Współczesne zjawisko utraty nadziei poważnym wyzwaniem moralno-wychowawczymAbstrakt

Poważnym wyzwaniem wychowawczym jest narastające zjawisko obumierania nadziei w człowieku. Coraz częściej pojawia się u  człowieka zniechęcenie i osłabienie woli życia. To niebezpieczeństwo dotyka dziś wielu ludzi w szczególny sposób ludzi młodych, gdyż brak im doświadczenia życiowego jako istotnego wyznacznika mądrości. Tym większa staje się zatem potrzeba wychowania, by bronić ludzi przed utratą nadziei. Dla ludzi wiary jedyną skuteczną nadzieją jest Jezus Chrystus – fundament wychowania. Dlatego celem artykułu jest ukazanie Jezusa Chrystusa, jako fundamentu wychowania religijno-moralnego, jako Tego, który pośrodku wyzwań współczesności ukazuje pewną drogę nadziei. Rozpoznanie Jezusa jako nadziei dla współczesnego człowieka prowadzi do nawrócenia i pojednania. Nawrócenie i pojednanie stanowią istotne elementy wychowania religijno-moralnego. Są one niezbędne na drodze odzyskiwania nadziei.


Słowa kluczowe

nadzieja; wyzwania; Jezus Chrystus; wychowanie; moralność

Bajda J., Doczesne zadanie człowieka a nadzieja chrześcijańska, „Ateneum Kapłańskie” 65(1973), t. 81, s. 73-90.
Benedykt XVI, Encyklika „Spe salvi”, Tarnów 2007.
Bertocco I., Wychowanie integralne, w: Wychowanie chrześcijańskie, red. A. Solak, Tarnów 2002, s. 101-111.
Dziewiecki M., Wychowanie w dobie ponowoczesności, Kielce 2002.
Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, Kraków 2013.
J. Nagórny, Teologiczna interpretacja moralności nowego przymierza, Lublin 1989.
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Ecclesia in Europa”, Watykan 2003.
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Reconciliatio et paenitentia”, Watykan 1985.
Jan Paweł II, Encyklika „Redemptor hominis”, Warszawa 1979.
Jan Paweł II, Encyklika „Veritatis splendor”, Watykan 1993.
Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na Placu Zwycięstwa (Warszawa – 2 czerwca 1979), w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia i homilie, Kraków 2006, s. 18-23.
Jan Paweł II, Przemówienie do przedstawicieli władz państwowych wygłoszone na Zamku Królewskim (Warszawa – 8 czerwca 1987), w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny…, s. 23-28.
Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994.
Klauza K., Perspektywy laikatu w budowaniu nadziei na nowe tysiąclecie, w: Czytając „Przekroczyć próg nadziei”, red. T. Styczeń, Z.J. Zdybicka, Lublin 1995, s. 266-275.
Młyński J., Rodzina między zwątpieniem a nadzieją – analiza w aspekcie pracy socjalnej, „Studia Aloisiana” 5(2014), nr 1, s. 71-87.
Nagórny J., Jak przepowiadać współczesnemu człowiekowi ewangeliczne orędzie o wolności?, w: Profetyczna działalność Kościoła w służbie wolności, red. F. Mrowiec, Würzburg 1997, s. 42-61.
Nagórny J., Kościół wobec współczesnych problemów moralnych, w: Profetyczna działalność Kościoła…, s. 73-92.
Polak W., Życie w Chrystusie. Teologalny wymiar życia moralnego, Gniezno 1997.
Słomka W., Ku nadziei ocalającej, w: Nadzieja w postawie ludzkiej. Homo meditans VII, red. W. Słomka, Lublin 1992, s. 95-109.
Słomka W., Nadzieja chrześcijańska, w: Nadzieja w postawie ludzkiej…, s. 131-144.
Szmulewicz H., Postulat chrystocentrycznej koncepcji wychowania, w: Wychowanie chrześcijańskie…, s. 36-52.
Pobierz

Opublikowane
2017-12-20


Dział
Teologia praktyczna

Udostępnij

Kluz, M. (2017). Współczesne zjawisko utraty nadziei poważnym wyzwaniem moralno-wychowawczym. Kieleckie Studia Teologiczne, (16), 219-229. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/article/view/1523

Marek Kluz  mkluz@op.pl
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2255-1431

Ks. dr hab. Marek Kluz, prof. UPJPII – Prodziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kierownik Podyplomowych Studiów z Etyki i Podyplomowych Studiów z Teologii ze specjalizacją w Eklezjologii na WTST, adiunkt z habilitacją przy Katedrze Teologii Moralnej i Duchowości WTST. Autor kilku książek i około 200 artykułów naukowych poświęconych moralności małżeńsko-rodzinnej, wychowaniu moralnemu, etyce cnót, moralności życia społecznego, bioetyce i działalności socjalno-charytatywnej. Adres do korespondencji: Pl. Ojca Świętego Jana Pawła II nr 1, 33-100 Tarnów, e-mail: mkluz@op.pl tel. 667419728
CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
01. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.