Ustalenie danych osobowych sprawcy naruszenia dóbr osobistych w Internecie celem dochodzenia ich ochrony w postępowaniu cywilnym

  • Piotr Piesiewicz
  • Olga Piaskowska
Słowa kluczowe: naruszenie dóbr osobistych, Internet, sprawca anonimowy, dane osobowe, service provider

Abstrakt

Przedmiotem rozważań podjętych przez Autorów w niniejszym artykule jest problematyka prawna związana z możliwością dochodzenia roszczenia z tytułu naruszenia dóbr osobistych w Internecie od bezpośredniego sprawcy naruszenia przez pryzmat konieczności ustalenia danych osobowych naruszyciela. Omówiono możliwość złożenia wniosku o udostępnienie tych danych do service providera, uwzględniając zarówno stanowisko wyrażane przez ETS, jak i krajowe sądownictwo administracyjne. Zwrócono uwagę na fakt, że trudność w ustaleniu tych danych (zgodnie z zapisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisami ustawy z dnia z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) skutkuje nieprawidłową praktyką inicjowania postępowania karnego, co z kolei powoduje obciążenie organów dochodzeniowych zadaniami nie służącymi celom procesu karnego a cywilnego.

Bibliografia

Bibliografia załącznikowa

Literatura

A. Flores, C. James, Morality and ethics behind the screen: Young people’s perspectives on digital life (w:) New Media & Society, Volume: 15 issue: 6, s. 834-852, September 1, 2013

Ł. Jonak, Dlaczego boimy się jednego procenta? O braku agresji w Internecie, [w:] Internetowa kultura obrażania?, K. Krejtz (red.), Interactive Advertising Bureau Polska, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji

T. Justyński, Nadużycie prawa w polskim prawie cywilnym, Kraków 2000

K. Klafkowska-Waśniowska, Komentarz do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, (w:) D. Lubasz (red.), M. Namysłowska (red.), W. Chomiczewski, K. Klafkowska-Waśniowska, Świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dostęp warunkowy.

Komentarz do ustawy, LexisNexis 2011, Lex nr 334468

A. Kuźnicka, Egzekwowanie prawa autorskiego w Internecie a ochrona danych osobowych użytkowników, ZNUJ 2010, Nr 110, s. 109

T. Razowski, A.Tomaszewski, O właściwym rozumieniu skargi o wszczęcie postępowania w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego (art. 488 § 1 k.p.k.), Prok. i Pr. 2005, Nr 6

A. Szpunar, Ochrona dóbr osobistych, PWN Warszawa 1979

A. Szpunar, Stosowanie art. 5 kodeksu cywilnego w sprawach o prawa stanu, PiP 1981, Nr 6

A. Rogacka-Łukasik, Naruszenie dóbr osobistych w internecie oraz ich ochrona na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Roczniki Administracji i Prawa. Teoria i Praktyka, ROK XII, Sosnowiec 2012

P. Waglowski, Spam a prawo. Próba wskazania kierunków badawczych, Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji 2003, nr 4

Orzecznictwo

Wyrok ETS z dnia 29 stycznia 2008 r., w sprawie Productores de Música de España (Promusicae) przeciwko Telefónica de. España SAU, C-275/06, Zb.Orz. (2008) I-271

Postanowienie ETS z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie LSG a Tele Telecommunication GmbH, C-557/07, ECR Zb. Orz. (2009) I-01227

Wyrok ETS z dnia 19 kwietnia 2012 r., w sprawie Bonnier Audio AB i inni przeciwko Perfect Communication Sweden AB, C-461/10, Lex 1131310.

Wyrok SN z dnia 19 września 1968 r., II CR 291/68, OSNC 1969, Nr 11, poz. 200

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2015 r. V KK 301/14, Lex nr 1663833.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2016 r., I CSK 598/15, LEX nr 2151458

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 21 marca 1995 r., I ACr 113/95 (w:) Dobra osobiste. Zbiór, wkładka 1995, Nr 3, poz. 22.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 listopada 2015 r., I OSK 685/14, LEX nr 1989980

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2013 r., I OSK 1666/12, LEX nr 1391700

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 lutego 2014 r., I OSK 1641/12, LEX nr 149727

Opublikowane
2018-08-13
Dział
Prawo