Open Journal Systems

„Żyłem z wieszczem tym za młodu, jak brat z bratem…” – towarzyskie i poetyckie związki Januarego Poźniaka i Wincentego Pola

Jolanta Klimek-Grądzka

Abstrakt


Artykuł poświęcony jest omówieniu widocznych w poezji Januarego Poźniaka, związków z Wincentym Polem. Wiersze Poźniaka, lwowskiego prawnika i społecznika od wczesnej młodości marzącego o byciu poetą, są świadectwem wieloletniej przyjaźni z Polem i jego żoną, Kornelią. Poźniak pisze m.in. o wyjeździe Pola do Wilna czy wykorzystując symbolikę ludową, opisuje romans poety z Kornelią. Twórczość Poźniaka ujawnia także wspólną obu poetom troskę o losy narodu, a także wiarę w nieprzemijalność sławy Pola. Fascynacja Polem – poetą i wieszczem – przejawia się nie tylko poprzez stosowaną przez Poźniaka leksykę, ale również poprzez nawiązania do jego poetyki przy jednoczesnym deprecjonowaniu własnych dokonań literackich (motyw zapomnienia i „rdzewiejącej gęśli”).

Słowa kluczowe


poezja, biografia, romantyzm, inspiracje

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia

Estreicher K., Wincenty Pol – jego młodość i otoczenie (1807-1832), Lwów 1882.

Kaleta R., Nie zginęła: dzieje recepcji „Mazurka Dąbrowskiego”, „Pamiętnik Literacki”, 1988, 79/1, s. 193-264.

Kopczyńska Z., Pszczołowska L., Znaczenie i wartość form wierszowych

w kontekście literackim epoki (poezja polskiego baroku), „Pamiętnik Literacki”, 1969, z. 3,

s. 195-210.

Listy z ziemi naszej. Korespondencja Wincentego Pola z lat 1826-1872, oprac. Z. Sudolski, Warszawa 2004.

[Kronika] „Gazeta Lwowska”, 1883, nr 81.

[Kronika] „Dziennik Polski”, 1883, nr 82.

Poezja Januarego, „Tygodnik Sanocki” 2008, 51/52 [online: http://tygodniksanocki.eu/archiwum/2008/nr51-52.pdf dostęp 20.04.2017]

Pol A., Estyma Wincentego Pola do króla Jana III Sobieskiego, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 2001, nr 1, s. 67-76. [online: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Komunikaty_Mazursko_Warminskie/Komunikaty_Mazursko_Warminskie-r2001-t-n1/Komunikaty_Mazursko_Warminskie-r2001-t-n1-s67-76/Komunikaty_Mazursko_Warminskie-r2001-t-n1-s67-76.pdf dostęp 20.06.2017]

Poźniak J., Pieśni z lat młodych i pieśni starca, Lwów 1883.

Poźniak January [hasło], w: Polski słownik biograficzny, t. 28, Wrocław-Warszawa 1984, s. 311-312.

Swar – Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Warszawa 1900-1927.

Swil – Słownik języka polskiego, red. A. Zdanowicz, M. Bohusz-Szyszka, J. Filipowicz, Wilno 1861 [online: https://eswil.ijp.pan.pl/ dostęp 20.04.2017]

Zyga A., Bieszczady i Podkarpacie w rymotwórstwie, „Wierchy”, 1968, R. 37, s. 64-95.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Redakcja Zeszytów Naukowych KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

Numery czasopisma sprzed roku 2017 w wersji PDF są do pobrania  > tutaj.