Maryja w świetle raportu z dialogu katolicko-zielonoświątkowego na płaszczyźnie światowej. Recepcja ustaleń mariologicznych przez polskich zielonoświątkowców

  • Mariusz Orłowski Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Ekumeniczny
Słowa kluczowe: Maryja, Theotokos, ekumenizm, dialog katolicko-zielonoświątkowy

Abstrakt


W 1972 r. został zainicjowany teologiczny dialog Kościoła rzymskokatolickiego z przedstawicielami klasycznych Kościołów zielonoświątkowych. W jego drugiej fazie (1977-1982) podjęto m.in. zagadnienia mariologiczne.

W Raporcie końcowym, który ukazał się w 1984 r., rzymscy katolicy i klasyczni zielonoświątkowcy zgodnie stwierdzili, że różne teksty biblijne wskazują na znaczenie Maryi w Nowym Testamencie. Kwestią sporną jest natomiast interpretacja tych „maryjnych” tekstów biblijnych, która prowadzi do rozbieżności pomiędzy katolicką a zielonoświątkową nauką o Maryi. Kolejnym punktem spornym pozostaje doktryna maryjna wyrażona w katolickich dogmatach maryjnych oraz jej konsekwencje znajdujące swój wyraz w maryjnej pobożności. Obie strony dialogu uznały historyczne źródła tytułu Matka Boga (gr. Theotokos), który przyjęto w wyniku dysput chrystologicznych podczas Soboru w Efezie w 431 r. W oparciu o teksty biblijne dialogujące strony zgodnie stwierdziły, że Maryja była dziewicą podczas poczęcia Jezusa. Zielonoświątkowcy nie przyjęli jednak katolickiej nauki o wiecznym dziewictwie Maryi. Brak podstaw biblijnych zdecydował o odrzuceniu przez stronę zielonoświątkową katolickich dogmatów o Niepokalanym Poczęciu i Wniebowzięciu Maryi. Rozpatrując zagadnienie wstawiennictwa Maryi, partnerzy dialogu zgodzili się, że Maryja nie zastępuje Jezusa Chrystusa, jedynego Pośrednika między Bogiem a ludźmi. Strona zielonoświątkowa nie zgodziła się jednak na uznanie praktyki wstawiennictwa Maryi w modlitwie. Rzymscy katolicy i klasyczni zielonoświątkowcy zgodzili się, że Maryi jako Matce Pana należy się szczególny szacunek, zastrzegając przy tym, że istnieją między nimi zasadnicze różnice w rozumieniu sposobu, w jaki ów szacunek powinien wyrażać się w Kościele.

Poruszone podczas drugiej fazy dialogu katolicko-zielonoświątkowego zagadnienia mariologiczne nie doczekały się w Polsce szerszego odzewu ze strony środowisk zielonoświątkowych w postaci poważniejszych opracowań teologicznych. Jest to zaledwie kilka tekstów autorów związanych z Kościołem Zielonoświątkowym – największą denominacją pentekostalną w naszym kraju.

Biogram autora

Mariusz Orłowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Ekumeniczny
Mariusz Orłowski – ur. w 1965 r. w Chełmie; teolog, pedagog kultury, polonista; absolwent studiów Master of Arts w zakresie teologii praktycznej w TCM International Institute w Heiligenkreuz (Austria), absolwent studiów podyplomowych w zakresie duchowości katolickiej w Instytucie Teologii Duchowości KUL, doktorant Instytutu Ekumenicznego KUL. Pola badań naukowych: teologia protestancka, postmodernizm w kulturze, twórczość literacka Erwina Kruka. Adres do korespondencji – e-mail: mariusz_orlowski@o2.pl.

Bibliografia

Ciućka A., Wspólne spojrzenie na Miriam – Matkę Bożą, Magazyn Teologiczny „Semper Reformanda” 2003, [online:] www.magazyn.ekumenizm.pl/content/article/20031125151952532.htm.

Czajko E., Matka Boska?, [w:] tegoż, Miniatury egzegetyczne, Instytut im. T.B. Barratta, Warszawa 2001, ss. 83-87.

Czajko E., Narodzenie z dziewicy, [w:] tegoż, Miniatury egzegetyczne, Instytut im. T.B. Barratta, Warszawa 2001, ss. 79-82.

Czajko E., Niepokalane poczęcie, [w:] tegoż, Miniatury egzegetyczne, Instytut im. T.B. Barratta, Warszawa 2001, ss. 87-90.

Czajko E., Wniebowstąpienie, wniebowzięcie, [w:] tegoż, Miniatury egzegetyczne, Instytut im. T.B. Barratta, Warszawa 2001, ss. 90-92.

Dąbrowska-Macura W., Dialog katolicko-zielonoświątkowy o Matce Pana, „Salvatoris Mater” 2001, nr 3-4, ss. 112-119.

Final Report of the Dialogue between the Secretariat for Promoting Christian Unity of the Roman Catholic Church and Some Classical Pentecostals 1977-1982, „Information Service” 1984, nr 55, ss. 72-81.

Gajewski W., Matka mojego Pana. Refleksja nad Miriam na podstawie wstępu do Ewangelii według Łukasza, Magazyn Teologiczny „Semper Reformanda” 2008, [online:] www.magazyn.ekumenizm.pl/article.php?story=20080209145912758&query=gajewski.

Kałużny T., Na drogach jedności. Dwustronne dialogi doktrynalne Kościoła rzymskokatolickiego na płaszczyźnie światowej, Wydawnictwo Księży Sercanów, Kraków 2012.

Pawłowski S., Zasada hierarchii prawd wiary. Studium ekumeniczno-dogmatyczne na podstawie najnowszej myśli teologicznej (1984-2003), Wydawnictwo KUL, Lublin 2004.

Terlikowski T., Zielonoświątkowcy i katolicy o Maryi, Magazyn Teologiczny „Semper Reformanda” 2003, [online:] www.magazyn.ekumenizm.pl/content/article/20031125130808180.htm.

Opublikowane
2018-12-29
Dział
Teologia systematyczna

Inne teksty tego samego autora

Wtyczka wymaga co najmniej jedną wtyczkę statystyczną/raportowania. Jeżeli twoja wtyczka obsługująca statystyki udostępnia więcej niż jedną metrykę, wybierz również główną metrykę w ustawieniach administracyjnych strony.