To jest platforma Open Journal Systems portalu Academicon. Oferta dla czasopism znajduje się > tutaj.

Czasopisma

 • Kieleckie Studia Teologiczne / Kielce Theological Studies

  KST to rocznik wydawany przez Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach od r. 2002. Wersją pierwotną czasopisma „Kieleckie Studia Teologiczne” jest wersja papierowa. Na stronie internetowej „Kieleckich Studiów Teologicznych” istniejącej od r. 2013 zamieszczane są sukcesywnie kolejne numery „Kieleckich Studiów Teologicznych”. Ze względu na konieczność przygotowania niektórych numerów archiwalnych do publikacji, spis treści wszystkich numerów oraz zawartość numerów archiwalnych udostępniana będzie stopniowo, jednak w dziale on-line istnieje możliwość przeszukania zawartości wszystkich numerów dotąd wydanych. Numery z ostatniego roku nie są udostępniane w całości.
  Kieleckie Studia Teologiczne są indeksowane w bazie BazHum, Index Copernicus Journal Master List oraz w bazie CEEOL.
  Na dotychczasowej stronie „Kieleckich Studiów Teologicznych” (zob. http://wsd.kielce.pl/kst) możliwy jest dostęp online do tekstów archiwalnych oraz istnieje możliwość skorzystania z wyszukiwarki.
  ISSN: 1730-072X
  Wydawnictwo: „Jedność” Kielce

 • Wrocławski Przegląd Teologiczny

  Wrocławski Przegląd Teologiczny (Wrocław Theological Review) jest czasopismem wydawanym przez Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu (Pontifical Faculty of Theology in Wrocław). Periodyk jest poświęcony studiom z zakresu: biblistyki, teologii systematycznej, teologii duchowości, teologii pastoralnej, historii Kościoła, filozofii, nauk społecznych.
  W czasopiśmie prezentowane są jedynie artykuły spełniające kryterium wysokiego poziomu naukowego. Oprócz artykułów drukowane są również recenzje publikacji naukowych oraz sprawozdania, przewidziano również dział „Varia”, w którym można deponować manuskrypty z dziedzin pomocniczych służących pogłębieniu refleksji teologicznej.
  Wrocławski Przegląd Teologiczny jest czasopismem znanym i cenionym w środowisku polskich teologów, o czym świadczy wysoka liczba cytowań. Publikowane na zasadach „open access” artykuły pozwalają zapoznać również zagraniczną publiczność z zakresem badań uprawianych w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem dolnośląskiej szkoły teologicznej). Redakcja zaprasza do współpracy także naukowców afiliowanych do zagranicznych jednostek naukowych. Wrocławskie czasopismo pretenduje do tego, by stać się miejscem dialogu  środowisk teologicznych z szeroko pojętego Zachodu i Wschodu, swego rodzaju mostem łączącym dwa naukowe światy.

 • Zeszyty Naukowe KUL

  W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe z dziedziny nauk społecznych, dyscypliny: nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, nauki o bezpieczeństwie.


  Szczegóły publikacji:
  – ISSN 0044-4405
  – eISSN 2543-9715
  – Wersja elektroniczna jest wersją pierwotną
  – Wydawca: Wydawnictwo KUL
  – Punktacja MNiSW: 10 pkt., lista B


  W czasopiśmie respektowane są zasady etyki publikacyjnej wypracowane przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics – COPE)