Open Journal Systems

Misterium Bożego gniewu: perspektywa klasyka i teologa współczesnego

Jan Frąckowiak

Abstrakt


Boski gniew jest doświadczeniem wspólnym wielu kulturom i religiom. Także Objawienie biblijne opisuje Boga jako tego, kto się gniewa. W dzisiejszych czasach orędzie o gniewie Bożym napotyka trudności we właściwym zrozumieniu. Z jednej strony możemy dostrzec niezdrową duchowość opartą na nadmiernym lęku przed Bogiem, z drugiej natomiast – dla naszej współczesnej mentalności gniew Boga zdaje się być nie do pogodzenia z miłosierną Jego miłością. Nasza krótka refleksja jest poświęcona Bożemu gniewowi widzianemu z dwóch perspektyw: średniowiecznego systemu scholastycznemu św. Tomasza z Akwinu oraz dwudziestowiecznej teologii Hansa Ursa von Balthasara. Analiza tekstów naszych autorów, jak również porównanie ich rozwiązań pozwala nam odkryć zbieżności i sformułować niektóre różnice, wskazujące na odmienne wrażliwości ich epok. Wysiłki teologów zmierzające do precyzyjnego nazwania tajemnicy Boga mogą okazać się użyteczne we współczesnej refleksji i przepowiadaniu.


Słowa kluczowe


gniew Boży; Tomasz z Akwinu; Hans Urs von Balthasar

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balthasar H.U. von, Burzenie bastionów (Kraków: WAM 2000).

Balthasar H.U. von, Chwała. Estetyka teologiczna (Kraków: WAM 2010) III.

Balthasar H.U. von, Księga Baranka. Medytacje nad Apokalipsą św. Jana (Kraków: WAM 2005).

Balthasar H.U. von, O moim dziele (Kraków: Wydawnictwo M 2004).

Balthasar H.U. von, Teodramatyka (Kraków: Wydawnictwo M 2006) II.

Balthasar H.U. von, Teologia Misterium Paschalnego (Kraków: WAM 2001).

Balthasar H.U. von, Teologika (Kraków: WAM 2004-2005) I-II.

Balthasar H.U. von, Theodramatik (Einsiedeln: Johannes Verlag 1980) III.

Balthasar H.U. von, Ty masz słowa życia wiecznego (Kraków: WAM 2000).

Bokwa I., Trynitarno-chrystologiczna interpretacja eschatologii w ujęciu Hansa Ursa von Balthasara (Radom: Ave 1998).

Della Malva G., L’onnipotente debolezza dell’amore. L’azione vicaria di Cristo nella teologia di H. U. von Balthasar (San Gabriele: Staurós 2007).

Frąckowiak J., L’ira di Dio secondo San Tommaso d’Aquino e Hans Urs von Balthasar e nell’esperienza mistica di Santa Faustina Kowalska (Rzym: G&B Press 2017).

Hill W.J., Knowing the Unknown God (New York: Philosophical Library, 1971).

Merkelbach H., Propter Nostram Salutem. Die Sehnsucht nach Heil im Werk Hans Urs von Balthasars (Berlin: Lit Verlag 2004).

Miner R., Thomas Aquinas on the Passions. A study of „Summa Theologiae” 1a2ae 22-48 (Cambridge: Cambridge University Press 2009).

O’Hanlon G.F., The Immutability of God in the Theology of Hans Urs von Balthasar (Cambridge: Cambridge University Press 1990).

Piotrowski E., Teodramat. Dramatyczna soteriologia Hansa Ursa von Balthasara (Kraków: WAM 1999).

Przanowski M., Święty Tomasz z Akwinu o Bogu (Warszawa: W drodze 1995).

Pyc M., Chrystus, piękno – dobro – prawda. Studium chrystologii Hansa Ursa von Balthasara w jej trylogicznym układzie (Poznań: Wydział Teologiczny UAM 2002).

Samek Lodovici G., „L’ira secondo Tommaso d’Aquino”, Rivista Teologica di Lugano 1 (2011) 29-50.

Thomas Aquinas, Questiones disputatae de malo (Opera omnia iussu Leonis XIII; (Roma: Commissio Leonina – Paris: Libraire Philosophique J. Vrin 1982).

Thomas Aquinas, Summa Theologiae (Opera omnia iussu Leonis XIII; Roma: Typographia Polyglotta 1888-1906); tł. polskie: Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna (tł. P Bełch – F.W. Bednarski – R. Kosrecki – A. Głażewski – S. Bełch – S. Piotrowicz) (Londyn: Veritas 1978-1985) I-XXXIV.

Thomas Aquinas, Super Epistolam S. Pauli ad Romanos (Super Epistolas S. Pauli lectura I; Torino – Roma: Marietti 1953).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Verbum Vitae | Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.