Open Journal Systems

W trosce o Matkę Ziemię. Zarys biblijnego tła encykliki „Laudato si’”

Anna Maria Wajda

Abstrakt


W artykule przedstawiono zarys biblijnego tła encykliki Laudato si’. Papież Franciszek koncentruje się zasadniczo w swoich rozważaniach na temat zagadnień biblijno-ekologicznych w drugim rozdziale niniejszej encykliki, zatytułowanym „Ewangelia stworzenia”. Według papieża teksty z Księgi Rodzaju odnoszące się do ludzkiej dominacji nad światem stworzonym nie mogą być rozumiane jako uzasadnienie dla nieokiełznanej eksploatacji natury. W prawdzie encyklika nie stara się oferować wyczerpującej prezentacji biblijnej teologii stworzenia, to jednak podkreśla ona znaczenie misji ludzi w świecie stworzonym przez Boga. Człowiek powinien być dobrym administratorem, gospodarzem, ogrodnikiem Ziemi, który troszczy się o jej dobrostan, aby ocalić przyrodę i planetę dla przyszłych pokoleń.


Słowa kluczowe


encyklika Laudato si’; środowisko; ekologia; biblijna relacja o stworzeniu; antropocentryzm; przyroda

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Batorski R., „Encyklika Laudato Si’ czytana przez biblistę”, Kościół i nauka w obliczu eko-logicznych wyzwań. Źródła, inspiracje i konteksty encykliki Laudato si’ (red. J. Po-znański – S. Jaromi) (Kraków: Wydawnictwo WAM 2016) 93-106.

Franciszek, Encyklika Laudato si’ (2015) (=LS).

Gibbs R.A. – Rogers J., „Genomics: Gorilla gorilla gorilla”, Nature 483 (2012) 164-165.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis (1979).

Kehl M., I widział Bóg, że to jest dobre. Teologia stworzenia (Poznań: W drodze 2008).

Kalinowska A. Ekologia – wybór przyszłości (Warszawa: Editions Spotkania 1993).

Lasota-Moskalewska A., Zwierzęta udomowione w dziejach ludzkości (Warszawa: Wydaw-nictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2005).

Lemański J., Księga Rodzaju. Rozdziały 1-11. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (NKB.ST 1/1; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2013).

Nogaj T., Dwie ambony. Łowiectwo i Kościół, czyli o słowach i o tym co łączy myślistwo i Kościół katolicki w Polsce w historii, kulturze, języku i ceremoniach (Kraków: WAM 2013).

Orłowski G. – Nowak L., „Problematyka odłogowania gruntów w świetle wyników badań prowadzonych w krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych”, Acta Scien-tiarum Pololonorum. Agricultura 3/2 (2004) 27-36.

Platon, Timaios; tł. polskie: Platon, Timaios. Kritias (tł. W. Witwicki) (Biblioteka Europej-ska 29; Kęty: Antyk 2002).

Plunkett P. de, Ekologia – stereotypy i rzeczywistość. Od Biblii do naszych czasów (Poznań: Święty Wojciech 2008).

Rotzetter A., Głaskane, tuczone, zabijane. Dlaczego zwierzęta zasługują na lepsze traktowa-nie (Poznań: Święty Wojciech 2013).

Twardziłowski T., Ekologiczna hermeneutyka Biblii, cele, rezultaty zastosowania (Warsza-wa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2015).

Vaux de R., Instytucje Starego Testamentu (Poznań: Pallottinum 2004) I-II.

Villee C.A., Biologia (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne 1990).

Wajda A.M., Szkice z biblijnego zwierzyńca (Kraków: Petrus 2016).

Włodarczyk Z., Siedem upraw biblijnych i ich symbolika (Kraków: Salwator 2008).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Verbum Vitae | Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.