Open Journal Systems

Gniew Jezusa pod Cezareą Filipową. Studium egzegetyczne Mk 8,31-33

Tomasz Bartłomiej Bąk

Abstrakt


Perykopa Mk 8,31-33 bez wątpienia należy do najtrudniejszych fragmentów Ewangelii. Do Apostoła Piotra, który wcześniej wyznał swoją wiarę w Jezusa jako Mesjasza (w. 29), odnoszą się słowa: „Zejdź mi z oczu szatanie” (w. 33). Niniejszy artykuł próbuje pokazać, iż Jezus w swojej naganie nie zamierza odrzucać Piotra, nawet jeśli czasownik ἐπιτιμάω bywa zazwyczaj używany w kontekście wyrzucania złych duchów. Celem wydarzenia w Cezarei Filipowej jest ponowne wezwanie Apostoła, tym razem do bezwarunkowego pójścia za Jezusem. Jezusowe słowa: ὕπαγε ὀπίσω μου (w. 33) stanowią kolejny etap powołania Piotra, opisanego już na początku (1,16-18) i na końcu (16,7) Ewangelii według św. Marka.


Słowa kluczowe


Jezusowa nagana, Mk 8,31-33, Piotrowa nagana, powołanie Piotra, szatan

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aland K. (red.), Synopsis quattuor Evangeliorum. Locis parallelis evangeliorum apocryphorum et partum adhibitis edidit Kurt Aland (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft 2005).

Best E., Following Jesus. Discipleship in the Gospel of Mark (JSNT 4; Sheffield: JSOT Press 1981).

Collins A.Y., Mark. A Commentary (Minneapolis, MN: Fortress Press, 2007).

Dinkler M.B., „Suffering, Misunderstanding, and Suffering Misunderstanding: The Markan Misunderstanding Motif as a Form of Jesus’ Suffering”, Journal for the Study of the New Testament 38 (2016) 316-338.

Eckey W., Das Markusevangelium. Orientierung am Weg Jesu. Ein Kommentar (Neukirchen: Neukirchener Verlag 1998).

Egger W., Metodologia del Nuovo Testamento. Introduzione allo studio scientifico del Nuovo Testamento (Bologna: Edizioni Dehoniane 2002).

Ernst J., Il vangelo secondo Marco (Brescia: Morcelliana 1991).

France R.T., The Gospel of Mark. A Commentary on the Greek Text (The New International Greek Testament Commentary; Grand Rapids, MI – Cambridge: Paternoster Press 2002).

Geddert T.J., Mark. Believers Church Bible Commentary (Scottdale, PA – Waterloo: Herald Press 2001).

Gingrich F.W., Shorter Lexicon of the Greek New Testament. Second Edition Revised by Frederick W. Danker (Chicago, IL: The University of Chicago Press 1983).

Gnilka J., Das Evangelium nach Markus. Evangelisch-katholischer Kommentar zum Neuen Testament (Neukirchen: Neukirchener Verlag 1979).

Van Iersel B.M.F., Mark. A Reader-Response Commentary (London – New York, NY: T&T Clark International 2004).

Haręzga S., „Biblijna parrēsia i jej aktualność w świetle encykliki Redemptoris missio”, Ateneum Kapłańskie 118 (1992) 293-306.

Haręzga S., Jezus i Jego uczniowie. Model chrześcijańskiej formacji w Ewangelii według św. Marka (Lublin: Wydawnictwo KUL 2007).

Hendriksen W., Exposition of the Gospel according to Mark. New Testament Commentary (Grand Rapids, MI: Bakerbooks 2002).

Hooker M.D., The Gospel according to St Mark. Black’s New Testament Commentary (London: Hendrickson Publishers 2006).

Kardyś W., Szatan w Starym Testamencie oraz w judaizmie Drugiej Świątyni. Studium z historii tradycji (Studia Biblica Lublinenesia 12; Lublin: Wydawnictwo KUL 2015).

Légasse S., Marco (Roma: Borla 2000).

Maggioni B., Il racconto di Marco (Cittá di Castello: Cittadella Editrice 1975).

Malina A., Ewangelia według świętego Marka. Rozdziały 1,1–8,26. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (Nowy Komentarz Biblijny 2/1; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2013).

Marcus J., Mark 8-16. A New Translation with Introduction and Commentary (The Anchor Yale Bible 27 A; New Haven, CT – London: Yale University Press 2009).

Mascilongo P., „Ma voi, chi dite che io sia?”. Analisi narrativa dell’identità di Gesù e del cammino dei discepoli nel Vangelo secondo Marco, alla luce della „Confessione di Pietro” (Mc 8,27-30) (AnBib 192; Roma: Gregorian and Biblical Press 2011).

Piwowar A., Składnia języka greckiego Nowego Testamentu (Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki 13; Lublin: Wydawnictwo KUL 2017).

Popowski R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu – wydanie z pełną wokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych (Warszawa: Vocatio 1995).

Stock K., Il cammino di Gesù verso Gerusalemme (Roma: Editrice Pontificio Istituto Biblico 2008).

Stock K., Marco. Commento contestuale al secondo Vangelo (Roma: Apostolato della Preghiera 2010).

Taylor V., The Gospel according to St. Mark. Greek Text with Introduction, Notes and Indexes (London: Macmillan 1966).

Wheaton G., „Thinking the Things of God? The Translation and Meaning of Mark 8:33c”, Novum Testamentum 57 (2015) 42-56.

Zolondek M.V., „The Authenticity of the First Passion Prediction and the Origin of Mark 8.31-33”, Journal for the Study of the Historical Jesus 8 (2010) 237-253.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Verbum Vitae | Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.