Open Journal Systems

Mesjański ekosystem (Iz 11,6-8)

Bartłomiej Sobierajski

Abstrakt


Charakterystyka każdego ekosystemu zawiera nie tylko opis gatunków roślin i zwierząt w nim występujących, ale także analizę relacji pomiędzy gatunkami i pomiędzy nimi a ich środowiskiem. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie o naturę mesjańskiego pokoju przedstawionego w Iz 11,6-8, głównie w oparciu o opis czynności i zachowań, które charakteryzują zwierzęta i postaci ludzkie w nim występujące. Takie podejście do tematu uzupełnia liczne i szczegółowe analizy gatunków zwierząt z Iz 11,6-8 oraz próby odczytania ich znaczenia. Według Izajasza, pokój nie jest zwykłym brakiem wojny, ale obok harmonijnej koegzystencji i wspólnego zamieszkiwania ludzi zawiera także ideę życia w obfitości pod rządami sprawiedliwego władcy. Takie rozumienie pokoju można dostrzec także w innych częściach Proto-Izajasza, spośród których na szczególną uwagę zasługuje rozdz. 32.


Słowa kluczowe


Izajasz; pokój; mesjanizm; sprawiedliwy władca; Iz 11,6-8, Iz 32,2; Iz 32,17

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alonso Schökel L. – Sicre Diaz, J.L., I Profeti (Commenti Biblici; Roma: Borla 1996).

Beuken W.A.M., Isaiah II. Chapters 28-39 (HCOT; Leuven: Peeters 2000).

Beuken W.A.M., Jesaja 1–12 (HThKAT; Freiburg – Basel – Wien: Herder Verlag 2003).

Beuken W.A.M., „The Emergence of the Shoot of Jesse: An Eschatological or a Now Event?”, Calvin Theological Journal 39 (2004) 88-108.

Blenkinsopp J., Isaiah 1–39. A New Translation with Introduction and Commentary (AB 19; New Haven, CT – London: Doubleday 2000).

Brzegowy T., Księga Izajasza. Rozdziały 1–12. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz (NKB.ST 22/1; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2010).

Brzegowy T., Księga Izajasza. Rozdziały 13–39. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz (NKB.ST 22/2; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2014).

Buber M., Der Glaube der Propheten (Zürich: Manesse Verlag 1950).

Clements R.E., „The Wolf Shall Live with the Lamb: Reading Isiaiah 11:6-9 Today”, New Heaven and New Earth. Prophecy and The Millennium. Essay in Honour of Anthony Gelston (red. P.J. Harland – C.T.R. Hayward) (Supplements to Vetus Testamentum 77; Leiden – Boston – Köln: Brill 1999) 83-99.

Davies E.W., Prophecy and Ethics. Isaiah and the Ethical Traditions of Israel (JSOTSup 16; Sheffield: JSOT Press 1981).

Gross W., „‏נָהַג‎”, Theological Dictionary of the Old Testament (red. G.J. Botterweck – H. Ringgren – H.J. Fabry) (Grand Rapids, MI: Eerdmans 1998) IX, 255-259.

Kaiser O., Isaia. Capitoli 1–12 (Antico Testamento 17; Brescia: Paideia 1998).

Kaiser O., Isaia. Capitoli 13–39 (Antico Testamento 18; Brescia: Paideia 2002).

Kellermann D., „‏גּוּר‎”, Theological Dictionary of the Old Testament (red. G.J. Botterweck – H. Ringgren) (Grand Rapids, MI: Eerdmans 1975) II, 439-449.

Kluczyński A.P., „Motyw pokoju między zwierzętami w Księdze Izajasza 11,6-8 i 65,25”, Rocznik Teologiczny ChAT 50 (2008) 9-20.

Kluczyński A.P., „Instytucja monarchii w Izraelu według Iz 10,33–11,8 i Mi 5,1-4a”, Scripta Biblica et Orientalia 1 (2009) 47-59.

Ma W., Until the Spirit Comes. The Spirit of God in the Book of Isaiah (JSOTSup 271; Sheffield: Sheffield Academic Press 1999).

Nwaoru E.O., „Building a New World Order: A Perspective from Isa. 11:6-9”, Biblische Notizen 119-120 (2013) 132-146.

Oswalt J.N., The Book of Isaiah. Chapters 1–39 (NICOT; Grand Rapids, MI: Eerdmans 1986).

Pikor W., „Pytanie o mesjański sens Izajaszowych proroctw o królewskim potomku. Część II: Iz 8,23b–9,6; 11,1-9”, Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 50/2 (2007) 15-36.

Pikor W., Soteriologiczna metafora wody w Księdze Izajasza (StBL 4; Lublin: Wydawnictwo KUL 2009).

Rumianek R., „Potomek rodu Jessego: Iz 11,1-9”, Studia Theologica Varsaviensia 25/1 (1987) 99-106.

Simian-Yofre H., Testi isaiani dell'Avvento. Esegesi e liturgia (StBi 29; Bologna: Edizioni Dehoniane Bologna 1996).

Stachowiak L., Księga Izajasza 1–39. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz (PŚST 9.1; Poznań: Pallottinum 1996).

Stansell G., „Isaiah 32: Creative Redaction in the Isaian Tradition”, Society of Biblical Literature 1983 Seminar Papers (red. K.H. Richards) (Society of Biblical Literature Seminar Papers Series 22; Chico, CA: Scholars Press 1983) 1-12.

Stansell G., „Isaiah: 28–33: Blest Be the Tie that Binds (Isaiah Together)”, New Visions of Isaiah (red. R.F. Melugin – M.A. Sweeney) (JSOTSup 214; Sheffield: JSOT Press 1996) 68-103.

Steck O.H., „«…ein kleiner Knabe kann sie leiten»”, Alttestamentlicher Glaube und Biblische Theologie. Festschrift für Horst Dietrich Preuss zum 65. Geburtstag (red. J. Hausmann – H.J. Zobel) (Stuttgart – Berlin – Köln: Kohlhammer 1993) 104-113.

Sweeney M.A., „Sargon’s Threat against Jerusalem in Isaiah 10,27-32”, Biblica 75 (1994) 457-470.

Sweeney M.A., Isaiah 1–39. With an Introduction to Prophetic Literature (FOTL 16; Grand Rapids, MI: Eerdmans 1996).

Tucker G.M., „The Peaceable Kingdom and a Covenant with the Wild Animals”, God Who Creates. Essays in Honor of W. Sibley Towner (red. W.S. Towner – W.P. Brown – S.D. McBride) (Grand Rapids, MI: Eerdmans 2000) 215-225.

Wajda A.M., „Zwierzęta mesjańskiego królestwa (Iz 11,6-9)”, Między Biblią a kulturą. I (red. T. Jelonek – R. Bogacz) (Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2011) 109-134.

Wildberger H., Isaiah 1–12. A Commentary (CC; Minneapolis, MN: Fortress 1991).

Wildberger H., Isaiah 28–39. A Continental Commentary (CC; Minneapolis, MN: Fortress 2002).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Verbum Vitae | Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.