Teologia minjung jako problem nie tylko ekumenicznyAbstrakt

Dziesiąte Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów w Pusan w 2013 roku zwróciło uwagę na sytuację chrześcijaństwa koreańskiego. Chrześcijaństwo to dynamicznie się rozwija, ale też targane jest wieloma konfliktami, które mają charakter nie tylko wyznaniowy, ale również ideologiczny. Specyficznym koreańskim prądem teologicznym jest teologia minjung, akcentująca teologiczne znaczenie dążenia do emancypacji z wielowymiarowego polityczno-społeczno-gospodarczego wykluczenia społecznego. Artykuł analizuje kontekst powstania teologii minjung, omawia główne jej pojęcia oraz założenia, dokonuje oceny jej redukcjonistycznych twierdzeń chrystologicznych, a także opisuje jej znaczenie dla globalnego ruchu ekumenicznego.


Słowa kluczowe

Korea; minjung; teologia; ekumenizm; wykluczenie społeczne

Ahn Byung-Mu, Jesus and People (Minjung), w: R.S. Sugirtharajah (red.), Asian Faces of Jesus, Maryknoll, NY: Orbis Books 1993.

Bretzke James T., Cracking the Code: Minjung Theology as an Expression of the Holy Spirit in Corea, “Pacifica” 10(1997), s. 319-330.

Cone James H., Preface, w: Kim Yong Bok (red.), Minjung Theology: People as the Subjects of History, Maryknoll, NY: Orbis Books, 1983, ix-xix.

Byung Joon Chung, A Reflection on the Growth and Decline of the Korean Protestant Church, “International Review of Mission” (World Council of Churches), 103(2)2014, s. 319-333.

Grayson James H., Early Buddhism and Christianity in Korea: A Study in the Emplantation of Religion, Leiden: E.J. Brill 1985.

Kang Wi Jo, Church and State Relations in Japanese Colonial Period, w: Robert E. Buswell, Timothy S. Lee (red.) Christianity in Korea, Honolulu: University of Hawai Press 2006.

Kin Eunsoo, Minjung Theology in Korea. A Critique from a Reformed Theological Perspective, “Japan Christian Review” 64(1998).

Kim Kirsteen, Korean Discourse on Mission: The Spiritual Vision for the Nation of Rev. Kyung-Chik Han, “Missiology: An International Review” 44(1) 2016, s. 33-49.

Kim Luke, New Perspective on Minjung Theology: Fruits or False Gospel, s. 5 (praca dyplomowa broniona w Trinity Evangelical Divinity School w Deerfield, Illinois, w 2014 roku, tekst w posiadaniu autora).

Jin Kwan Kwon, The Subjecthood of Minjung in History through Han, Dan, and Event. An Interpretation of Suh Namdong and Ahn Byungmu, “Madang”, 16(2011), s. 55- 68.

Lacy Creighton, The Legacy of D.T. Niles, “International Bulletin of Missionary Research” 8(1984), s. 174-178.

Moffett Samuel H., The Christians of Korea, New York: Friendship Press, 1962.

Oh Jung Sun, A Korean Theology of Human Nature, Lanham: University Press of America 2005.

Park Andrew Sung, Minjung Theology. A Korean Contextual Theology, “Pacific Theological Review” 18(1985), s. 13-24.
Park Chung Shin, Protestantism and Politics in Korea, Seattle: University of Washington Press 2003.

Raiser Kondrad, Ecumenism in Transition: A Paradigm Shift in the Ecumenical Movement? Geneva: WCC Publications 1991.
Senturias Erlinda, Gill Theodore A. (red.), Encountering the God of Life, Report of the 10th Assembly of the World Council of Churches, Geneva: WCC Publications 2014.

Suh Nam-dong, Historical Reference for a Theology of Minjung, w: Bok (red.), Minjung Theology. People as the Subject of History, ibid.., s. 155-182.

Suh Nam-dong, Towards a Theology of Han, w: Bok (red.), Minjung Theology. People as the Subject of History, ibid., s. 64-65.

Wells Kenneth H., The Cultural Construction of Korean History, w: Tegoż (red.), South Korea's Minjung Movement: The Culture and Politics of Dissidence, Honolulu: University of Hawai Press 1995, s. 12.

World Council of Churches, WCC 10th Assembly, Busan 2013. Handbook, Geneva: WCC Publications 2013.
Pobierz

Opublikowane
2018-12-29


Dział
Teologia systematyczna

Udostępnij

Kopiec, P. (2018). Teologia minjung jako problem nie tylko ekumeniczny. Kieleckie Studia Teologiczne, (17), 117-131. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/article/view/1733

Piotr Kopiec  petrko@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Ekumeniczny  Polska
http://orcid.org/0000-0002-0581-0737


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
01. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.


Inne teksty tego samego autora