Open Journal Systems

Korrelation der religiösen und patriotischen Erziehung im pädagogischen Konzept vom seligen Edmund Bojanowski

Damian Belina

Abstrakt


Bł. Edmund Bojanowski jest autorem oryginalnej koncepcji pedagogicznej przeznaczonej dla wychowania dzieci w wieku przedszkolnym. W młodym pokoleniu pokładał on nadzieje na odrodzenie rodziny i polskiego narodu. Dlatego za podstawę pracy pedagogicznej Bojanowski uznał religię i patriotyzm. Te dwa elementy wychowania powinny być jego zdaniem nierozłączne i podlegać ciągłej korelacji, gdyż są to korzenie, z których wyrasta naród polski. Mimo, iż koncepcja pedagogiczna bł. Edmunda opracowana została w XIX wieku nadal nie straciła na aktualności. Jest ona obecnie wykorzystywana w pracy wychowawczej z małymi dziećmi przez Siostry Służebniczki Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na różnych kontynentach. W niniejszym artykule autor skoncentrował się na ukazaniu korelacji wychowania religijnego i patriotycznego zawartej w koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego.

Słowa kluczowe


Edmund Bojanowski; koncepcja pedagogiczna; wychowanie; religia; patriotyzm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bojanowski E., Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego, red. M. L. Opiela, Lublin 2016.

Bojanowski E., Wychowanie w ochronkach, w: Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego Inedita, t. 1., red. E. Gigilewicz, M. L. Opiela, Lublin 2016, s. 233-604.

Cieszkowski A., O ochronkach wiejskich, Warszawa 1842.

Fąka M., Ziarno wrzucone w ziemię. O Edmundzie Bojanowskim, Poznań 1999.

Goltz A., O wiejskich ochronkach, Warszawa 1861.

Kamiński T., Wybrane aspekty katechezy dzieci w nauczaniu bł. Edmunda Bojanowskiego, w: Dziedzictwo myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie, red. M. Opiela, Lublin 2014, s. 101-112.

Karaś M., Wizja dziecka według bł. Edmunda Bojanowskiego – elementy personalistyczne, w: Dziedzictwo myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie, red. M. Opiela, Lublin 2014, s. 21-40.

Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, Warszawa 2001.

Kubis B., Z zagadnień integracji w nauczaniu historii na tle współczesnego systemu edukacyjnego, w: Korelacja – integracja wiedzy – szansa dla ucznia, red. G. Pańko, J. Wojdon, Lublin 2011, s. 7-16.

Morthorst M. B., Nędzy trzeba samemu dotknąć, Wrocław 1988.

Muchowicz W., Żywot Edmunda Bojanowskiego Założyciela Ochronek na ziemiach polskich i Zgromadzenia Sióstr Służebniczek B.R.D.N.P., Dębica 1933.

Olechowski R., Schlussfolgerungen für eine Reform der Schulen der Vierzehn- bis Neunzehnjährigen unter dem Aspekt einer humanen Schule, w: Die Zukunft der Schulen der Vierzehn- bis Neunzehnjährigen, red. E. Persy, E. Tesar, Frankfurt am Main 1997.

Opiela M., Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego. Kontynuacja i zmiana, Lublin 2013.

Opiela M. L., Gigilewicz E., Wstęp, w: Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego Inedita, t. 1., red. Tenże, Lublin 2016, s. IX-XVIII.

Pawłowska E., Wychowanie patriotyczne dzieci według wskazówek bł. Edmunda Bojanowskiego, w: Dziedzictwo myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie, red. M. Opiela, Lublin 2014, s. 291-312.

Pisarczyk M. G., Patriotyzm w myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego, w: Dziedzictwo myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie, red. M. L. Opiela, Lublin 2014, s. 113-132.

Simon W., Religionsunterricht im Prozeß der Individualisierung. Entwicklungen in der westdeutschen katholischen Religionspädagogik seit 1945, w: Im Horizont der Geschichte. Religionspädagogische Studien zur Geschichte der religiösen Bildung und Erziehung, red. Tenże, Münster 2001, s. 221-237.

Szelęgiewicz A., Edmund Bojanowski i jego dzieło, Poznań 1966.

Zając M., Korelacja nauczania religii z wychowaniem fizycznym, w: Korelacja nauki religii katolickiej z edukacją szkolną, red. A. Kiciński, Lublin 2011, s. 117-124.

Żalik A., Współpraca Edmunda Bojanowskiego z „Przyjacielem Ludu”, w: Sługa Boży Edmund Bojanowski i jego troska o człowieka. Materiały z II Sympozjum, Grabonóg 1991, s. 58-66.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Redakcja Zeszytów Naukowych KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

Numery czasopisma sprzed roku 2017 w wersji PDF są do pobrania  > tutaj.