Open Journal Systems

Akt „rozdarcia” jako wyraz gniewu Boga i człowieka w Ewangelii Mateusza (26,65; 27,51)

Michał Klukowski

Abstrakt


W Ewangelii Mateusza znajdujemy dwa teksty, w których wspominany jest akt rozdarcia. Pierwszym z nich jest rozdarcie szat arcykapłana na usłyszane z ust Jezusa bluźnierstwo (26,65) Drugim rozdarcie zasłony świątyni przez Boga (27,51). W artykule zostaje postawiona hipoteza, że rozdarcie zasłony świątyni było symbolicznym aktem Boga w odpowiedzi na rozdarcie szat przez arcykapłana. Świadectwa starotestamentowe poświadczają, że rozdarcie szat było wyrazem gniewu na usłyszane bluźnierstwo, ewentualnie wyrazem rozpaczy (np. w obliczu śmierci syna). Chociaż rozdzieranie szat było kapłanom zabronione (Kpł 10,6; 21,10), to jednak Misza dopuszczała taką możliwość w czasie procesu przed Sanhedrynem. Możliwe, że Mateusz widział w rozdarciu zasłony świątyni symboliczne rozdarcie szaty Boga jako wyraz Jego gniewu na bluźnierstwo, którym było zabicie Jego Syna. Tym bardziej, że Mateusz akcentuje rozdarcie zasłony od góry do dołu, tymczasem tak właśnie szaty arcykapłana miały być rozrywane według przepisów Miszny. Trudnością wysuniętej hipotezy są trzy fakty: po pierwsze, rozdarcie szat arcykapłana od góry do dołu jest wspomniane w Misznie w kontekście wyrazu żalu z powodu śmierci członka rodziny. Po drugie, redakcja Miszny jest późniejsza od redakcji Ewangelii Mateusza. Po trzecie, Mateusza używa dwóch różnych czasownik na opisanie aktu rozdarcia.

 


Słowa kluczowe


rozdarcie; szata; zasłona; arcykapłan; gniew

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Verbum Vitae | Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II