. Wino, kielich, tłocznia i czasza gniewu są antytezami błogosławieństwa Bożego wyrażonego w Jego darach – darach ziemi i łaskach płynących z kultu.

The wrath of God is a very distinctive  motive in the Revelation of John. It is presented mainly through metaphors of a cup of wine, a wine press and bowls full of plagues. The book’s author used Old Testaments images and added new ones. The wrath of God turns out to be adequate punishment of sins, which are also depicted metaphorically. Suffering and death will be the lot of people who rejected God and did not repent. Also all environment will be devastated. Wine, a cup, a wine press and a bowl of wrath are antithesis of God’s blessing present in his gifts: gifts of the earth and grace coming from the cult.

key-words: the Revelation, wrath of God, metaphor, wine, cup, wine press, bowl


Słowa kluczowe


Apokalipsa, gniew Boży, metafora, wino, kielich, tłocznia, czasza

Bibliografia


Aune D.E., Revelation (Word Biblical Commentary; Dallas: Word 1997; Nashville: Thomas Nelson 1998) I-III.

Bauer W. – Danker F.W. – Arndt W.F. – Gingrich F.W., A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature (Chicago, IL – London, U.K. 32000) (=BDAG) [CD].

Beale G.K., The Book of Revelation (New International Greek Testament Commentary; Grand Rapids – Cambridge: Wm. B. Eerdmans 2013).

Büchsel F., “thymos”, Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament (red. G. Kittel) (Stuttgart: W. Kohlhammer 1950) III, 167-173.

Dobrzyńska T., Od słowa do sensu. Studia o metaforze (Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN 2012).

Fretheim T.E., “Theological Reflection on the Wrath of God in the Old Testament”, Horizons in Biblical Theology 24/2 (2002) 1-26.

Grether O. - J. Fichtner J. – Sählin G. i in., “orgē”, Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament (red. G. Friedrich) (Stuttgart: W. Kohlhammer 1954) V, 383-448.

Goppelt L., “potērion”, Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament (red. G. Friedrich) (Stuttgart: W. Kohlhammer 1959) VI, 148-158.

Jankowski A., Apokalipsa świętego Jana. Wstęp - przekład z oryginału – komentarz (Pismo Święte Nowego Testamentu; Poznań: Pallotinum 1959).

Keener C.S., Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu (Warszawa: Vocatio 2010).

Kline M.G., “Double Trouble”, Journal of the Evangelical Theological Society 32,2 (1989) 171-179.

Kiejza A., „«Orgē tou arniou». Postać Baranka w Apokalipsie 6,1.16-17 na tle antropomorficznego obrazu gniewu Boga w Nowym Testamencie”, Collectanea Theologica 66/3 (1996) 31-42.

Koehler L. – Baumgartner W. – Stamm J.J., Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu (Warszawa: Vocatio 2008) I-II.

Koester C.K., Revelation: A New Translation with Introduction and Commentary (The Anchor Yale Bible Commentaries; New Haven – London: Yale University Press 2014).

Lakoff G. – Johnson M., Metafory w naszym życiu (Warszawa: Aletheia 2010).

Langkammer H., Apokalipsa. Tłumaczenie, komentarz i miejsca paralelne (Biblia lubelska; Lublin: Wydawnictwo KUL 2010).

Lemański J., Księga Wyjścia (NKB. ST; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2009).

Louw J.P, Nida E.A., Greek-English Lexicon of the New Testament based on semantic domains (New York: United Bible Societies 1988) [CD]

Mayenowa M.R., Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka (Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk: Ossolineum 1979).

Miggelbrink R., Gniew Boży. Znaczenie pewnej gorszącej tradycji biblijnej (Kraków: WAM 2005).

Mounce R.H., The Book of Revelation, revised edition (NICNT; Grand Rapids – Cambridge: Wm. B. Eerdmans 1997).

Osborne G.R., Revelation (Baker Exegetical Commentary on the New Testament; Grand Rapids: Baker Academic 2002).

Rienecker F., Maier G., Leksykon biblijny (Warszawa: Vocatio 1994).

Ryken L., Wilhoit J.C., Longman III T. (red.), Słownik symboliki biblijnej. Obrazy, symbole, motywy, metafory, figury stylistyczne i gatunki literackie w Piśmie Świętym (Warszawa: Vocatio 2003).

Stern D.H., Komentarz żydowski do Nowego Testamentu (Warszawa: Vocatio 2008).

Tronina A. Druga Księga Kronik (NKB. ST; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2016).

Walton J.H., Matthews V.H., Chavalas M.W., Komentarz historyczno-kulturowy do Starego Testamentu. Księgi protokanoniczne (Warszawa: Vocatio 2014).

Wojciechowski M., Apokalipsa świętego Jana. Objawienie, nie tajemnica. Wstęp – przekład z oryginały – komentarz (NKB. NT; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2012).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Verbum Vitae | Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II