Open Journal Systems

Podkultura więzienna w Symetrii reż. Konrada Niewolskiego – między realizmem a fikcją

Małgorzata Gruchoła, Anna Parzniewska

Abstrakt


Celem publikacji była próba odpowiedzi na pytania badawcze: jaki obraz podkultury więziennej
zawiera Symetria w reż. Konrada Niewolskiego; w jakim stopniu jest on odzwierciedleniem rzeczywistości
więziennej oraz do jakich wniosków prowadzi konfrontacja wyłaniającego się z filmu obrazu
podkultury więziennej z postrzeganiem jej przez pracowników Służby Więziennej. Przyjęto tezę, że
reżyser wykorzystał doświadczenie i wiedzę o więziennym życiu, aby wyprodukować film będący
wiernym obrazem podkultury więziennej. Teza częściowo została potwierdzona. Zastosowano
następujące metody badawcze: jakościowa analiza treści, porównawcza, analityczno-syntetyczna
oraz wywiad (z funkcjonariuszami Służby Więziennej i reżyserem Symetrii).


Słowa kluczowe


obraz, podkultura więzienna, film Symetria, Konrad Niewolski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Codzienność za kratami. Warunki bytowe w polskich zakładach karnych, http://www.ideologia.pl/

warunki-bytowe-w-polskich-wiezieniach/, dostęp 02.07.2018.

Gołębiowski M., Podkultura więzienna jako podkultura agresji, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły

Pedagogiki i Administracji w Poznaniu” 2006, nr 2, s. 261-265.

Konrad Niewolski – nagrody indywidualne, http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=1138813,

dostęp 29.06.2018.

Konrad Niewolski, http://www.filmweb.pl/person/Konrad.Niewolski/biography#, dostęp 27.06.2018.

Kwiatkowski K., Słowo wstępne, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2009, nr 62-63, s. 5-8.

Majak K., Będzie druga część kultowej Symetrii, http://natemat.pl/200169,kultowa-symetria-wroci-

do-kin-niewolski-jestem-jedynym-rezyserem-ktory-siedzial-i-grypsowal-wywiad, dostęp

06.2018.

Nowak B., Pedagogika penitencjarna, Warszawa 1980.

Parzniewska A., Kultura więzienna w filmach Skazani na Shawshank Franka Darabont’y i Symetria

Konrada Niewolskiego - analiza porównawcza, praca magisterska, promotor: M. Gruchoła,

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2016.

Poklek R., Instytucjonalne i psychospołeczne aspekty więzienia, Kalisz 2010.

Przybyliński S., Podkultura więzienna - wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej, Kraków 2006.

Raczek T., Symetria, w: Z. Kałużyński, T. Raczek, Perły Kina: leksykon filmowy na XXI wiek. T. 1. Sensacje

i science fiction, Michałów-Grabina 2005.

Rodasik R., Język podkultury więziennej – gwara, język migowy, tatuaż, „Kultura Bezpieczeństwa.

Nauka-Praktyka-Refleksje” 2013, nr 1, s. 116-141.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-

porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności, Dz. U. z 2016, poz. 2231.

Symetria (film), https://pl.wikipedia.org/wiki/Symetria_(film), dostęp 02.05.2018.

Symetria do piątku w kinach, http://wyborcza.pl/1,75248,1897631.html, dostęp 25.04.2018.

Symetria, reż. Konrad Niewolski, 2004, SPI International Polska, EM 2004, 99 min. Dramat więzienny,

główne role: Arkadiusz Detmer, Andrzej Chyra, Janusz Bukowski, Mariusz Jakus, Borys Szyc;

muzyka: Michał Lorenc; zdjęcia: Arkadiusz Tomiak; scenografia: Konrad Niewolski; montaż:

Jarosław Pietraszek.

Symetria, https://culture.pl/pl/dzielo/symetria, dostęp 29.06.2018.

Szałański J., Zadania diagnozy i psychokorektury w procesie optymalnej readaptacji –psychospołecznej

więźniów, w: Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce w poszukiwaniu skuteczności,

red. H. Machel, M. Paliwoda, M. Spryszyńska, Gdańsk 2006.

Szaszkiewicz M., Tajemnice grypserki, Kraków 1997.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, Dz. U. z 2018, Nr 90, poz. 652, 1010.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, Dz. U. z 1997, poz. 557, z późn. zm.

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, Dz. U. z 2010, Nr 79, poz. 523, z późn. zm.

Wywiad w dniu 17 maja 2016 r. z wychowawcą więziennym i rzecznikiem prasowym Aresztu

Śledczego w Suwałkach przeprowadziła Anna Parzniewska.

Wywiad w dniu 28 maja 2016 r. ze strażnikiem więziennym Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim

przeprowadziła Anna Parzniewska.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.Redakcja Zeszytów Naukowych KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Teksty w czasopiśmie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

Numery czasopisma sprzed roku 2017 w wersji PDF są do pobrania  > tutaj.