Wrocławski Przegląd Teologiczny

Wrocławski Przegląd Teologiczny (Wrocław Theological Review) jest czasopismem wydawanym przez Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu (Pontifical Faculty of Theology in Wrocław). Periodyk jest poświęcony studiom z zakresu:
– biblistyki,
– teologii systematycznej,
– teologii duchowości,
– teologii pastoralnej,
– historii Kościoła,
– filozofii,
– nauk społecznych.

W czasopiśmie prezentowane są jedynie artykuły spełniające kryterium wysokiego poziomu naukowego. Oprócz artykułów drukowane są również recenzje publikacji naukowych oraz sprawozdania, przewidziano również dział „Varia”, w którym można deponować manuskrypty z dziedzin pomocniczych służących pogłębieniu refleksji teologicznej.

Wrocławski Przegląd Teologiczny jest czasopismem znanym i cenionym w środowisku polskich teologów, o czym świadczy wysoka liczba cytowań. Publikowane na zasadach „open access” artykuły pozwalają zapoznać również zagraniczną publiczność z zakresem badań uprawianych w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem dolnośląskiej szkoły teologicznej). Redakcja zaprasza do współpracy także naukowców afiliowanych do zagranicznych jednostek naukowych. Wrocławskie czasopismo pretenduje do tego, by stać się miejscem dialogu  środowisk teologicznych z szeroko pojętego Zachodu i Wschodu, swego rodzaju mostem łączącym dwa naukowe światy.


Indeksowanie w bazach danych:

– Arianta,

– BazHum,

– ERIH PLUS,

– Index Copernicus,

– CEEOL.


Punktacja MNiSW: 7 pkt. (lista B).


Częstotliwość publikowania: półrocznik – pierwszy numer w roku ukazuje się drukiem w lipcu, drugi w styczniu kolejnego roku.


Wersja pierwotna: wersja drukowana.


ISSN: 1231-1731 (wersja drukowana), 1231-1731 (wersja on-line).


Otwarty dostęp (Open Access)

Wszystkie publikacje na stronie Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego są dostępne na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0).
Wrocławski Przegląd Teologiczny / Wrocław Theological Review
Papieski Wydział Teologiczny / Pontifical Faculty of Theology
ul. Katedralna 9, 50-328 Wrocław

Creative Commons License
Artykuły w czasopiśmie są dostępne na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0).