Florek, M. (2021). Retoryka w służbie homiletyki. Częstochowskie Studia Teologiczne, 48, 49–68. https://doi.org/10.53120/czst.2021.49-68