Open Journal Systems

Motyw gniewu Bożego w historiografii Ksiąg Królewskich

Krzysztof Kinowski

Abstrakt


Motyw „gniewu Bożego” jest kluczowy do zrozumienia historiografii Ksiąg Królewskich, a przede wszystkim tragicznego końca Izraela i Judy. Opowiadając o losach monarchii podawidowej, autor biblijny przedstawia, jak gniew Jhwh doprowadza najpierw do podziału królestwa Salomona (1Krl 11,9-13), następnie do upadku Królestwa Północnego (2Krl 17,5-23), a ostatecznie do upadku Jerozolimy i Judy (2Krl 24–25). Teologiczna interpretacja historii w 1–2Krl opiera się na wzajemnie powiązanych paradygmatach „zbrodni i kary” oraz „proroctwa i jego wypełnienia się”. Ich dopełnieniem jest nierozerwalny związek między gniewem Jhwh a niewiernością Jego przymierzu według logiki zasady retrybucji. W ten sposób autor Ksiąg Królewskich interpretuje tragiczny koniec monarchii w Izraelu i Judzie jako skutek słusznego wzburzenia Jhwh w reakcji na grzech bałwochwalstwa i porzucenie Go przez lud. Według tej logiki motyw „gniewu Bożego” w 1–2Krl służy racjonalizacji narodowej katastrofy i apologii Boga. Tak nakreślona teologiczna wizja historii jest lekcją i przestrogą dla powygnaniowych odbiorców tych pism.

 


Słowa kluczowe


Księgi Królewskie, gniew Boży, teologia historii

Bibliografia


Barthélemy D., Critique textuelle de l’Ancien Testament. I. Josué, Juges, Ruth, Samuel, Rois, Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther (Göttingen: Vanderhoeck & Ruprecht 1982).

Bergman J. – Johnson E., „אָנַף ’ānaph, אַף ’aph”, Theological Dictionary of the Old Testament (red. G.J. Botterweck – H. Ringgren) (Grand Rapods, MI: Eerdmans 21977) I, 348-360.

Dubovský P., „Menahem’s Reign before the Assyrian Invasion (2 Kings 15:14-16)”, Literature as Politics, Politics as Literature. Essays on the Ancient Near East in Honor of Peter Machinist (red. D.S. Vanderhooft – A. Winitzer) (Winona Lake, IL: Eisenbrauns 2013) 29-45.

Dubovský P., „Why Did the Northern Kingdom Fall According to 2 Kings 15?”, Biblica 95 (2014) 321-346.

Frymer-Kensky T., „Pollution, Purification, and Purgation in Biblical Israel”, The Word of the Lord Shall Go Forth. Essays in Honor of David Noel Freedman in Celebration of His Sixtieth Birthday (red. C.L. Meyers – M. O’Connor) (American School of Oriental Research. Special Volume Series 1; Winona Lake, IL: Eisenbrauns 1983) 399-414.

Hamilton C.S., „‘His Blood Be Upon Us:’ Innocent Blood and the Death of Jesus in Matthew”, Catholic Biblical Quarterly 70 (2008) 82-100.

Hamilton J.M., „Caught in the Nets of Prophecy? The Death of King Ahab and the Character of God”, Catholic Biblical Quarterly 56 (1994) 649-663.

Knoppers G.N., „Yhwh’s Rejection of the House Built for His Name: On the Significance of Anti-Temple Rhetoric in the Deuteronomistic History”, Essays on Ancient Israel in Its Near Eastern Context. A Tribute to Nadav Na’aman (red. Y. Amit – E. Ben Zvi – I. Finkelstein – O. Lipschits) (Winona Lake, IL: Eisenbrauns 2006) 221-238.

Long B.O., 1 Kings (Forms of the Old Testament Literature 9; Grand Rapids, MI: Eerdmans 1984).

Penna A., „Il sangue nell’Antico Testamento”, Atti della settimana (II): Sangue e antropologia biblica (Roma, 10-15 marzo 1980) (red. F. Vattioni) (Centro Studi Sanguis Christi 1; Roma: Pia Unione Preziosissimo Sangue 1981) 379-402.

Priest J.E., „Gen 9:6: A Comparative Study of Bloodshed in Bible and Talmud”, Journal of the Evangelical Theological Society 31 (1988) 145-151.

von Rad G., Studies in Deuteronomy (Studies in Biblical Theology 9; London: SCM 1956).

von Rad G., Old Testament Theology (New York: Harper & Row 1962).

Schniedewind W.M., „History and Interpretation: The Religion of Ahab and Manasseh in the Book of Kings”, Catholic Biblical Quarterly 55 (1993) 649-661.

Viviano P.A., „Exhortation and Admonition in Deuteronomistic Terms: A Comparison of Second Kings 17:7-18, 34-41, Second Kings 21:2-16, and Jeremiah 7:1-8:3”, Biblical Research 56 (2011) 35-54.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Verbum Vitae | Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.