Open Journal Systems

Wizualny aspekt przekazu treści religijnych w polskiej prasie katolickiej. Od teorii do praktyki (na przykładzie „Gościa Niedzielnego” i „Tygodnika Powszechnego”)

Aleksandra Pethe

Abstrakt


Wizualny aspekt przekazu medialnego stanowi często przedmiot refleksji zarówno w nauce o komunikowaniu, jak i na gruncie nauk teologicznych. Współobecność słowa i obrazu oraz ich wzajemne relacje stanowią element konstytutywny tygodników definiowanych jako katolickie. Nowatorstwo i oryginalność rozwiązań polega na konkretnych realizacjach, które zmierzają do wizualizacji treści przekazu medialnego w dwóch relacjach wizualno-werbalnych (głównie okładki pism) i werbalno-wizualnych (poszczególne artykuły brane pod uwagę holistycznie).
Dynamika form obrazowych oraz korelacja między tekstem a obrazem (fotografią) nie tylko intensyfikuje przekaz medialny, ale także wpisuje się w nurt nowoczesnej estetyki przekazu prasowego, a co za tym idzie podnosi jakość i atrakcyjność „nowego” języka komunikacji treści religijnych. Do grona najbardziej opiniotwórczych należy bez wątpienia katowicki „Gość Niedzielny” i krakowski „Tygodnik Powszechny”. Troska i dbałość o ten wymiar są nader widoczne w edycjach obu tygodników. Werbalna i wizualna płaszczyzna stanowi tu ważne narzędzie pośredniczenia w przekazie treści religijnych, ewangelizacyjnych i duszpasterskich.


Słowa kluczowe


media religijne, teologia, wizualizacja treści sakralnych, transformacja środków masowego komunikowania, opiniotwórcze tygodniki katolickie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia załącznikowa:

Bajerowa I., Rola języka we współczesnym polskim życiu religijnym, w: O języku religijnym. Wybrane zagadnienia, red. M. Karpluk, J. Sambor, Lublin 1988, s. 9-20.

Domagała B., Konserwatywny i liberalny dyskurs religijny w Polsce, w: Media i religia. Nowy kontekst komunikacji, red. R. Sierocki, M. Sokołowski, A. Zduniak, Toruń 2016, s. 135-148.

Drzewiecki P., Teologia środków społecznego przekazu. Perspektywa rozwoju, w: Media na przełomie, red. J. Szaniawski Józef, K. Marcyński,Warszawa 2011, s. 719 - 723.

Hopfinger M, Czy obraz wypiera słowo? w: Komunikacja wizualna w prasie i w mediach elektronicznych, red. K. Wolny-Zmorzyński, W.Furman, J. Snopek, K. Groń, Warszawa 2013, s. 11-15.

Knapiński R., Biblia Pauperum – rzecz o dialogu słowa i obrazu, „Nauka” 2004, nr 4, s. 133-164. http://www.pan.poznan.pl/nauki/N_404_09_Knapinski.pdf (12.06. 2017)

Knapiński R., Po co Kościołowi obrazy? ”Nauka” 2005, nr 3, s. 139-165.

Lewek A. , Podstawy edukacji medialnej i dziennikarskiej. Warszawa 2003.

Lewek A., Zarys problematyki Kościół a media, w: Media na przełomie, red. J. Szaniawski, K. Marcyński, Warszawa 2011, s. 212, 221-222.

Ostafiński W., Jak mówić o Bogu, by nas słuchano? w: Media na przełomie, red. J. Szaniawski Józef, K. Marcyński , Warszawa 2011, s. 398-412.

Pacuła J., Grafizacja i wizualizacja słowa w zapowiedziach medialnych, „Media i Społeczeństwo” 2012, nr 2, s. 74-93.

http://www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl/art/074_pacula.pdf (12.06. 2017)

Pasierb J. ST., Pionowy wymiar kultury, Kraków 1983.

Rose G., Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością. Warszawa 2010, s. 19-48.

Sikora S., Fotografia między dokumentem a symbolem, Izabelin-Warszawa 2004.

Netografia:

Papieska komisja do środków społecznego przekazu. 1971. Instrukcja duszpasterska o środkach społecznego przekazu. Communio et progression. http://www.kns.gower.pl/stolica/communio.htm [online]. [2017.06.01].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Redakcja Zeszytów Naukowych KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

Numery czasopisma sprzed roku 2017 w wersji PDF są do pobrania  > tutaj.