Open Journal Systems

Wynagrodzenie pracownika naukowego biorącego udział w realizacji filmu naukowego

Piotr Ślęzak

Abstrakt


Audiowizualny utwór naukowy to dzieło, w którym twórcy przedstawiają fakty i teorie naukowe wykorzystując jako tworzywo artystyczne światło i dźwięk. Ze względu na występowanie w utworach tego rodzaju warstwy naukowej w ekipie filmowej obok przedstawicieli typowych zawodów filmowych pojawiają się reprezentanci świata nauki. Pełnią oni różne role przy produkcji filmu. Mogą wypowiadać się na ekranie albo pełnić rolę tzw. konsultantów naukowych. Wypowiedź na ekranie może być utworem naukowym (podobnym do klasycznego wykładu akademickiego). Producent filmu zawiera z naukowcami występującymi na ekranie umowy o produkcję audiowizualną. Rola naukowca może sprowadzać się także konsultacji poprawności merytorycznej komentarza słownego czy też poprawności tłumaczenia komentarza w utworze audiowizualnym możliwe jest zarówno zawarcie umowy o produkcję audiowizualną albo odrębnej umowy dotyczącej „recenzji” komentarza słownego. W umowach takich strony przewidują, że naukowiec otrzymuje wynagrodzenie za udział w realizacji filmu. Autor stawia tezę, że naukowcy nie są twórcami filmowymi w związku z czym nie uzyskują dodatkowego wynagrodzenia z tytułu dystrybucji filmu. Dlatego wynagrodzenie za udział w realizacji filmu powinno być ustalone na takiej wysokości aby uwzględniało przewidywalne dochody z eksploatacji naukowego utworu audiowizualnego.

Słowa kluczowe


utwór naukowy, utwór audiowizualny, audiowizualny utwór naukowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banasiuk J., Współtwórczość i jej skutki w prawie autorskim, Warszawa 2012, s. 120-14.

Barta J., Markiewicz R., w: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. J. Barta, R. Markiewicz, Warszawa 2011, s. 156.

Colombet C., La portée des autorisations d`exploatation en matière de contrats relatifs au droit d`auteur, w: Propriétés intellectuelles. Mélanges en l`honneur de André Françon, Paris 1995, s. 6.4

Nowicka A., w: System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, red. J. Barta, Warszawa 2013, s. 114-115.

D. Sokołowska, Pojęcie i postacie utworu naukowego w świetle prawa autorskiego, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015, nr 2, s. 84-88.

Strykowski W., Struktura filmu naukowo – dydaktycznego, Poznań 1973, s. 15

Szewc A., Dzieła naukowe i ich status w prawie autorskim, „Państwo i Prawo” 1997, nr 10, s. 27.

P. Ślęzak, Audiowizualny utwór naukowy jako utwór hybrydowy?, „Acta Iuris Stetinensis” nr 2/2017.

P. Ślęzak, Nowelizacja przepisów prawa autorskiego dotyczących utworów audiowizualnych. Uwagi de lege ferenda, w: Wokół rekodyfikacji prawa cywilnego, red. P. Stec, M. Załucki, Kraków 2015, s. 462.

Ślęzak P., Umowy w zakresie współczesnych sztuk wizualnych, s. 316-319.

P. Ślęzak, w: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. P. Ślęzak, Warszawa 2017, s. 460.

Netografia:

http://www.geekweek.pl/aktualnosci/23257/dinozaury-byly-stalocieplne - dostęp 15.11.2016 r.

http://kopalniawiedzy.pl/dinozaury-stalocieplnosc-zmiennocieplnosc-energetyka-metabolizm,8989 – dostęp 15.11.2016 r.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Scypionyks - dostęp 15.11.2016 r.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwierz%C4%99_sta%C5%82ocieplne – dostęp 15.11.2016 r.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Redakcja Zeszytów Naukowych KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

Numery czasopisma sprzed roku 2017 w wersji PDF są do pobrania  > tutaj.