Brat Albert w eseistycznej wizji Marii Winkowskiej

  • Mirosława Ołdakowska-Kuflowa
Słowa kluczowe: św. brat Albert, Maria Winowska, biografia, studium duchowości.

Abstrakt

Maria Winowska (1904-1993), pisarka emigracyjna, jest autorką eseistycznej biografii Adama Chmielowskiego – brata Alberta, zatytułowanej Frère Albert ou la Face auxoutragesopublikowanej w 1953 roku w Paryżu i dwukrotnie przetłumaczonej na język polski. Jest to jak do tej pory najobszerniejsza biografia, a jednocześnie studium duchowości św. brata Alberta, kanonizowanego w roku 1989. W niniejszej pracy obserwowane są pewne podobieństwa tegoż eseju i utworów niektórych innych pisarzy, także kreślących wizerunek brata Alberta. Przede wszystkim jednak wydobyte zostały swoiste cechy duchowej biografii autorstwa Winowskiej, przybliżającej czytelnikom niezwykłą postać człowieka zasłużonego dla Kościoła i społeczeństwa, zwłaszcza w aspekcie zwalczania społecznej nędzy.

Bibliografia

Bunsch A., Przyszedł na ziemię święty, Kraków 1947.

Kołodziejska A., Maria Winowska polska pisarka, publicystka i działaczka katolicka – życie i twórczość. Praca doktorska powstała w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w 2016 roku.

Malik J.A., Wstęp, [w:] A. Nowaczyński, Najpiękniejszy człowiek mego pokolenia. Brat Albert, Lublin 1999, s. 5-18.

Michalski K., Brat Albert, Poznań 1978.

Michalski K., Brat Albert. W setną rocznicę urodzin 1846-1946, Kraków 1946.

Nowaczyński A., Najpiękniejszy człowiek mego pokolenia. Brat Albert, wstęp, opracowanie i komentarze J.A. Malik, Lublin 1999.

Ołdakowska-Kuflowa M., „Brat naszego Boga” Karola Wojtyły na tle literackich kreacji postaci Adama Chmielowskiego, [w:] Karol Wojtyła / Jan Paweł II wobec tradycji kultury polskiej, pod red. G. Halkiewicz-Sojak, A. Komorowskiej, B. Łuczaka, M. Sokulskiego, Toruń 2015, s. 321-347.

Ołdakowska-Kuflowa M., O obrazie, podobieństwie i udziale w widzeniu, czyli sztuka według Karola Wojtyły, „Ekspresje. Expressions. Rocznik Literacko-Społeczny Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą” 2015, t. VI, Londyn 2016, s. 169-198.

Smoleński S., Cechy charakterystyczne duchowości brata Alberta, [w:] Chrześcijanie, t. 1, red. bp B. Bejze, Warszawa 1974, s. 125-133.

Winowska M., Bati sur Pierre. Pierre Bonhomme 1803-1861, Le Puy-Lion 1961.

Winowska M., Brat Albert albo znieważane Oblicze, tłum. Z. Czartoryska, Kraków 1955.

Winowska M., Edmond Bojanowski, précurseur de Vatican II, Paryż 1979.

Winowska M., Frère Albert ou la Face auxoutrages, Paryż 1953.

Winowska M., Le Fou De Notre-Dame. Le Père Maximilien Kolbe, Paryż 1949.

Winowska M., Le vraiVisagedupadre Pio. Prêtre et apôtre, Paryż 1955.

Winowska M., Opowieść o człowieku, który wybrał większą wolność. Święty Brat Albert, tłum. br. Konstanty Brodzik, Kraków 1992.

Winowska M., Znieważane Oblicze. Opowieść o św. Bracie Albercie, wyd. 3 uzupełnione, tłum. Zofia Czartoryska, Kraków 2001.

Wojtyła K., Brat naszego Boga, [w:] Karol Wojtyła, Poezje, dramaty, szkice, Jan Paweł II, Tryptyk rzymski, Kraków 2004, s. 314-392.

Opublikowane
2018-08-13
Dział
Brat Albert i jego czasy