Open Journal Systems

Z problematyki wynagrodzenia za udostępnianie utworu naukowego na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Grzegorz Kozieł

Abstrakt


W niniejszym artykule przedstawiono wybrane problemy dotyczące wynagrodzenia za udostępnianie przez instytucję naukową utworu naukowego osobom trzecim na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 666 ze zm. – u.p.a.p.p.), które jest jednym z uprawnień tej instytucji przewidzianych w wymienionym przepisie (poza korzystaniem z tzw. materiału naukowego zawartego w tym utworze). W opracowaniu odniesiono się do zagadnienia charakteru prawnego przepisu art. 14 ust. 2 przywołanej ustawy oraz wpływu ustaleń w tym zakresie na spektrum praw twórcy utworu naukowego w obszarze wynagrodzenia. Podjęto w nim także próbę usytuowania prawa twórcy utworu naukowego do wynagrodzenia z tytułu jego udostępniania (zgodnie z art. 14 ust. 2 u.p.a.p.p.) w obszernym katalogu praw twórcy do wynagrodzenia przewidzianych w tej ustawie, w tym w szczególności zawarto propozycję określenia charakteru prawnego analizowanego prawa do wynagrodzenia.

Słowa kluczowe


instytucja naukowa, utwór naukowy, udostępnianie utworu naukowego osobom trzecim, uzgodnienie przeznaczenia utworu naukowego, wynagrodzenie za udostępnianie utworu naukowego osobom trzecim, charakter prawny prawa do wynagrodzenia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barta J., Komentarz do art. 14 ust. 2 u.p.a.p.p., LEX/el. 2011.

Błeszyński J., Ochrona utworów naukowych, technicznych i popularno-naukowych w świetle polskiego prawa autorskiego, ZAiKS Wiadomości 1981, nr 1-2, s. 21.

Czarny-Drożdżejko E., Wybrane zagadnienia z zakresu prawa autorskiego w prawie o szkolnictwie wyższym, Przegląd Sądowy 2016, nr 9, s. 88.

Ferenc-Szydełko E., Ochrona dzieł naukowych w świetle prawa autorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2004, nr 14, s. 155.

Flisak D., Komentarz do art. 14 u.p.a.p.p., LEX/el. 2015.

Giesen B., Umowa licencyjna w prawie autorskim. Struktura i charakter prawny, Warszawa 2013, s. 1-64, 101-144.

Nowicka A., w: System prawa prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, red. J. Barta, Warszawa 2007, s. 101.

Poźniak-Niedzielska M. i Tylec G., Działalność naukowo-dydaktyczna na wyższej uczelni w świetle prawa autorskiego, Państwo i Prawo 2009, nr 5, s. 33-48.

Salamonowicz M., Prawna regulacja komercjalizacji własności intelektualnej publicznych szkół wyższych, Warszawa 2016, s. 167-168.

Sokołowska D., Prawo twórcy do wynagrodzenia, Poznań 2013, s. 170-173.

Stuglik A., Wynagrodzenia twórców programów komputerowych – aspekt prawny i podatkowy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2002, nr 3, s. 24.

Szewc A., Dzieła naukowe i ich status w polskim prawie autorskim, Państwo i Prawo 1997, nr 10, s. 24.

Ślęzak P., Umowy w zakresie współczesnych sztuk wizualnych, Warszawa 2012, s. 183-187.

Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny, tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 459.

Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 666, 1333.

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 2.06.2003 r. w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów (Dz. U. nr 105, poz. 991).

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15.12.2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów (Dz. U. nr 235, poz. 1599).

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12.05.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów (Dz. U. nr 105, poz. 616).

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 27.06.2003 r. w sprawie opłat uiszczanych przez posiadaczy urządzeń reprograficznych (Dz. U. nr 132, poz. 1232).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Redakcja Zeszytów Naukowych KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

Numery czasopisma sprzed roku 2017 w wersji PDF są do pobrania  > tutaj.