Właściwość wojewody w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zapobiegania zagrożeniu życia i zdrowia

  • Mirosław Karpiuk
Słowa kluczowe: wojewoda, bezpieczeństwo, porządek publiczny, ochrona życia, ochrona zdrowia

Abstrakt

Jedną ze sfer, w ramach których administracja publiczna wykonuje swoje zadania jest bezpieczeństwo. Do katalogu organów administracji publicznej, wyposażonych w środki oddziałujące na bezpieczeństwo i z nim związane – porządek publiczny, ochrona życia i zdrowia, należy również wojewoda. Podejmuje on działania w zakresie przeciwdziałania sytuacjom nadzwyczajnym, ich zwalczania oraz usuwania skutków, które w związku z nimi zaistniały. Ze względu na konieczność dostosowania działań ochronnych do zagrożenia oraz potrzebę ich harmonizacji, wojewoda może również, w przypadkach ustawowo przewidzianych, podejmować czynności kierownicze i koordynacyjne na obszarze regionu. Jest on organem, który posiada szerokie kompetencje pozwalające mu kształtować terenowy system bezpieczeństwa na poziomie wojewódzkim.

Bibliografia

Bibliografia

Czuryk M., Karpiuk M., Mazuryk M. (red.), Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Komentarz, Warszawa 2012.

Dobkowski J., Sobotko P., Rola wojewody w systemie reagowania na zagrożenia terrorystyczne, „Studia Prawnoustrojowe” 2016, nr 32.

Dunaj K., Zarządzanie kryzysowe na poziomie wojewódzkim, [w:] M. Czuryk, K. Dunaj, M. Karpiuk, K. Prokop, Prawo zarządzania kryzysowego. Zarys systemu, Olsztyn 2016.

Karpiuk M., Zadania i kompetencje zespolonej administracji rządowej w sferze bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Aspekty materialne i formalne, Warszawa 2013.

Karpiuk M., Zarys koncepcji terenowego systemu bezpieczeństwa narodowego, [w:] W. Kitler, K. Drabik, I. Szostek (red.), System bezpieczeństwa narodowego RP. Wybrane problemy, Warszawa 2014.

Lis W., Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny jako sfera działania administracji publicznej, Lublin 2015.

Pacak M., Zmorek K., Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Komentarz, Warszawa 2013.

Pawełczyk M. , Sokal P., Ustawa o zarządzaniu kryzysowym. Komentarz, Warszawa 2014.

Poździoch S. (red.), Ustawa o państwowym ratownictwie medycznym. Komentarz, Warszawa 2013.

Prokop K., Administracja publiczna w obliczu „sytuacji nadzwyczajnej” na tle aktualnych przepisów konstytucyjnych i ustawowych, [w:] M. Ciecierski, M. Czuryk, M. Karpiuk (red.), Zakres działania administracji publicznej w Polsce i na Ukrainie. Wybrana problematyka, Warszawa-Kijów 2016.

Opublikowane
2018-08-13
Dział
Prawo