Florek, M. (2021) „Retoryka w służbie homiletyki”, Częstochowskie Studia Teologiczne, 48, s. 49–68. doi: 10.53120/czst.2021.49-68.