Open Journal Systems

Perspektywy rozwoju ekologicznej hermeneutyki Biblii

Tomasz Twardziłowski

Abstrakt


Celem niniejszego artykułu jest dostarczenie biblistom szerokiego spojrzenia na perspektywy rozwoju ekologicznej hermeneutyki Biblii, która obecnie cieszy się ogromną popularnością. Artykuł zbada, czy jest to jedynie zjawisko krótkotrwałe, czy też stanowi ważny trent w aktualnych badaniach. Współcześnie wyróżniamy trzy główne nurty tego podejścia interpretacyjnego. Ich teoretyczne i metodologiczne założenia różnią się punktem wyjścia i proponowanymi rezultatami w biblijnej interpretacji. Najbardziej rozpowszechniona forma apologetyczna często upraszcza i deformuje znaczenie tekstu nie dając przez to wiarygodnej odpowiedzi na pytania współczesnego czytelnika. Forma radykalna odchodzi od hermeneutyki w stronę dekonstrukcji Biblii i rekonstrukcji nowego, hipotetycznego tekstu. Forma neoortodoksyjna rokuje najlepsze nadzieję na dalszy rozwój tego podejścia. Pozwala odkrywać bogactwo samego tekstu i tradycji jego interpretacji oraz poszukiwać w tekście podstaw lepszego rozumienia właściwej relacji człowieka ze stworzonym światem w którym żyje i ma zostać zbawiony. Pozostaje mieć nadzieję, że proponowane studium poszerzy horyzonty badawcze w polskiej egzegezie.

Słowa kluczowe


Hermeneutyka ekologiczna; ekologia; ekoteologia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Babiński J., „Ekoteologia jako odpowiedź na współczesny kryzys ekologiczny”, Teologia w Polsce 5/2 (2011) 289-298.

Bartnicki R., „Czym jest podejście, a czym metoda?”, Collectanea Theologica 86/4 (2016) 203-206.

Bartnicki R. – Kłósek K., Metody interpretacji Nowego Testamentu. Wprowadzenie (Kraków: Petrus 2014).

Benedykt XVI, Adhortacja Verbum Domini (2010).

Chrostowski W., „Zarys metodologii biblistyki Nowego Testamentu”, Studia Nauk Teologicznych 2 (2007) 27-46.

Chrostowski W., „Kwestie terminologiczne w egzegezie biblijnej”, Collectanea Theologica 86/4 (2016) 207-208.

Conradie E.M., „What on Earth is an Ecological Hermeneutics? Some Broad Parameters”, Ecological Hermeneutics: Biblical, Historical and Theological Perspectives (red. D.G. Horrell – C. Hunt – C Southgate – F. Stavrakopoulu) (London – New York, NY: T&T Clark 2010) 296-313.

Czerski J., Metodologia Nowego Testamentu (Opolska Biblioteka Teologiczna 126; Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2012).

Dołęga J.M., „Problematyka ochrony środowiska społeczno-przyrodniczego w sozologii i ekofilozofii”, Ochrona środowiska w filozofii i teologii (red. J.M. Dołęga – J.W. Czartoszewski) (Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej 1999) 10-26.

Dykesteen Nilsen T. – Solevag A.R., „Expanding Ecological Hermeneutics: The Case for Ecolonialism”, Journal of Biblical Literature 135/4 (2016) 665-683.

The Earth Story in Genesis (red. N.C. Habel – S. Wurst) (The Earth Bible 2; Sheffield: Sheffield Academic Press 2000).

The Earth Story in the New Testament (red. N.C. Habel – V. Balabanski) (The Earth Bible 5; Sheffield: Sheffield Academic Press 2002).

The Earth Story in the Psalms and the Prophets (red. N.C. Habel) (The Earth Bible 4; Sheffield: Sheffield Academic Press 2001).

The Earth Story in Wisdom Traditions (red. N.C. Habel – S. Wurst) (The Earth Bible 3; Sheffield: Sheffield Academic Press 2001).

Ecological Hermeneutics: Biblical, Historical, and Theological Perspectives (red. D.G. Horrell i in.) (London – New York, NY: T&T Clark 2010).

Exploring Ecological Hermeneutics (red. N.C. Habel – P. Trudinger) (SBL.SympS 46; Atlanta: Society of Biblical Literature 2008).

Faeti A., La „camera” dei bambini: cinema, mass media, fumetti, educazione (Ombra Sonora 12; Bari: Dedalo 1983).

Ganowicz-Bączyk A., Spór o etykę środowiskową (Kraków: WAM 2009).

Habel N.C., Finding Wisdom in Nature: An Eco-Wisdom Reading of the Book of Job (Earth Bible Commentary 4; Sheffield: Sheffield Academic Press 2014).

Habel N.C., The Birth, the Curse and the Greening of Earth: An Ecological Reading of Genesis 1–11 (Earth Bible Commentary 1; Sheffield: Sheffield Academic Press 2011).

Haeckel E., Generelle Morphologie der Organismen. Allgemeine Grundzüge der organischen Formen-Wissenschaft, mechanisch begründet durch die von Charles Darwin reformirte Descendenz-Theorie (Berlin: G. Reimer 1866) II.

Haeckel E., Natürliche Schöpfungsgeschichte. Gemeinverständliche wissenschaftliche Vorträge über die Entwicklungslehre im Allgemeinen und diejenige von Darwin, Goethe und Lamarck im Besonderen, über die Anwendung derselben auf den Ursprung des Menschen und andere damit zusammenhängende Grundfragen der Naturwissenschaft (Berlin: G. Reimer 1868).

Horrell D.G., The Bible and the Environment: Towards a Critical, Ecological Biblical Theology (London – New York, NY: Equinox 2010).

Horrell D.G. – Hunt C. – Southgate C., Greening Paul: Rereading the Apostle in an Age of Ecological Crisis (Waco, TX: Baylor University Press 2010).

Markowski A., Nowy słownik poprawnej polszczyzny (Warszawa: PWN 2002).

Papieska Komisja Biblijna, „Interpretacja Biblii w Kościele”, Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich (red. R. Rubinkiewicz) (RSB 4; Warszawa: Vocatio 1999) 24-100.

Person R.F. Jr., Deuteronomy and Environmental Amnesia (Earth Bible Commentary 3; Sheffield: Sheffield Academic Press 2014).

Readings from the Perspective of Earth (red. N.C. Habel) (The Earth Bible 1; Sheffield: Sheffield Academic Press 2000).

Rees A., Voices of the Wilderness: An Ecological Reading of the Book of Numbers (Earth Bible Commentary 5; Sheffield: Sheffield Academic Press 2015).

Sadowski R.F., „Koncepcja ekosprawiedliwości w encyklice Laudato si’”, Roczniki Teologiczne 63/3 (2016) 151-166.

Szymik S., Współczesne modele egzegezy biblijnej (Lublin: Wydawnictwo KUL 2013).

Tonstad S.K., The Letter to the Romans: Paul among the Ecologists (Earth Bible Commentary 7; Sheffield: Sheffield Academic Press 2016).

Trainor M., About Earth’s Child: An Ecological Listening to the Gospel of Luke (Earth Bible Commentary 2; Sheffield: Sheffield Academic Press 2012).

Twardziłowski T., „Wkład ekologicznej hermeneutyki Biblii w budowanie prawidłowych relacji społeczności ludzkiej ze środowiskiem naturalnym”, Kwartalnik Naukowy „Fides et ratio” 22/2 (2015) 130-139.

Twardziłowski T., Ekologiczna hermeneutyka Biblii: cele, rezultaty, zastosowania (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2015).

Twardziłowski T., Ocalić stworzenie. Teoria i zastosowanie ekologicznej hermeneutyki Biblii (Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II 2017).

Wainwright E.M., Habitat, Human, and Holy: An Eco-Rhetorical Reading of the Gospel of Matthew (Earth Bible Commentary 6; Sheffield: Sheffield Academic Press 2016).

White L.T. Jr., „The Historical Roots of Our Ecologic Crisis”, Science 155 (1967) 1203-1207.

Zięba S., Historia myśli ekologicznej (Lublin: Wydawnictwo KUL 2004).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Verbum Vitae | Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.