https://ojs.academicon.pl/czst/issue/feed Częstochowskie Studia Teologiczne 2021-12-01T06:26:26+01:00 ks. Kamil Zadrożny redakcja.czst@gmail.com Open Journal Systems <p class="p1">„Częstochowskie Studia Teologiczne” (skrót: CzST, ang. „Czestochowa Theological Studies”) są naukowym czasopismem archidiecezji częstochowskiej. Czasopismo zostało powołane do istnienia przez trzeciego ordynariusza diecezji częstochowskiej bpa Stefana Barełę w 1973 r. CzST skupiają częstochowskie środowisko naukowe.</p> <p class="p1">Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty.</p> <p class="p1"><strong>Wydawca</strong>: Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne "Regina Poloniae"</p> https://ojs.academicon.pl/czst/article/view/3645 Pierwszy zjazd katechetyczny prefektów szkolnych Królestwa Polskiego w Częstochowie 2021-12-01T06:26:26+01:00 Roman Ceglarek xrc@onet.eu <p>Przedmiotem artykułu jest problematyka pierwszego zjazdu katechetycznego prefektów szkolnych Królestwa Polskiego, który miał miejsce w Częstochowie w dniach od 18 do 19 kwietnia 1906 roku. Została ona ujęta w dwóch aspektach: organizacyjnym (przygotowania i przebieg) i merytorycznym (treści referatów i dyskusji). Ponadto wskazano w nim na najważniejsze postulaty zjazdu nakreślające dalsze działania na polu katechizacji i zobowiązujące do zorganizowania kolejnych spotkań księży prefektów na terenach zaboru rosyjskiego.</p> 2021-11-24T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 Częstochowskie Studia Teologiczne https://ojs.academicon.pl/czst/article/view/3708 Lo Spirito Santo e Maria: la straordinarietà di un rapporto unico 2021-12-01T06:26:26+01:00 Filippo Celona filippocelona@hotmail.it <p>Refleksji teologiczna zawsze towarzyszyła myśl na temat relacji Maryi Dziewicy z Duchem Świętym. Pierwotny Kościół przeżył szczególne doświadczenie działania Ducha Świętego. Prawdziwe świadectwo tego znajdujemy w Nowym Testamencie, zwłaszcza w Dziejach Apostolskich. Wraz z początkiem ery poapostolskiej, jak przekazali nam Ojcowie, Duch Święty kontynuuje swoje działanie jako aktywna obecność, która prowadzi Kościół do świętości i do pełni życia chrześcijańskiego. To działanie Ducha Świętego jest w najwyższym stopniu obecne w życiu Maryi z Nazaretu. Jest to szczególnie uwydatnione, począwszy od protologicznego wydarzenia Wcielenia aż do eschatologicznego wydarzenia Wniebowzięcia wraz z ciałem i duszą. Ta odwieczna relacja między boską <em>Pneumą</em> a niewiastą z Nazaretu została podkreślona przez Ojców i obejmuje całą teologię aż do dziś.</p> 2021-11-24T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 Częstochowskie Studia Teologiczne https://ojs.academicon.pl/czst/article/view/3690 Retoryka w służbie homiletyki 2021-12-01T06:26:26+01:00 Marian Florek marianflorek@wp.pl <p align="left"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="pl-PL">Artykuł</span><span lang="pl-PL"> przedstawia recepcję retoryki </span><span lang="pl-PL">oraz</span><span lang="pl-PL"> nauki o komunikacji na grunt kaznodziejstwa. </span><span lang="pl-PL">O</span><span lang="pl-PL">pisana jest specyfika i istota retoryki - starożytnej umiejętności przekonywania, czyli perswazji, która przez wiele wieków funkcjonowała jako praktyczna i teoretyczna dziedzina zajmująca się międzyludzkimi relacjami. Szczególny nacisk praca kładzie na precyzyjne zdefiniowanie retoryki; </span><span lang="pl-PL">definiens retoryki wyznacza bowiem pole jej działania i odróżnia ją od innych językowych ekspresji. </span><span lang="pl-PL">Szkicowo</span> <span lang="pl-PL">p</span><span lang="pl-PL">rzedstawiona jest dwudziestowieczna historia kaznodziejstwa, z relacjami do retoryki </span><span lang="pl-PL">i </span><span lang="pl-PL">nauk</span><span lang="pl-PL">i</span><span lang="pl-PL"> o komunikacji, która jako spadkobierczyni klasycznej retoryki, przywróciła jej należną atrakcyjność, a samej sztuce kaznodziejskiej </span><span lang="pl-PL">wskazała nowoczesne, ludzkie środki skutecznego przepowiadania</span><span lang="pl-PL">. </span></span></span></p> <p class="sdfootnote" align="justify">&nbsp;</p> 2021-11-24T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 Częstochowskie Studia Teologiczne https://ojs.academicon.pl/czst/article/view/3712 Santa Maria di Nazaret nell’oggi della Chiesa e del mondo. Sintesi storico-teologica 2021-12-01T06:26:26+01:00 Salvatore Maria Perrella salvatore.maria.perrella@gmail.com <p>Niniejsze studium wychodząc od słowa Bożego i od <em>Paradosis Ecclesiae</em> bierze pod uwagę fakt, iż Maryja z Nazaretu jako matka, służebnica i uczennica Chrystusa była przez chrześcijan stopniowo odkrywana, przyjmowana i umiłowana jako wyjątkowa część <em>Credo</em>. Stała się ona częścią chrześcijańskiego DNA, członkiem Kościoła odkupionego i ikoną ludzi wierzących, którzy uznają ją pierwszą wśród Świętych Pańskich. Matka Jezusa, która jest historycznie potwierdzona w pamięci i wierze nie jest jedynie częścią Objawienia, dogmatu, liturgii, teologii i żywej pobożności ludowej; nie jest jedynie wielkim znakiem dla chrześcijan, ale bez wątpienia posiada również ogromne znaczenie ekumeniczne, międzyreligijne, etyczne, społeczne i polityczne.</p> 2021-11-24T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 Częstochowskie Studia Teologiczne https://ojs.academicon.pl/czst/article/view/3615 Maryja - matka, siostra i nauczycielka dziewicy konsekrowanej 2021-12-01T06:26:26+01:00 Beata Stypułkowska stypulkowska.czest@gmail.com <p>Niniejszy artykuł poświęcony został zagadnieniom maryjnym w kontekście życia duchowego dziewic konsekrowanych żyjących w świecie. Celem publikacji jest wzbogacenie refleksji nad tożsamością konsekrowanych w <em>ordo virginum</em>. Praca z zakresu eklezjologii praktycznej jest skierowana przede wszystkim do samych konsekrowanych oraz osób zajmujących się ich formacją. Najpierw została nakreślona specyfika duchowości i pobożności maryjnej a następnie refleksja została poprowadzona według trzech głównych zagadnień: Maryja jako matka oraz macierzyństwo Kościoła i konsekrowanej; Maryja jako siostra oraz tajemnica kościelnej <em>communio</em>; Maryja jako nauczycielka i typ Kościoła oraz warunki działania konsekrowanej <em>in persona Ecclesiae</em>.</p> <p>&nbsp;</p> 2021-11-24T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 Częstochowskie Studia Teologiczne https://ojs.academicon.pl/czst/article/view/3697 Aktywna rola Kościoła w procesie rodzenia powołania do kapłaństwa służebnego 2021-12-01T06:26:26+01:00 Wojciech Torchalski wtorchalski@wp.pl <p>Powołanie jest owocem osobistej relacji między Bogiem a człowiekiem. Troska o powołanie jest jednak obowiązkiem wspólnoty Kościoła. Obowiązek ten jest wypełniany przez modlitwę oraz przez wypełnianie funkcji wynikających z kapłaństwa chrzcielnego. Dokonuje się to przez udział w kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa, a więc przez udział w liturgii, zgłębianie Bożego słowem oraz troskę o wspólnotę.</p> 2021-11-24T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 Częstochowskie Studia Teologiczne https://ojs.academicon.pl/czst/article/view/3691 Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Sympozjum Katechetycznego nt. „Programy katechetyczne w polskim systemie oświaty – między przeszłością a teraźniejszością”, Częstochowa, 16.04.2021 r. 2021-12-01T06:26:26+01:00 Roman Ceglarek xrc@onet.eu 2021-11-24T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 Częstochowskie Studia Teologiczne https://ojs.academicon.pl/czst/article/view/3740 Recenzja: N.P.G. Austriaco, J. Brent, Th. Davenport, J.B. Ku, Ewolucja w świetle wiary. Perspektywa tomistyczna, tłum. G. Gomola, A. Gomola, Kraków 2019, ss. 256 2021-12-01T06:26:26+01:00 Grzegorz Szumera gszum@poczta.onet.pl <p>brak</p> 2021-11-24T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 Częstochowskie Studia Teologiczne https://ojs.academicon.pl/czst/article/view/3818 Recenzja: Salvatore M. Perrella, Mjriam di Nazaret, la donna che conduce a Dio. In dialogo fra cristiani e islamici, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2021, ss. 216 2021-12-01T06:26:26+01:00 Kamil Zadrożny redakcja.czst@gmail.com <p>brak</p> 2021-11-24T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 Częstochowskie Studia Teologiczne https://ojs.academicon.pl/czst/article/view/3683 Notitia criminis w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa 2021-12-01T06:26:26+01:00 Michał Wieczorek michaloficjal@gmail.com <p>Artykuł podejmuje problematykę prawdopodobnej wiadomości o przestępstwie osoby duchownej <em>contra mores</em>, o ile taka pojawiła się w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Choć proces o nieważność małżeństwa nie dotyczy bezpośrednio osoby duchownej, to jednak może się okazać, że strona wskazuje na swoje zranienia seksualne z przeszłości, gdzie sprawcą był duchowny jako element dowodowy wniesionego tytułu nieważności małżeństwa. Celem artykułu jest zatem przedstawienie różnych możliwości i reakcji sędziego na tego typu wiadomość o przestępstwie. Wśród nich można znaleźć nakłonienie osoby, aby zgłosiła ten fakt właściwemu ordynariuszowi, współpracę z przełożonym kościelnym, jak również możliwość prowadzenia procesu karnego jako sprawy wpadkowej.</p> 2021-11-24T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 Częstochowskie Studia Teologiczne https://ojs.academicon.pl/czst/article/view/3843 Słowo wstępne 2021-12-01T06:26:26+01:00 Abp Wacław Depo wdepoczst@gmail.com <p>&nbsp; &nbsp;</p> 2021-11-24T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 Częstochowskie Studia Teologiczne https://ojs.academicon.pl/czst/article/view/3627 Filozoficzne uwarunkowania nihilizmu teoretycznego i praktycznego w kontekście myśli Vittorio Possentiego 2021-12-01T06:26:26+01:00 Marian Szymonik marianszymonik@gmail.com <p>Artykuł prezentuje myśl filozoficzną Vittorio Possentiego dotyczącą nihilizmu. Włoski filozof ukazuje najpierw różne odmiany nihilizmu i dokonuje głębszej analizy nihilizmu teoretycznego i praktycznego. Nihilizm teoretyczny ma swoje źródło w deprawacji rozumu teoretycznego i współczesnym odrzuceniem metafizyki klasycznej. Wszelkie odmiany nihilizmu mają swój korzeń w nihilizmie spekulatywnym. Podstawę nihilizmu praktycznego stanowi deprawacja rozumu praktycznego. Konsekwencją tego jest błędna konmcepcja ludzkiej wolności i odrzucenie idei dobra jako naczelnej kategorii etycznej. W nihilizmie praktycznym nie ma też miejsca dla koncepcji prawa naturalnego. Na tak ukształtowanym gruncie w kontekście społecznym rodzi się nihilizm prawny i polityczny.</p> 2021-11-24T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 Częstochowskie Studia Teologiczne https://ojs.academicon.pl/czst/article/view/3692 Ingerencje władzy komunistycznej w politykę personalną diecezji częstochowskiej w latach 1945-1989 2021-12-01T06:26:26+01:00 Paweł Kostrzewski kostpaw@gmail.com <p>Artykuł przedstawia jedną z metod jaką stosowały władze komunistyczne w walce z Kościołem katolickim, polegającą na ingerowaniu w politykę personalną, w celu jej sparaliżowania. Ingerencje dotyczyły obsadzania stanowisk kościelnych: proboszczowskich, dziekańskich , kurialnych. Stanowiły wygodne narzędzie represjonowania kapłanów „wrogo” ustosunkowanych do władz PRL, jak również bronienia tych, którzy należeli do ruchu księży „patriotów”.</p> 2021-11-24T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 Częstochowskie Studia Teologiczne https://ojs.academicon.pl/czst/article/view/3751 Wykaz prac magisterskich obronionych na uczelniach teologicznych w Archidiecezji Częstochowskiej w latach 2020-2021 2021-12-01T06:26:26+01:00 Beata Stypułkowska stypulkowska.czest@gmail.com <p>brak</p> 2021-11-24T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 Częstochowskie Studia Teologiczne