Open Journal Systems

Gniew Boży a gniew ludzki w świetle terminologii Pierwszej i Drugiej Księgi Machabejskiej

Grzegorz Baran

Abstrakt


Księgi Machabejskie, chociaż przynależą do ksiąg historycznych ST, zawierają wiele wątków teologicznych, a także antropologicznych. Pośród nich pojawia się zagadnienie gniewu Bożego i gniewu ludzkiego. Autorzy Ksiąg Machabejskich gniew opisują za pomocą dwóch terminów: orgḗ i thymós. Jak wynika ze statystyki omawianych terminów oraz ich odniesień, z osobą Boga zasadniczo został powiązany termin orgḗ, natomiast z człowiekiem zarówno orgḗ, jak i thymós. Analiza poszczególnych terminów w konkretnych kontekstach pozwala zauważyć specyfikę użycia obu terminów. Na kanwie tych analiz można określić natomiast, czy autorzy Ksiąg Machabejskich stosowali je z konkretną konsekwencją.


Słowa kluczowe


1 Mch, 2 Mch, gniew Boży, gniew ludzki

Bibliografia


Abel F.M., Les livres des Maccabées (Études Biblique), Paris: Librairie Lecoffre J. Gabalda et Cie, 1949.

Abramowiczówna Z., Słownik grecko-polski. Tom 1-4, Warszawa: PWN, 1958-1965.

Arystoteles, Etyka Nikomachejska. Etyka Wielka. Etyka Eudemejska. O cnotach i wadach (Dzieła wszystkie 5), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.

Arystoteles, Retoryka, Retoryka dla Aleksandra, Poetyka, przeł., wstęp, kom. H. Podbielski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

Auerbach M., Golias M., Gramatyka grecka, Warszawa: PWN, 1985.

Baran G.M., „Boże Moce” w obronie narodu żydowskiego w świetle Ksiąg Machabejskich, „Studia Ełckie” 15/1 (2013), s. 51-76.

Baran G.M., Bóg jako ku,rioj w przekazie Drugiej Księgi Machabejskiej, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 14[49] (2016), s. 47-69.

Baran G.M., Karanie narodu żydowskiego przez Boga jako wymiar Bożej paidei,a według Drugiej Księgi Machabejskiej, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 49/2 (2016), s. 408-429.

Baran G.M., Obraz Boga w Pierwszej Księdze Machabejskiej, „Biblical Annals” 4/2 (2014), s. 355-380.

Baran G.M., Przesłanie ostatnich słów Matatiasza (1Mch 2,49b-68), „Studia Theologica Varsaviensia” 51/1 (2013), s. 247-274.

Baran G.M., Przesłanie „Pieśni pochwalnej” na cześć Judy Machabeusza (1Mch 3,3-9), „Studia Ełckie” 16/4 (2014), s. 559-590.

Baran G.M., W Hadesie Homera i Hezjoda. Śmierć i los człowieka po śmierci w wierzeniach ludów archaicznej kultury greckiej, „Roczniki Kulturoznawcze” 1 (2010), s. 175-202.

Baran G.M., Życie i śmierć Antiocha IV Epifanesa w przekazach pozabiblijnych i biblijnych. Historia i teologia, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, 2015.

Bartlett J.R., The First and Second Books of the Maccabees. Commentary (The Cambridge Bible Commentary on the New English Bible), Cambridge: At the University Press, 1973.

Behm J., „ qu,w, qusi,a, qusiasth,rion”, w: ThDNT III, s. 180-190.

Bon L., Psychologia tłumu (Biblioteka europejska), przeł. B. Kaprocki, Kęty: Wydawnictwo „Marek Drzewiecki”, 2007.

Büchsel F., „qumo,j etc.”, w: ThDNT III, s. 167-173.

Cremer H., Biblisch-theologisches Wörterbuch des Neutestamentlichen Griechisch, wyd. poprawione i uzupełnione red. J. Kögel, Stuttgart, Gotha: Verlag Friedrich Andreas Perthes A.-G., 1923.

Dancy J.C., A Commentary on 1 Maccabees, Oxford: Blackwell, 1954.

Doran R., „The First Book of Maccabees. Introduction, Commentary and Reflections”, w: The New Interpreter’s Bible. Vol. 4. 1 & 2 Maccabees; Introduction to Hebrew Poetry; Job; Psalms, red. L.E. Keck etc., Nashville: Abingdon Press, 1996, s. 1-178.

Doran R., „The Second Book of Maccabees. Introduction, Commentary and Reflections”, w: The New Interpreter’s Bible. Vol. 4. 1 & 2 Maccabees; Introduction to Hebrew Poetry; Job; Psalms, red. L.E. Keck etc., Nashville: Abingdon Press, 1996, s. 179-299.

Doran R., 2 Maccabees. A Critical Commentary, Minneapolis: Fortress Press, 2012.

Feuillet R., „Nerki”, Słownik teologii biblijnej, red. X. Leon-Dufour, tł. i oprac. K. Romaniuk, Poznań: Pallottimum, 1994, s. 535-536.

Filipiak M., Biblia o człowieku. Zarys antropologii biblijnej Starego Testamentu (Rozprawy Wydziału Teologiczno-Kanonicznego 50), Lublin: TN KUL, 1979.

Goldstein J.A., I Maccabees. A New Translation with Introduction and Commentary (AB 41), Garden City, New York: Doubleday&Company, Inc., 1976.

Goldstein J.A., II Maccabees. A New Translation with Introduction and Commentary (AB 41A), Garden City, New York: Doubleday&Company, Inc., 1983.

Grecko-polski Stary Testament. Księgi greckie. Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi i indeksem form podstawowych (PSB), przekł. M. Wojciechowski, Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, 2008.

Gryglewicz F., Księgi Machabejskie. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz (PŚST VI/4), Poznań: Pallottinium, 1961.

Homerski J., Pierwsza i Druga Księga Machabejska. Wstęp, przekład i komentarz (BL), Lublin: RW KUL, 2001.

Jurewicz O., Słownik grecko-polski. Tom 1-2, Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2000-2001.

Kleinknecht H. et al., „ovrgh, etc.”, w: ThDNT V, s. 382-447.

Krzak-Ziółek M., „Gniew”, w: Powszechna encyklopedia filozofii. Tom. 3, red. A. Marybiarczyk et al., Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2002, s. 801-802.

Liddell E.G., Scott R., Jones H.S., Greek-English Lexicon. With a revised supplement, Oxford: Clarendon Press, 1996.

Michaelis W., „kra,toj etc.”, w: ThDNT III, s. 905-915.

Miggelbrink R., Gniew Boży. Znaczenie pewnej gorszącej tradycji biblijnej (Myśl teologiczna 49), Kraków: Wydawnictwo WAM, 2005.

Muraoka T., A Greek-English Lexicon of the Septuagint, Louvain, Paris, Walpole: Peeters, 2009.

Nawrot J., Pierwsza Księga Machabejska. Część 1. Rozdziały 1,1-6,16. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (NKB ST XIV/1), Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2016.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem. Opracował Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła [Biblia Edycji Świętego Pawła], Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2008.

Stary Testament. Tom 1, tł. J. Drozd et al. (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami, red. M. Peter, M. Wolniewicz [Biblia Poznańska] 1), Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 2003.

Rubinkiewicz R., „Księgi Machabejskie”, w: Nowy słownik teologii biblijnej, red. H. Witczyk, Lublin, Kielce: TN KUL, Wydawnictwo „Jedność”, 2017, s. 482-485.

Schwartz D.R., 2 Maccabees (Commentaries on Early Jewish Literature), Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2008.

Septuaginta, czyli Biblia Starego Testamentu wraz z księgami deuterokanonicznymi i apokryfami (PSB), przełożył, przypisami i wstępami opatrzył R. Popowski, Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, 2013.

Słownik symboliki biblijnej. Obrazy, symbole, motywy, metafory, figury stylistyczne i gatunki literackie w Piśmie Świętym (PSB), red. L. Ryken, J.C. Wilhoit, T.Longman III, Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, 1998.

Tuszyńska-Maciejewska K., Izokrates jako twórca parenezy w prozie greckiej (Filologia klasyczna 27), Poznań: Wydawnictwo Naukowe UMA, 2004.

Zawiszewski E., Księgi Machabejskie, w: Wstęp do Starego Testamentu (Wstęp do Pisma Św. II), red. L. Stachowiak et al., Poznań: Pallottinum, 1990, s. 227-234.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Verbum Vitae | Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II