Florek, M. „Retoryka W służbie Homiletyki”. Częstochowskie Studia Teologiczne, t. 48, listopad 2021, s. 49-68, doi:10.53120/czst.2021.49-68.