Open Journal Systems

Właściwość wojewody w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zapobiegania zagrożeniu życia i zdrowia

Mirosław Karpiuk

Abstrakt


Jedną ze sfer, w ramach których administracja publiczna wykonuje swoje zadania jest bezpieczeństwo. Do katalogu organów administracji publicznej, wyposażonych w środki oddziałujące na bezpieczeństwo i z nim związane – porządek publiczny, ochrona życia i zdrowia, należy również wojewoda. Podejmuje on działania w zakresie przeciwdziałania sytuacjom nadzwyczajnym, ich zwalczania oraz usuwania skutków, które w związku z nimi zaistniały. Ze względu na konieczność dostosowania działań ochronnych do zagrożenia oraz potrzebę ich harmonizacji, wojewoda może również, w przypadkach ustawowo przewidzianych, podejmować czynności kierownicze i koordynacyjne na obszarze regionu. Jest on organem, który posiada szerokie kompetencje pozwalające mu kształtować terenowy system bezpieczeństwa na poziomie wojewódzkim.

Słowa kluczowe


wojewoda, bezpieczeństwo, porządek publiczny, ochrona życia, ochrona zdrowia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia

Czuryk M., Karpiuk M., Mazuryk M. (red.), Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Komentarz, Warszawa 2012.

Dobkowski J., Sobotko P., Rola wojewody w systemie reagowania na zagrożenia terrorystyczne, „Studia Prawnoustrojowe” 2016, nr 32.

Dunaj K., Zarządzanie kryzysowe na poziomie wojewódzkim, [w:] M. Czuryk, K. Dunaj, M. Karpiuk, K. Prokop, Prawo zarządzania kryzysowego. Zarys systemu, Olsztyn 2016.

Karpiuk M., Zadania i kompetencje zespolonej administracji rządowej w sferze bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Aspekty materialne i formalne, Warszawa 2013.

Karpiuk M., Zarys koncepcji terenowego systemu bezpieczeństwa narodowego, [w:] W. Kitler, K. Drabik, I. Szostek (red.), System bezpieczeństwa narodowego RP. Wybrane problemy, Warszawa 2014.

Lis W., Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny jako sfera działania administracji publicznej, Lublin 2015.

Pacak M., Zmorek K., Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Komentarz, Warszawa 2013.

Pawełczyk M. , Sokal P., Ustawa o zarządzaniu kryzysowym. Komentarz, Warszawa 2014.

Poździoch S. (red.), Ustawa o państwowym ratownictwie medycznym. Komentarz, Warszawa 2013.

Prokop K., Administracja publiczna w obliczu „sytuacji nadzwyczajnej” na tle aktualnych przepisów konstytucyjnych i ustawowych, [w:] M. Ciecierski, M. Czuryk, M. Karpiuk (red.), Zakres działania administracji publicznej w Polsce i na Ukrainie. Wybrana problematyka, Warszawa-Kijów 2016.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Redakcja Zeszytów Naukowych KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).