Florek, Marian. 2021. „Retoryka W służbie Homiletyki”. Częstochowskie Studia Teologiczne 48 (listopad):49-68. https://doi.org/10.53120/czst.2021.49-68.