Dawniej i dziś - obrońca węzła małżeńskiego w zwyczajnym kanonicznym procesie małżeńskimAbstrakt

Celem tego artykułu jest ukazanie  obrońcy węzła małżeńskiego w Kanonicznym procesie małżeńskim w jego zwyczajnej formie. Ukazuje obrońcę z perspektywy historii, gdy na przestrzeni wieków powstawały okoliczności kulturowe i polityczne, które znacząco wpływały na codzienne decyzje wiernych żyjących w  Kościele Chrystusowym. Artykuł ukazuję troskę Kościoła o małżeństwo i zasadność wręcz  potrzebę powołania takiego urzędu w kanonicznymi procesie małżeńskim. Artykuł ukazuje kształtowanie się zadań i uprawnień obrońcy węzła małżeńskiego w Prawie Kościoła do dnia dzisiejszego.


Słowa kluczowe

obrońca węzła małżeńskiego; prawo kanoniczne; proces małżeński

BIBLIA Jerozolimska, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 2006.

CODEX Iuris Canonici auctoritate Ioanis Pauli PP. II promulgates, AAS 82-1990.

CODEX Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti XV auctoritate promulgatus, AAS-1917, pars II, 3-521.

KONSTYTUCJA Benedykta XIV Dei Miseratione z dnia 03.11.1741, Gasparri, Fontes I, nr318.

KONSTYTUCJA Jana Pawła II Pastor Bonus z dnia 28 czerwca 1988, nr126, AAS 80 (1988).

INSTRUKCJA Cum maneat z dnia 22.08.1840 roku, Gasparri, Fontes VI.

FRANCISZEK Papież, list apostolski motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, reformujący kanony Kodeksu prawa kanonicznego dotyczące spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa; List apostolski Mitis et misericors Iesus, reformujący kanony Kodeksu kanonów kościołów wschodnich dotyczące spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa (tekst łacińsko-polski), Tarnów 2015.

PRZEMÓWIENIE do Roty Rzymskiej , Jan XXIII, Allocutio Questa festiva ricorrenza, AAS 51-1959.

PRZEMÓWIENIE do Roty Rzymskiej, Benedykt XVI, L'Oservatore Romano, Domenica 29Gennaio 2006.

AMBROSIO G. (red.), Encyklopedia Chrześcijaństwa - Symonia, Kielce 1997, s.691.

BARTCZAK A., Obrona ważności małżeństwa w perspektywie poszanowania prawdy o małżeństwie w czynnościach obrońcy węzła małżeńskiego, w:Ius Matrimoniale 14-2009.

BĄCZKOWICZ F. (red.), Prawo kanoniczne- Podręcznik dla duchowieństwa, t.III, Opole 1958.

BISKUPSKI S., Prawo małżeńskie Kościoła rzymskokatolickiego-Proces małżeński, t. II, Olsztyn 1960.

BISKUPSKI S., Obrońca węzła w kanonicznym procesie małżeńskim, Łódź 1937.

BISKUPSKI S., Sprawy z udziałem obrońcy węzła małżeńskiego, w: Ateneum kapłańskie 39-1937.

DZIĘGA A., Zadania procesowe obrońcy węzła małżeńskiego, w: Kościelne prawo procesowe. Materiały i studia, t. I, Lublin 1999.

FĄKA M., Normy ogólne kanonicznego procesu sądowego, cz. II, Warszawa 1978.

GRESZATA M., Iudicium cum principiis, Kodeksowa weryfikacja wybranych zasad procesowych w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa, Lublin 2008.

GRESZATA M., Problem kontradyktoryjności w kanonicznym postępowaniu o nieważność małżeństwa, w: Kościelne Prawo Procesowe - Materiały i Studia, t. III, A. Dzięga (red), Lublin 2003.

GRESZATA M., Z dyskusji nad zadaniem obrońcy węzła, w: Prawo - Administracja - Kościół, 1 (5) 2001.

KRUKOWSKI J., Kościół i państwo - Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000.

LESZCZYŃSKI G., Rola obrońcy węzła małżeńskiego, w: Prawo Kanoniczne 49 (2006) nr 3-4.

PAWLUK T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, T. IV, Olsztyn 1990.

PAWLUK T., Kanoniczny proces małżeński, Warszawa 1973.

PIERONEK T., Normy ogólne kanonicznego procesu sądowego, Warszawa 1970.

PIERONEK T., Udział obrońcy węzła w procesie małżeńskim, w: Kościół i Prawo, nr. 6-1989, J. Krukowski (red.), Lublin 1989.

ROZKRUT T., (red.), Komentarz do Instrukcji procesowej Dignitas connubii, Sandomierz 2007.

STANKIEWICZ A., Stankiewicz, Geneza i ogólna charakterystyka Instrukcji Dignitas connubii, w: Proces małżeński według Instrukcji Dignitas connubii, Tarnów 2006.

STASIAK M., Dylemat defensora: Chronić instytucję małżeństwa czy dobro osoby, w: Divina et Humana, Księga jubileuszowa w 65 r. urodzin ks. prof. Henryka Misztala, A. Dębiński (red.), Lublin 2001.

SOBAŃSKI R., Kościół -prawo-zbawienie, Katowice 1980.

TYMOSZ S., Urząd Obrońcy węzła małżeńskiego, w: Zamojski informator diecezjalny, nr II, Zamość 1999.

WENZ W., (red.), Urząd obrońcy węzła i procesowe decyzje sędziego na etapie wyrokowania. Zagadnienia wybrane z procesu o nieważność małżeństwa, Wrocław 2007.

Strona Internetowa z dnia 14.11.2013: http://www.radiomaryja.pl/kosciol/ks-kard-grocholewski-kosciol-ma-duzy-wklad-w-humanizacje-prawa/.
Pobierz

Opublikowane
2017-12-20


Dział
Prawo kanoniczne

Udostępnij

Zębała, P. (2017). Dawniej i dziś - obrońca węzła małżeńskiego w zwyczajnym kanonicznym procesie małżeńskim. Kieleckie Studia Teologiczne, (16), 285-302. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/article/view/1041

Paweł Zębała  zebala.p@gmail.com
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wdział Prawa, Prawa kanonicznego i Administracji. Katedra Kościelnego Prawa Procesowego.  Polska

Ks. Paweł Zębała - ur. w 1981 roku w Kielcach. Ukończył studia w kieleckim WSD z tytułem magistra teologii, a następnie studia specjalistyczne z zakresu Prawa kanonicznego na KUL-u zakończone magisterium i licencjatem z  Prawa kanonicznego. Od  2014 roku doktorant w zakresie Kościelnego Prawa Procesowego na wydziale  Prawa Kanonicznego na KUL-u. Podejmuje posługę sędziego audytora i obrońcy węzła małżeńskiego w Sądzie Biskupim w Kielcach.
CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
01. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.