Open Journal Systems

Gniew człowieka w Księdze Mądrości Syracha

Andrzej Piwowar

Abstrakt


Artykuł poświęcony jest analizie wypowiedzi Księgi Mądrości Syracha na temat gniewu człowieka. Na początku w sposób syntetyczny autor przedstawił nauczanie ksiąg mądrościowych na temat gniewu ludzkiego. Następnie omówił pole semantyczne gniewu w Syr (słowa pochodzące od rdzeni ὀργ, θυμ i μηνι) koncentrując się na etymologii poszczególnych słów wyrażających gniew (rzeczowników, czasowników oraz przymiotników). W dalszej części artykułu ukazał przyczyny gniewu, o których mówi Syrach oraz wskazał, kto według mędrca podlega gniewowi. Następnie przedstawił skutki gniewu według Syr, środki zaradcze, które pozwolą ustrzec się przed wybuchem gniewu, a na końcu wskazał, co należy czynić, aby ustrzec się gniewu ze strony innych ludzi.

Słowa kluczowe


gniew, gniew człowieka, Księga Mądrości Syracha, θυμός, ὀργή

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abramowiczówna, Z. (red.), Słownik grecko-polski (Warszawa: PWN, 1958) t. I-IV.

Adinolfi, M., „Il medico in Sir 38,1-15”, Antonianum 62 (1987) 172-183.

Beeks, R., Etymological Dictionary of Greek (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series 10/1; Leiden – Boston: Brill, 2010) t. I-II.

Beentjes, P.C., The Book of Ben Sira in Hebrew. A Text Edition of all Extant Hebrew Manuscripts and a Synopsis of all Parallel Hebrew Ben Sira Texts (VTSup LXVIII; Leiden – New York – Köln: E.J. Brill 1997).

Benko, S., „Gniew”, Encyklopedia biblijna (red. P.J. Achtemeier) (Prymasowska Seria Biblijna; Warszawa: Vocatio, 1999) 344-345.

Bonora, A., „Siracide”, Libri sapienziali e altri scritti (Logos Corso di Studi Biblici 4; Torino: Elle Di Ci, 1997) 85-98.

The Book of Ben Sira. Text, Concordance and an Analysis of the Vocabulary (The Historical Dictionary of the Hebrew Language; Jerusalem: The Academy of the Hebrew Language and the Shrine of the Book 1973).

Bussino, S., The Greek Additions in the Book of Ben Sira (Analecta Biblica 203; Roma: G&BP, 2013).

Büchsel, F., „θυμός”, Theological Dictionary of the New Testament (red. G. Kittel – G. Friedrich) (Grand Rapids: WM. B. Eerdmans, 1995), t. ΙΙΙ, 167-172.

Calduch-Benages, N., En el crisol de la pruebra. Estudio exegético de Sir 2,1-18 (Asociación Bíblica Española 32; Estella: Verbo Divino, 1997).

Calduch-Benages, N. – Ferrer, J. – Liesen, J., La sabidurí del escriba. Wisdom of the Scribe (Biblioteca Midrásica 26; Estella: Editorial Verbo Divino, 2003).

Chlewiński, Z. – Nawrot, K., „Gniew”, Encyklopedia katolicka (red. P. Hemperek i in.) (Lublin: Wydawnictwo TN KUL, 1989) 1161-1163.

Clifford, R.J., Proverbs. A Commentary (The Old Testament Library; Louisville: Westminster John Knox Press, 1999).

Coggins, R.J., Sirach (Guides to Apocrypha and Pseudepigrapha; Sheffield: Sheffield Academic Press, 1998).

Egger-Wenzel, R., „‘Denn harte Knechtschaft und Schande ist es, wenn eine Frau ihren Mann ernährt‘ (Sir 25,22)”, Der Einzelne und seine Gemeinschaft bei Ben Sira (red. R. Egger-Wenzel – I. Krammer) (Beihefte zur Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenshaft 270; Berlin – New York: De Gruyter, 1998) 23-49.

Fasce, S., La lode del medico nel libro biblico del Siracide (Genova: ECIG, 2009).

Gilbert, M., „L’addition de Siracide 1,21. Une énigme”, Palabra, Prodigio, Poesía (red. V. Collado Bertomeu) (Analecta Biblica 151; Roma – Jávea: Editrice PIB, 2003) 317-325.

Gilbert, M., „L’Écclésiastique: Quel texte? Quelle autorité?”, Revue Biblique 94/2 (1987), 233-250.

Gilbert, M., Les cinq livres des Sages (Lire la Bible 129; Paris: CERF, 2003).

Grether, O. – Fichtner, J., „ὀργή. B. The Wrath of Men and the Wrath of God in the Old Testament”, Theological Dictionary of the New Testament (red. G. Kittel – G. Friedrich) (Grand Rapids: WM. B. Eerdmans, 1995), t. V, 392-409.

Hahn, H.-C., „Anger. Wrath”, New International Dictionary of New Testament Theology (red. C. Brown) (Grand Rapids: Paternoster Press, 21986), t. I, 105-113.

Hatch, E. – Redpath, H.A., A Concordance to the Septuagint and the Other Greek Versions of the Old Testament (Including the Apocryphal Books) (Grand Rapids: Baker Books, 21998).

Herion, G.A., „Wrath of God (OT)”, The Anchor Bible Dictionary (red. D.N. Freedman) (New York – London: Doubleday, 1992) VI, 989-996.

Jiménez Hernández, E., Il Siracide. Risonanze bibliche (Napoli: Chirico, 2006).

Jurewicz, O., Słownik grecko-polski (Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2001) t. I-II.

Kleinknecht, H., „ὀργή. A. Wrath in Classical Antiquity”, Theological Dictionary of the New Testament (red. G. Kittel – G. Friedrich) (Grand Rapids: WM. B. Eerdmans, 1995), t. V, 383-392.

Kondracki, A., „Kanoniczność i natchnienie Księgi Syracydesa”, Seminare 13 (1997) 113-120.

Kralka, K., Siedem grzechów głównych (Kraków: Esprit, 2016).

Księgi greckie. Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi i indeksem form podstawowych (tłum. M. Wojciechowski) (Prymasowska Seria Biblijna; Warszawa: Vocatio, 2008).

Léon-Dufour, X., „Gniew”, Słownik teologii biblijnej (red. X. Léon-Dufour) (Poznań: Pallottinum, 1990) 286-293.

Liddell, H.G. – Scott, R., A Greek-English Lexicon (Oxford: Clarendon Press, 101996).

Lust, J. – Eynikel, E. – Hauspie, K., A Greek – English Lexicon of the Septuagint (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1996) t. I-II.

Marböck, J., Sirach 1 – 23 (Herders Theologischer Kommentar zum Alten Testament; Freiburg – Basel – Wien: Herder 2010).

Mazzinghi, L., „«Poi fa’ posto al. Medico, perché ti è necessario» (Sir 38,1-15)”, Parola, spirito e vita 40 (1999) 65-74.

Minissale, A., Siracide (Ecclesiastico) (Nuovissima Versione della Bibbia 23; Cinisello Balsamo: San Paolo 32002).

Minissale, A., Siracide. Le radici nella tradizione (Leggere oggi la Bibbia 1.17; Brescia: Queriniana 1988).

Montanari, F., Vocabolario della lingua greca (Torino: Loerscher, 22004).

Moraldi, L., „Ira”, Nuovo dizionario di teologia biblica (red. P. Rossano – G. Ravasi – A. Girlanda) (Cinisello Balsamo: San Paolo, 1988) 756-759.

Morla Asensio, V., Libri sapienziali e altri scritti (Introduzione allo Studio della Bibbia 5; Brescia: Paideia 1997).

Muraoka, T., A Greek-English lexicon of the Septuagint (Louvain – Paris – Walpole: Peeters, 2009).

Muraoka, T., A Greek ≈ Hebrew/Aramaic Two-Way Index to the Septuagint (Louvain – Paris – Walpole: Peeters, 2010).

Muraoka, T., A Syntax of Septuagint Greek (Leuven – Paris – Bristol: Peeters, 2016).

Murphy, R.E., L’albero della vita. Una esplorazione della Letteratura sapienziale biblica (Biblioteca biblica 13; Brescia: Queriniana, 22000).

A New English Translation of the Septuagint. And the Other Greek Translations Traditionally Included under that Title (red. A. Pietersma – B.G. Wright) (New York – Oxford: Oxford University Press 2007).

Petraglio, R., Il libro che contamina le mani. Ben Sirac rilegge il libro e la storia d’Israele (Theologia IV; Palermo: Augustinus, 1993).

Piwowar, A., „La storia testuale del Libro del Siracide”, RT 1 (2008), 31-53.

Piwowar, A., „Zdobycie mądrości według Syracha (Syr 6,18-37). Część II: Poddanie się mądrości i jego skutki (Syr 6,23-31)”, Biblical Annals 5/2 (2015) 319-349.

Popowski, R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu (Prymasowska Seria Biblijna; Warszawa: Vocatio, 42006).

Potocki, S., Księga Przysłów. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy (Pismo Święte Starego Testamentu VIII/1; Poznań: Pallottinum, 2008).

Potocki, S., „Księgi mądrościowe ST”, Wstęp do Starego Testamentu (red. L. Stachowiak) (Poznań: Pallottinum, 1990) 384-489.

Potocki, S., „Mądrość uczonego w Piśmie”, Mądrość starotestamentalnego Izraela (red. J. Frankowski) (Wprowadzenie w Myśl i Wezwanie Ksiąg Biblijnych 6; Warszawa: Wydawnictwo ATK, 1999) 161-204.

Rahlfs, A. (red.), Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes I-II (Stuttgart; Deutsche Bibelgesellschaft 1979) t. I-II.

Romizi, R., Greco antico. Vocabolario greco italiano etimologico e raggionato (Bologna: Zanichelli, 32007).

Sauer, G., Jesus Sirach/Ben Sira (Das Alte Testament Deutsch Apokryphen 1; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2000).

Scaiola, D., „Ira”, Temi teologici della Bibbia (red. R. Penna – G. Perego – G. Ravasi) (Cinisello Balsamo: San Paolo, 2010) 698-701.

Seneka, Listy moralne do Lucyliusza (tłum. W. Kornatowski) (Kolekcja 6; Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PAN, 2010).

Septuaginta czyli Biblia Starego Testamentu wraz z księgami deuterokanonicznymi i apokryfami (tłum. R. Popowski) (Prymsowska Seria Biblijna; Warszawa: Vocatio, 2013).

Septuaginta Deutsch. Das griechische Alte Testament in deutscher Übersetzung (red. W. Kraus – M. Karrer) (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft 2009).

Schreiner, J., Jesus Sirach 1 – 24 (Die Neue Echter Bibel 38; Stuttgart: Echter, 2002).

Skehan, P.W. – Di Lella, A.A., The Wisdom of Ben Sira (Anchor Bible 39; New York: Doubleday 1987).

Sobol, E. (red.), Mały słownik języka polskiego (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993).

Tasker, R.V.G., „Wrath”, The New Bible Dictionary (red. J.D. Douglas) (Grand Rapids: WM. B. Eerdmans, 1962) 1341.

Trench, R.C., Trench’s Synonyms of the New Testament (Peabody: Hendrickson, 2000).

Vigini, G., Siracide (Bibbia Paoline 11; Milano: Paoline, 2007).

Waltke, B.K., The Book of Proverbs. Chapters 1 – 15 (The New International Commentary on the Old Testament; Grand Rapids – Cambridge: WM. B. Eerdmans, 2004).

Zapff, B.M., Jesus Sirach 25 – 51 (Die Neue Echter Bibel 39; Stuttgart: Echter, 2010).

Ziegler, J., Sapientia Iesu Filii Sirach (Septuaginta. Vetus Testamentum Graecum Auctoritate Academiae Scientiarum Gottingensis editum XII/2; Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht 21980).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Verbum Vitae | Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 


 

Licencja Creative Commons
Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.