Open Journal Systems

Duchowni w korespondencji Wincentego Pola

Włodzimierz Toruń

Abstrakt


Powyższy szkic Duchowni w korespondencji Wincentego Pola poświęcony jest powiązaniom Pola z duchowieństwem różnych rytów chrześcijańskich. W pracy ograniczono się tylko do tych przykładów, które znalazły widoczne potwierdzenie w epistolografii autora Mohorta. Poeta znany ze swej otwartości i ekumenicznej postawy utrzymywał kontakty z kapłanami innych od siebie wyznań. Żar młodzieńczej przyjaźni, braterstwo wspólnie przelanej krwi w Powstaniu Listopadowym, były najtrwalszymi więzami łączącymi Pola z patriotycznie usposobionymi duchownymi. O łączności poety z duchownymi decydowały także wspólne zainteresowania w dziedzinie życia naukowego, literackiego, kulturalnego, społecznego i kościelnego.

Słowa kluczowe


Wincenty Pol, epistolografia, adresat, duchowieństwo, Powstanie Listopadowe, Kościół Rzymsko-Katolicki, Kościół Grecko-Katolicki, Kościół Ormiańsko-Katolicki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia

Badeni J., Ksiądz Karol Antoniewicz, Kraków 1896.

Barącz W., Pamiątki miasta Stanisławowa. Lwów 1858.

Deszkiewicz J.N., Rozprawy o języku polskim i o jego gramatykach, Lwów 1843.

[W. Kuźnicki], Ksiądz Hieronim Kajsiewicz. W czterdziestą rocznicę zgonu! 1873 -1913. Kraków 1913.

Estreicher K., Wincenty Pol. Jego młodość i otoczenie (18071832), Lwów 1882.

Głos do ziomków obrządku ormiańsko-katolickiego, Lwów 1861.

Gromnicki T., Ormianie w Polsce, Warszawa 1889.

Guzdek J., Idea narodu i jego wolności w kazaniach księdza Hieronima Kajsiewicza (1812-1873). Kraków 1998.

Isakowicz I.M., Odprawa autorowi broszury „Głos do ziomków obrządku ormiańsko-katolickiego”, Wiedeń 1861.

Kubicki P., Karol Antoniewicz wielki apostoł na ziemiach polskich (1807-1852), Sandomierz 1928.

Kuźnicki W., Ksiądz Hieronim Kajsiewicz. W czterdziestą rocznicę zgonu! 1873-1913, Kaków 1913.

Lechicki Cz., Isakowicz Izak Mikołaj, „Nasza Przeszłość” T. 19:1964, s. 237-240.

Lechicki Cz., Kościół ormiański w Polsce (Zarys historyczny), przedm. ks. D. Kajetanowicz, Lwów 1928.

Listy z ziemi naszej. Korespondencja Wincentego Pola z lat 1826-1872, zebrał, opracował i wstępem opatrzył Z. Sudolski, Warszawa 2004.

Mann M., Wincenty Pol. Studium biograficzno-krytyczne, t. 1-2, Kraków 1904.

Morawski S.T., Małe seminarium we Lwowie, „Towarzysz Duchowieństwa Katolickiego” 1864.

Pol W., Pamiętniki, oprac. K. Lewicki, Kraków 1960.

Pol W., Pieśń o domu naszym, Lwów 1866.

Poplatek J., Ks. Karol Bołoz-Antoniewicz TJ (1808-1852), „Ateneum Katolickie” 55(1957), s. 447-454.

Rąb W., Wzajemne powiązanie Wincentego Pola z duchowieństwem (Biograficzne rozeznanie zagadnienia), Iwonicz 1982.

Rąb W., Pobyt Wincentego Pola na Podkarpaciu (Przedgórze Bieszczadzkie i Pogórze Karpackie), [Brzozów 1981].

Rosnowska J., Dzieje poety. O Wincentym Polu, Warszawa 1963.

Starnawski Z., Biskup Walenty Baranowski na tle dziejów diecezji lubelskiej, Lublin 1954 (mps BKUL).

Teodorowicz L., Ksiądz Sadok Barącz, „Posłaniec Św. Grzegorza” 1927, s. 5-6; 1928, nr 8-9, s. 13-16.

Wadowski J.A., Ks. Baranowski Walenty, biskup diecezji lubelskiej, „Przegląd Katolicki” 18:1880, s. 97-259.

Zieliński Z., Kapłan i działacz polityczny (Aleksy Prusinowski 1819-1872), w: Byli wśród nas, Poznań 1978, s. 27-46.

Ziółek J., Z szeregów powstańczych i środowisk radykalnych do zgromadzenia! 1873-1913, w; Zmartwychwstańcy w dziejach Kościoła i narodu, Katowice 1990, s. 172-179.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Redakcja Zeszytów Naukowych KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

Numery czasopisma sprzed roku 2017 w wersji PDF są do pobrania  > tutaj.