Odmienne rozumienie świętości ludu Jahwe przez Mojżesza i Koracha. Analiza egzegetyczna Lb 16,1-17,15Abstrakt

Bunt Koracha, skierowany przeciwko Mojżeszowi, miał za podstawę twierdzenie o uniwersalnym charakterze świętości narodu wybranego, stąd pojawiła się u rebelianta wątpliwość co do hierarchicznej struktury zastanej w wędrującej ku ziemi obiecanej wspólnocie. Artykuł jest przeglądem kolejnych wypadków, do jakich doszło podczas postoju w oazie Kadesz (Lb 16). Poczyniona została analiza struktury literackiej całego rozdziału, co umożliwiło wyłonienie wielu szczegółów dotyczących zaistniałej sytuacji. Działanie w ten sposób podjęte uzdalnia do określenia wszelkich czynników, które wpłynęły na postawę buntownika oraz jego popleczników. Bogactwo motywów, którym cechuje się omawiany rozdział, powoduje dość obszerną analizę, a kwestia świętości zostaje często zaznaczana. Rozumienie jej przez Mojżesza znacznie odbiega od propozycji złożonej przez Koracha, czego dowodzi przeprowadzona egzegeza.


Słowa kluczowe

Korah; Mojżesz; świętość; Izrael

Teksty biblijne
Pięcioksiąg hebrajsko-polski przekład interlinearny Starego Testamentu z kodami gramatycznymi, transliteracją oraz indeksem rdzeni, oprac. A. Kuśmirek, Warszawa 2003.

Pismo święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, opr. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, wyd. V, red. A. Jankowski i in., Poznań 2000.

Septuaginta, czyli grecka Biblia Starego Testamentu (Prymasowska Seria Biblijna: 46), tłum. R. Popowski, Warszawa 2013.

Literatura przedmiotu

Alexander T. D., From Paradise to the Promise Land. An Introduction to the Pentateuch, Carlisle 2002.

Alter R., The Five Books of Moses. Translation and Commentary, New York- London 2004.

Ashley T. R., The Book of Numbers, Grand Rapids 1993.

Buber M., Mojżesz, Warszawa 1998.

Budd P. J., Numbers, Waco 1984.

Burden T. L., The Kerygma of the Wilderness Traditions in the Bible, New York 1994.

Cole R. D., Numbers, Nashville 2000.

Domański A., Genealogie w Pięcioksięgu, „Studia Loviciensia” 2008, 10, s. 113-122.

Findlay J., The Priestly Ideology of the Septuagint Translator of Numbers 16-17, “Journal for the Study of the Old Testament” 2006, 30.4, s. 421-429.

Fretheim T. E., Numbers, Nashville 1996.

Hałas S., Pustynia miejscem próby i spotkania z Bogiem. Wybrane zagadnienia biblijnej teologii pustyni, Kraków 1991.

Hoffmeier J. K., Ancient Israel in Sinai, Oxford 2005.

Johnstone P. J., Cienie Szeolu. Śmierć i zaświaty biblijnej tradycji żydowskiej, Kraków 2010.

Lemański J., Pięcioksiąg dzisiaj, Kielce 2002.

Magonet J., The Korah Rebellion, „Journal for the Study of the Old Testament” 1982, 24,
s. 3-25.

Mann T. W., The Book of the Torah. The Narrative Integrity of the Pentateuch, Lousville 2010.

Münnich M., Obraz Jahwe jako władcy choroby w Biblii Hebrajskiej na tle bóstw bliskowschodnich, Lublin 2003.

Orygenes, Homilie o Księdze Liczb, tłum. S. Kalinowski, Kraków 2016.

Pietkiewicz R., Obraz Boga w wypowiedziach bohaterów ksiąg historycznych Starego Testamentu, „Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” 2010, 9/2.17, s. 124-146.

Seters J. van, The Life of Moses. The Yahwist as Historian in Exodus-Numbers, Louisville 1994.

Shreiner J., Teologia Starego Testamentu, tłum. B.W. Matysiak, Warszawa 1999.

Stanek T., Pięcioksiąg jako narracja symboliczna, Poznań 2014.

Stanek T., Przesłanie Pięcioksięgu w świetle struktury retorycznej, Poznań 2012.

Vaux R. de, Instytucje Starego Testamentu, t. I, II, Poznań 2004.

Weinstein B., In Defense of Korah, „Jewish Bible Quarterly” 2009, 37, s. 259-265.

Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu (t. I, II), red. L. Koehler, W. Baumgartner, J. J. Stamm, wyd. II, Warszawa 2013.

Zwijacz E. N., Obraz ludu Bożego według Księgi Liczb, Kraków 2010.
Pobierz

Opublikowane
2018-12-29


Dział
Biblistyka

Udostępnij

Jędrzejczak, A. (2018). Odmienne rozumienie świętości ludu Jahwe przez Mojżesza i Koracha. Analiza egzegetyczna Lb 16,1-17,15. Kieleckie Studia Teologiczne, (17), 53-69. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/article/view/1732

Andrzej Łukasz Jędrzejczak  andrzejjedrzejczak@onet.eu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny  Polska
http://orcid.org/0000-0001-8892-3632

W 2017 roku obroniłem pracę magisterską w Zakładzie Nauk Biblijnych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
01. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.