Częstochowskie Studia Teologiczne https://ojs.academicon.pl/czst <p class="p1">„Częstochowskie Studia Teologiczne” (skrót: CzST, ang. „Czestochowa Theological Studies”) są naukowym czasopismem archidiecezji częstochowskiej. Czasopismo zostało powołane do istnienia przez trzeciego ordynariusza diecezji częstochowskiej bpa Stefana Barełę w 1973 r. CzST skupiają częstochowskie środowisko naukowe.</p> <p class="p1">Czasopismo jest bezpłatne i udostępniane na zasadach otwartego dostępu (w formacie pdf na stronie internetowej). Od autorów artykułów nie są pobierane żadne opłaty.</p> <p class="p1"><strong>Wydawca</strong>: Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne "Regina Poloniae"</p> Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne "Regina Poloniae" pl-PL Częstochowskie Studia Teologiczne 0137-4087 Notitia criminis w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa https://ojs.academicon.pl/czst/article/view/3683 <p>Artykuł podejmuje problematykę prawdopodobnej wiadomości o przestępstwie osoby duchownej <em>contra mores</em>, o ile taka pojawiła się w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Choć proces o nieważność małżeństwa nie dotyczy bezpośrednio osoby duchownej, to jednak może się okazać, że strona wskazuje na swoje zranienia seksualne z przeszłości, gdzie sprawcą był duchowny jako element dowodowy wniesionego tytułu nieważności małżeństwa. Celem artykułu jest zatem przedstawienie różnych możliwości i reakcji sędziego na tego typu wiadomość o przestępstwie. Wśród nich można znaleźć nakłonienie osoby, aby zgłosiła ten fakt właściwemu ordynariuszowi, współpracę z przełożonym kościelnym, jak również możliwość prowadzenia procesu karnego jako sprawy wpadkowej.</p> Michał Wieczorek Prawa autorskie (c) 2021 Częstochowskie Studia Teologiczne 2021-11-24 2021-11-24 48 215 228 10.53120/czst.2021.215-228 Słowo wstępne https://ojs.academicon.pl/czst/article/view/3843 <p>&nbsp; &nbsp;</p> Abp Wacław Depo Prawa autorskie (c) 2021 Częstochowskie Studia Teologiczne 2021-11-24 2021-11-24 48 7 8 10.53120/czst.2021.7-8 Filozoficzne uwarunkowania nihilizmu teoretycznego i praktycznego w kontekście myśli Vittorio Possentiego https://ojs.academicon.pl/czst/article/view/3627 <p>Artykuł prezentuje myśl filozoficzną Vittorio Possentiego dotyczącą nihilizmu. Włoski filozof ukazuje najpierw różne odmiany nihilizmu i dokonuje głębszej analizy nihilizmu teoretycznego i praktycznego. Nihilizm teoretyczny ma swoje źródło w deprawacji rozumu teoretycznego i współczesnym odrzuceniem metafizyki klasycznej. Wszelkie odmiany nihilizmu mają swój korzeń w nihilizmie spekulatywnym. Podstawę nihilizmu praktycznego stanowi deprawacja rozumu praktycznego. Konsekwencją tego jest błędna konmcepcja ludzkiej wolności i odrzucenie idei dobra jako naczelnej kategorii etycznej. W nihilizmie praktycznym nie ma też miejsca dla koncepcji prawa naturalnego. Na tak ukształtowanym gruncie w kontekście społecznym rodzi się nihilizm prawny i polityczny.</p> Marian Szymonik Prawa autorskie (c) 2021 Częstochowskie Studia Teologiczne 2021-11-24 2021-11-24 48 143 176 10.53120/czst.2021.143-176 Ingerencje władzy komunistycznej w politykę personalną diecezji częstochowskiej w latach 1945-1989 https://ojs.academicon.pl/czst/article/view/3692 <p>Artykuł przedstawia jedną z metod jaką stosowały władze komunistyczne w walce z Kościołem katolickim, polegającą na ingerowaniu w politykę personalną, w celu jej sparaliżowania. Ingerencje dotyczyły obsadzania stanowisk kościelnych: proboszczowskich, dziekańskich , kurialnych. Stanowiły wygodne narzędzie represjonowania kapłanów „wrogo” ustosunkowanych do władz PRL, jak również bronienia tych, którzy należeli do ruchu księży „patriotów”.</p> Paweł Kostrzewski Prawa autorskie (c) 2021 Częstochowskie Studia Teologiczne 2021-11-24 2021-11-24 48 179 212 10.53120/czst.2021.179-212 Wykaz prac magisterskich obronionych na uczelniach teologicznych w Archidiecezji Częstochowskiej w latach 2020-2021 https://ojs.academicon.pl/czst/article/view/3751 <p>brak</p> Beata Stypułkowska Prawa autorskie (c) 2021 Częstochowskie Studia Teologiczne 2021-11-24 2021-11-24 48 247 251 10.53120/czst.2021.247-251 Pierwszy zjazd katechetyczny prefektów szkolnych Królestwa Polskiego w Częstochowie https://ojs.academicon.pl/czst/article/view/3645 <p>Przedmiotem artykułu jest problematyka pierwszego zjazdu katechetycznego prefektów szkolnych Królestwa Polskiego, który miał miejsce w Częstochowie w dniach od 18 do 19 kwietnia 1906 roku. Została ona ujęta w dwóch aspektach: organizacyjnym (przygotowania i przebieg) i merytorycznym (treści referatów i dyskusji). Ponadto wskazano w nim na najważniejsze postulaty zjazdu nakreślające dalsze działania na polu katechizacji i zobowiązujące do zorganizowania kolejnych spotkań księży prefektów na terenach zaboru rosyjskiego.</p> Roman Ceglarek Prawa autorskie (c) 2021 Częstochowskie Studia Teologiczne 2021-11-24 2021-11-24 48 11 27 10.53120/czst.2021.11-27 Lo Spirito Santo e Maria: la straordinarietà di un rapporto unico https://ojs.academicon.pl/czst/article/view/3708 <p>Refleksji teologiczna zawsze towarzyszyła myśl na temat relacji Maryi Dziewicy z Duchem Świętym. Pierwotny Kościół przeżył szczególne doświadczenie działania Ducha Świętego. Prawdziwe świadectwo tego znajdujemy w Nowym Testamencie, zwłaszcza w Dziejach Apostolskich. Wraz z początkiem ery poapostolskiej, jak przekazali nam Ojcowie, Duch Święty kontynuuje swoje działanie jako aktywna obecność, która prowadzi Kościół do świętości i do pełni życia chrześcijańskiego. To działanie Ducha Świętego jest w najwyższym stopniu obecne w życiu Maryi z Nazaretu. Jest to szczególnie uwydatnione, począwszy od protologicznego wydarzenia Wcielenia aż do eschatologicznego wydarzenia Wniebowzięcia wraz z ciałem i duszą. Ta odwieczna relacja między boską <em>Pneumą</em> a niewiastą z Nazaretu została podkreślona przez Ojców i obejmuje całą teologię aż do dziś.</p> Filippo Celona Prawa autorskie (c) 2021 Częstochowskie Studia Teologiczne 2021-11-24 2021-11-24 48 29 47 10.53120/czst.2021.29-47 Retoryka w służbie homiletyki https://ojs.academicon.pl/czst/article/view/3690 <p align="left"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="pl-PL">Artykuł</span><span lang="pl-PL"> przedstawia recepcję retoryki </span><span lang="pl-PL">oraz</span><span lang="pl-PL"> nauki o komunikacji na grunt kaznodziejstwa. </span><span lang="pl-PL">O</span><span lang="pl-PL">pisana jest specyfika i istota retoryki - starożytnej umiejętności przekonywania, czyli perswazji, która przez wiele wieków funkcjonowała jako praktyczna i teoretyczna dziedzina zajmująca się międzyludzkimi relacjami. Szczególny nacisk praca kładzie na precyzyjne zdefiniowanie retoryki; </span><span lang="pl-PL">definiens retoryki wyznacza bowiem pole jej działania i odróżnia ją od innych językowych ekspresji. </span><span lang="pl-PL">Szkicowo</span> <span lang="pl-PL">p</span><span lang="pl-PL">rzedstawiona jest dwudziestowieczna historia kaznodziejstwa, z relacjami do retoryki </span><span lang="pl-PL">i </span><span lang="pl-PL">nauk</span><span lang="pl-PL">i</span><span lang="pl-PL"> o komunikacji, która jako spadkobierczyni klasycznej retoryki, przywróciła jej należną atrakcyjność, a samej sztuce kaznodziejskiej </span><span lang="pl-PL">wskazała nowoczesne, ludzkie środki skutecznego przepowiadania</span><span lang="pl-PL">. </span></span></span></p> <p class="sdfootnote" align="justify">&nbsp;</p> Marian Florek Prawa autorskie (c) 2021 Częstochowskie Studia Teologiczne 2021-11-24 2021-11-24 48 49 68 10.53120/czst.2021.49-68 Santa Maria di Nazaret nell’oggi della Chiesa e del mondo. Sintesi storico-teologica https://ojs.academicon.pl/czst/article/view/3712 <p>Niniejsze studium wychodząc od słowa Bożego i od <em>Paradosis Ecclesiae</em> bierze pod uwagę fakt, iż Maryja z Nazaretu jako matka, służebnica i uczennica Chrystusa była przez chrześcijan stopniowo odkrywana, przyjmowana i umiłowana jako wyjątkowa część <em>Credo</em>. Stała się ona częścią chrześcijańskiego DNA, członkiem Kościoła odkupionego i ikoną ludzi wierzących, którzy uznają ją pierwszą wśród Świętych Pańskich. Matka Jezusa, która jest historycznie potwierdzona w pamięci i wierze nie jest jedynie częścią Objawienia, dogmatu, liturgii, teologii i żywej pobożności ludowej; nie jest jedynie wielkim znakiem dla chrześcijan, ale bez wątpienia posiada również ogromne znaczenie ekumeniczne, międzyreligijne, etyczne, społeczne i polityczne.</p> Salvatore Maria Perrella Prawa autorskie (c) 2021 Częstochowskie Studia Teologiczne 2021-11-24 2021-11-24 48 69 97 10.53120/czst.2021.69-97 Maryja - matka, siostra i nauczycielka dziewicy konsekrowanej https://ojs.academicon.pl/czst/article/view/3615 <p>Niniejszy artykuł poświęcony został zagadnieniom maryjnym w kontekście życia duchowego dziewic konsekrowanych żyjących w świecie. Celem publikacji jest wzbogacenie refleksji nad tożsamością konsekrowanych w <em>ordo virginum</em>. Praca z zakresu eklezjologii praktycznej jest skierowana przede wszystkim do samych konsekrowanych oraz osób zajmujących się ich formacją. Najpierw została nakreślona specyfika duchowości i pobożności maryjnej a następnie refleksja została poprowadzona według trzech głównych zagadnień: Maryja jako matka oraz macierzyństwo Kościoła i konsekrowanej; Maryja jako siostra oraz tajemnica kościelnej <em>communio</em>; Maryja jako nauczycielka i typ Kościoła oraz warunki działania konsekrowanej <em>in persona Ecclesiae</em>.</p> <p>&nbsp;</p> Beata Stypułkowska Prawa autorskie (c) 2021 Częstochowskie Studia Teologiczne 2021-11-24 2021-11-24 48 99 125 10.53120/czst.2021.99-125 Aktywna rola Kościoła w procesie rodzenia powołania do kapłaństwa służebnego https://ojs.academicon.pl/czst/article/view/3697 <p>Powołanie jest owocem osobistej relacji między Bogiem a człowiekiem. Troska o powołanie jest jednak obowiązkiem wspólnoty Kościoła. Obowiązek ten jest wypełniany przez modlitwę oraz przez wypełnianie funkcji wynikających z kapłaństwa chrzcielnego. Dokonuje się to przez udział w kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa, a więc przez udział w liturgii, zgłębianie Bożego słowem oraz troskę o wspólnotę.</p> Wojciech Torchalski Prawa autorskie (c) 2021 Częstochowskie Studia Teologiczne 2021-11-24 2021-11-24 48 127 139 10.53120/czst.2021.127-139 Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Sympozjum Katechetycznego nt. „Programy katechetyczne w polskim systemie oświaty – między przeszłością a teraźniejszością”, Częstochowa, 16.04.2021 r. https://ojs.academicon.pl/czst/article/view/3691 Roman Ceglarek Prawa autorskie (c) 2021 Częstochowskie Studia Teologiczne 2021-11-24 2021-11-24 48 231 236 10.53120/czst.2021.231-236 Recenzja: N.P.G. Austriaco, J. Brent, Th. Davenport, J.B. Ku, Ewolucja w świetle wiary. Perspektywa tomistyczna, tłum. G. Gomola, A. Gomola, Kraków 2019, ss. 256 https://ojs.academicon.pl/czst/article/view/3740 <p>brak</p> Grzegorz Szumera Prawa autorskie (c) 2021 Częstochowskie Studia Teologiczne 2021-11-24 2021-11-24 48 237 238 10.53120/czst.2021.237-238 Recenzja: Salvatore M. Perrella, Mjriam di Nazaret, la donna che conduce a Dio. In dialogo fra cristiani e islamici, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2021, ss. 216 https://ojs.academicon.pl/czst/article/view/3818 <p>brak</p> Kamil Zadrożny Prawa autorskie (c) 2021 Częstochowskie Studia Teologiczne 2021-11-24 2021-11-24 48 239 244 10.53120/czst.2021.239-244