Open Journal Systems

Tożsamość i rola „czterech Istot żyjących” w Ap 4,6-8

Tomasz Bartłomiej Bąk

Abstrakt


Przedmiotem analizy jest tekst Ap 4,6-8 mówiący o tajemniczych „Istotach żyjących” znajdujących się najbliżej tronu Bożego. Najprawdopodobniej należy je rozumieć jako niematerialne stworzenia, zwane cherubinami. Ich podobieństwo do zwierząt może być interpretowane jako reprezentowanie całego wszechświata z jego podstawowymi elementami składowymi, takimi jak: ogień (lew), ziemia (wół) i powietrze (orzeł). Brakującego elementu wody można doszukiwać się w podobieństwie jednej z „Istot” do człowieka, stanowiącego aluzję do zodiakalnego znaku Wodnika czy Ryb. Źródłem inspiracji dla autora Apokalipsy mogły być tradycje starożytnego Bliskiego Wschodu. Bezpośrednio czerpał jednak ze Starego Testamentu, szczególnie z Księgi Ezechiela oraz z wybranych tekstów apokryficznych o zabarwieniu apokaliptycznym. Rola „Istot żyjących” w Ap 4 koncentruje się na liturgicznym wysławianiu Boga oraz pobudzaniu dwudziestu czterech starców do składania czci Zasiadającemu na niebiańskim tronie.

Słowa kluczowe


Apokalipsa; „Istoty żyjące”; cztery Zwierzęta; Księga Ezechiela; apokryfy; lew; wół; orzeł

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Albright W.F., „What Were the Cherubim?”, The Biblical Archaeologist 1 (1938) 1-3.

Aune D.E., Revelation 1–5 (WBC 52; Dallas, TX: Word Books Publisher 1997).

Balthasar H.U. von, Księga Baranka. Medytacje nad Apokalipsą św. Jana (Kraków: WAM 2005).

Bauckham R., „Creation’s Praise of God in the Book of Revelation”, Biblical Theology Bulletin 38 (2008) 55-63.

Beale G.K., The Book of Revelation. A Commentary on the Greek Text (Carlisle: Paternoster 1999).

Biguzzi G., Apocalisse. Nuova versione, introduzione e commento (Milano: Edizioni Paoline, 2005).

Barber M., Coming soon. Unlocking of the Book of Revelation and Applying Its Lessons Today (Stenbenville, OH: Emmaus Road Publishing 2005).

Brewer R.R., „Revelation 4,6 and the Translations Thereof”, Journal of Biblical Literature 71 (1952) 227-231.

Charles R.H., A Critical and Exegetical Commentary on the Revelation of St. John (Edinburgh: T & T Clark 1920).

Giblin Ch., „From and before the Throne: Revelation 4:5-6a Integrating the Imagery of Revelation 4-16”, Catholic Biblical Quarterly 60 (1998) 500-512.

Gorman M.J., Reading Revelation Responsibly. Uncivil Worship and Witness: Following the Lamb into the New Creation (Eugene, OR: Cascade Books 2011).

Hall R.G., „Living Creatures in the Midst of the Throne: Another Look at Revelation 4,6”, New Testament Studies 36 (1990) 609-613.

Jankowski A., Apokalipsa świętego Jana. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz (PŚNT XII; Poznań: Pallottinum 1959).

Kotecki D., „Kryteria interpretacji Apokalipsy”, Biblica et Patristica Thoruniensia 5 (2012) 16-34.

Liddel H.G. – Scott R., A Greek-English Lexicon (Oxford: Oxford University Press 1996).

Linke W., „Księga Ezechiela w Apokalipsie według św. Jana”, Collectanea Theologica 77 (2007) 79-101.

Lurker M., Słownik obrazów i symboli biblijnych (Poznań: Pallottinum 1989).

MacArthur J., Revelation 1–11 (Chicago, IL: Moody Press 1999).

Massyngberde Ford J., Revelation. Introduction, Translation, and Commentary (AncB 38; New Haven, CT – London: Yale University Press 2008).

Mounce R.H., The Book of Revelation (Grand Rapids, MI – Cambridge: William B. Eerdmans Publishing Company 1997).

Nielsen K., „Ezekiel’s Visionary Call as Prologue: From Complexity and Changeability to Order and Stability?”, Journal for the Study of the Old Testament JSOT 33 (2008) 99-114.

Petzke G., „zw|/on”, Exegetical Dictionary of the New Testament (red. Balz H. – Schneider G.) (Grand Rapids, MI: Eerdmans 1990) II, 109.

Pijoan J., „Sztuka babilońska i asyryjska”, Sztuka świata (red. P. Trzeciak) (Warszawa: Arkady 1989) I, 216-226.

Popielewski W., Alleluja! Liturgia godów Baranka eschatologicznym zwycięstwem Boga (Ap 19,1-8) (SB 1; Instytut Teologii Biblijnej „Verbum” 2001).

Popowski R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Wydanie z pełną lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych (Warszawa: Vocatio 1997).

Ravasi G., Apokalipsa (Kielce: Jedność 2002).

Apokryfy Starego Testamentu (red. R. Rubinkiewicz) (Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Vocatio” 72016).

Rojas Gálvez I., I symboli dell’Apocalisse (Bologna: EDB 2016).

Siemieniec T., Rola „Zasiadającego na tronie” w dziejach świata i ludzi (BKST 2; Kielce: Wydawnictwo Jedność 2012).

Stevenson K., „Animal Rites: The Four Living Creatures in Patristic Exegesis and Liturgy”, Studia Patristica 34 (1999) 470-492.

Trafton, J.L., Reading Revelation. A Literary and Theological Commentary (Macon, GR: Smyth and Helwys Publishing 2005).

Trail R.L., An Exegetical Summary of Revelation 1–11 (Dallas, TX: SIL International 22008).

Tydlitátová, V., „On the Origin of the Tetramorph”, Communio Viatorum 11 (2003) 153-162.

Wajda A., Szkice z biblijnego zwierzyńca (Kraków: Petrus 2016).

Wojciechowski M., Apokalipsa świętego Jana. Objawienie a nie tajemnica. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (NKB.NT 20; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2012).

Yeatts J.R., Revelation (BCBC; Scottdale, PA: Herald Press 2003).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Verbum Vitae | Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.