Wenacjusz Fortunat, Poezje, VIII 3 (fragmenty). Wstęp i tłumaczenieAbstrakt

Artykuł stanowi przekład wybranych fragmentów utworu zamieszczonego w XI księdze Carmina Wenancjusza Fortunata, poety schyłku antyku i początków średniowiecza. Utwór napisany w metrum elegijnym został skomponowany z okazji objęcia funkcji przełożonej klasztoru w Poitiers przez Agnieszkę i był jej dedykowany. Określa się go jako epitalamium mistyczne. Tłumaczenie opatrzone jest wprowadzeniem i objaśnieniami.


Słowa kluczowe

Wenancjusz Fortunat; poezja; Agnieszka z Poitiers; dziewictwo; Maryja; epitalamium mistyczne

Aigrain R., Sainte Radegonde. Paris 1987.
Bisanti A., „For absent friends”. Il motivo dell’assenza in alcuni carmi di Venanzio Fortunato, „Rivista di letterarature classiche”, vol. 61. n. 3, 2009, s. 626-658, zwłaszcza s. 629-633.
Campanale M. I., Il De virginitate di Venanzio Fortunato (carm. 8,3 Leo), un epitalamio mistico, „Invigilata lucernis” 1980, n. 2, s. 75-128.
Cytowska M., Ostatni poeta starożytności – Wenancjusz Fortunatus, „Meander” 28 (1973) 307-320;
Favreau R. (dir.), Radegonde de la couronne au cloître. Poitiers 2005.
Gäbe, S. Radegundis: sancta, regina, ancilla. Zum Heiligkeitsideal der Radegundisviten von Fortunat und Baudonivia, „Francia” 16: 1989 s. 1-30.
Gacia T., Wenancjusz Fortunat, Do dziewic (Inter apostolicas). Wstęp i przekład, w: Ut in omnibus glorificetur Deus. Księga pamiątkowa ofiarowana siostrze profesor Ambrozji Jadwidze Kalinowskiej OSB, red. M. Jodkowski, Olsztyn 2013, s. 133-137.
Gacia T., Flumine nectareo Wenancjusza Fortunata – wiersz jako podarunek przyjaźni, RH t. 68-69 (2010-2011) z. 3, s. 229-236.
Gacia T., Vernalia tempora mundo… Wenancjusz Fortunat i jego poezje liryczne, Lublin 2014.
George W.J., Venantius Fortunatus: a Latin poet in Merovingian Gaul, Oxford 1992.
Gregorius Turonensis, Historia Francorum IX 42, PL 71, 522-523.
Joye S.. Basine, Radegonde et la Thuringe chez Grégoire de Tours, „Francia” 32: 2005 nr 1 s. 1-18.
Kleinmann D., Radegonde une sainte européenne, Graz 1998 Loudun 2000; La riche personnalité de sainte Radegonde. Conférences et homélies prononcées à l’occasion du XIVe centenaire de sa mort (587-1987) Poitiers 1988.
Mérindol Ch., Le culte de sainte Radegonde et la monarchie française à la fin du Moyen Âge, w: Les Religieuses dans le cloître et dans le monde, des origines à nos jours, Saint-Étienne 1994, s. 789-795.
Navarra L., Venanzio Fortunato, Dizionario patristico e di antichità cristiane, vol. 2, red. A. di Berardino, Casa Editrice Marietti 1984, 3556-3558.
Pietri L., Venanzio Fortunato e il suo tempo: convegno internazionale di studio (Valdobbiadene – Treviso, 29 XI - 1 XII 2001), Treviso 2003.
Sanctae Radegundis reginae vita duobus libris composita. Liber primus. Auctore Venantio Fortunato Episcopo Pictaviensi, PL 88, 651-664; przekład: T. Gacia, Radegunda z Turyngii. Teksty źródłowe od VI do XII wieku. Tłumaczenia z języka łacińskiego, wstęp i objaśnienia, Włoszczowa 2015, s. 23-46.
Saxer V., Radegonda, Dizionario patristico e di antichità cristiane, vol. 2, red. A. di Berardino, Casa Editrice Marietti 1984, 2968-2969.
Venantius Fortunatus, Opera poetica, wyd. F. Leo, Weidmann, Berlin 1881 (Monumenta Germaniae Historica. Auctores antiquissimi IV 1).
Venance Fortunat, Poèmes, t. I-III, wyd., przeł. i oprac. M. Reydellet, Les Belles Lettres, Paris, 1994-2004.
Venanzio Fortunato, Opere, t. I, wyd., przeł. i oprac. S. Di Brazzano, Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia - Città Nuova Editrice, Gorizia - Roma 2001.
Pobierz

Opublikowane
2017-12-20


Dział
Historia

Udostępnij

Gacia, T. (2017). Wenacjusz Fortunat, Poezje, VIII 3 (fragmenty). Wstęp i tłumaczenie. Kieleckie Studia Teologiczne, (16), 7-17. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/article/view/1292

Tadeusz Gacia  tadeusz.gacia@kul.lublin.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1836-9506

Ks. Tadeusz Gacia, ur. 1961 we Włoszczowie, ksiądz diecezji kieleckiej, dr hab. nauk humanistycznych (literatura rzymska), prof. KUL, kierownik Katedry Filologii Łacińskiej w Instytucie Filologii Klasycznej KUL, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, zam. w Kielcach, ul. Jana Pawła II, 7; adres internetowy: tadeusz.gacia@kul.lublin.pl. Publikacje książkowe: Metaforyka agonistyczna w literaturze łacińskiej chrześcijańskiego antyku, Kielce 2007; Vernalia tempora mundo…Wenancjusz Fortunat i jego poezje liryczne, Lublin 2014, Radegunda z Turyngii. Teksty źródłowe od VI do XII wieku. Tłumaczenia z języka łacińskiego, wstęp i objaśnienia, Włoszczowa 2015; Beda Czcigodny, Natura wszechświata. Czas i jego rodzaje. Rachuba czasu, tł. zbiorowe z jęz. łac., red. T. Gacia, wstępem opatrzył H. Wąsowicz, objaśnienia dała N. Turkiewicz, Lublin, 2015; Amalariusz z Metzu, Dzieła, t. I. Święte obrzędy Kościoła. Przekład zbiorowy z języka łacińskiego, red. ks. T. Gacia, wstęp ks. J.A. Ihnatowicz, przyp. i bibl. A. Strycharczuk, Lublin 2016.
CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
01. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.


Inne teksty tego samego autora