Bóg odbiorcą przekazu medialnego: masmedia w świetle pierwszego papieskiego orędzia radiowego z 1931 r.

  • Wojciech Misztal Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Słowa kluczowe: duchowość, komunikacja społeczna, massmedia, Pius XI, radio, Radio Watykańskie, życie społeczne

Abstrakt


Artykuł analizuje pierwsze papieskie orędzie radiowe wygłoszone 12 lutego 1931 r. przez papieża Piusa XI. Szczególnie zwrócono uwagę na przedstawione tam rozumienie przekazu medialnego jako skierowanego do wszystkich, a więc posiadającego charakter nie tylko globalny, ale powszechny. Jednym z tych odbiorców, na co, jak się wydaje niezbyt zwraca się uwagę, jest sam Bóg. Omówiono kontekst powstania pierwszego papieskiego orędzia radiowego, obraz Boga ukazany przez papieża Piusa XI, w tym dobroczynne związki Boga z innymi odbiorcami przekazu. Pierwsze papieskie orędzie radiowe Piusa XI z 1931 r. zawiera wskazania, których uwzględnienie posiada potencjał, by pomóc lepiej zrozumieć i coraz pełniej wykorzystać wielkie, nawet rosnące możliwości mediów współcześnie i w przyszłości.

Bibliografia

Aubert R., Półwiecze, które przygotowało Sobór Watykański II, w: Historia Kościoła, t. 5: 1848 do czasów współczesnych, red. L.J. Rogier, R. Aubert, M.D. Knowles, tłum., T. Szafrański, Warszawa 1985, s. 397-472;

Baragli E., Comunicazione, comunione e Chiesa, Roma 1973

Bea F., Qui radio vaticana. Mezzo secolo della radio del papa, Roma 1981;

Benedykt XVI, Messaggio per la XLIII Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali Nuove tecnologie, nuove relazioni. Promuovere una cultura di rispetto, di dialogo, di amicizia (24.01.2009), http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20090124_43rd-world-communications-day.html, dostęp 1.03.2015;

Benedykt XVI, Messaggio per la XLVII Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali Reti Sociali: porte di verità e di fede; nuovi spazi di evangelizzazione (24.01.2013), http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20130124_47th-world-communications-day.html, dostęp 1.03.2013;

Benedykt XVI, Przemówienie z okazji zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Mówmy ludziom o Bogu posługując się nowymi językami cyfrowymi (28.02.2011), http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/massmedia_28022011.html, dostęp 31.08.2011;

Cabasés F.J., Cronistoria documentata e contestualizzata della radio vaticana. I primi ottanta anni dell’emittente pontificia. Pontificato di Pio XI fondatore e primo papa della Radio Vaticana. 6 feb. 1922 - 10 feb. 1939, w: Radio Vaticana. La voce del papa e della Chiesa in dialogo con il mondo – sito ufficiale, http://www.radiovaticana.va/it1/cronistoria.asp?pag=2, dostęp: 1.11.2017;

Cabasés F.J., Cronistoria documentata e contestualizzata della radio vaticana. I primi ottanta anni dell’emittente pontificia. Pontificato di Pio XII secondo Papa della Radio Vaticana 2 mar. 1939 - 9 ott. 1958, w: Radio Vaticana. La voce del papa e della Chiesa in dialogo con il mondo – sito ufficiale, http://www.radiovaticana.va/it1/cronistoria.asp?pag=3, dostęp: 1.11.2017;

Comitato Guglielmo Marconi Internationale, Guglielmo Marconi e la Radio Vaticana, http://www.radiomarconi.com/marconi/vaticano.html, dostęp 12.02.2018;

Confalonieri C., Pio XI visto da vicino, Torino 1957

Draguła, Eucharystia zmediatyzowana, Zielona Góra 2009

Elsbernd M., Rights statements: a hermeneutical key to continuing development in magisterial teaching, w: Ephemerides theologicae Lovanienses 62(1986) nr 4, s. 308-332;

Fénasse J.-M., Guillet J., Ciel, w: Vocabilaire de théologie biblique. Deuxième édition révisée et augmentée, red. X. Léon-Dufour i inni, Paris 1971, kol. 165-170;

Ganoczy A., Nauka o stworzeniu, seria: Podręcznik teologii dogmatycznej, red. W. Beinert, t. III, tłum. J. Fenrychowa, Kraków 1999;

Grunberger R., Historia społeczna Trzeciej Rzeszy, t. II, tłum. W. Kalinowski, wstęp W. Markiewicz, Warszawa 1977

Hajjar J., Katolickie Kościoły wschodnie, w: Historia Kościoła, t. 5: 1848 do czasów współczesnych, red. L.J. Rogier, R. Aubert, M.D. Knowles, tłum., T. Szafrański, Warszawa 1985, s. 329-393 s. 360n;

Henry P., Creative remembering - and prudent forgetting - on our way to Christian unity source, w: Journal of Ecumenical Studies 52(2017), nr 2, s. 287-309;

Inter Sanctam Sedem et Italiae Regnum Conventiones. Trattato fra la Santa Sede e l’Italia, w: Acta Apostolicae Sedis 21(1929), s. 209-274;

Jan Paweł II, Lettera apostolica ai responsabili delle comunicazioni sociali Il rapido sviluppo (24.01.2005); http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_letters/2005/documents/hf_jp-ii_apl_20050124_il-rapido-sviluppo.html; dostęp 20.08.2015;

Jan Paweł II, Messaggio per la XXXVI Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali Internet: un nuovo Forum per proclamare il Vangelo (22.01.2002), http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/messages/communications/documents/hf_jp-ii_mes_20020122_world-communications-day.html, dostęp: 20.07.2016;

Kozerska E., Państwo i społeczeństwo w poglądach Piusa XI, Wrocław 2005;

Kwiatkowski M.J., Narodziny Polskiego Radia: radiofonia w Polsce w latach 1918-1929, Warszawa 1972;

Kwiatkowski M.J., Polskie Radio 1925-1939: mała kronika, Warszawa 1973;

Laurent B., Catholicism and liberalism: two ideologies in confrontation, w: Theological Studies 68(2007) nr 4, s. 808-838;

Matelski M.J., Vatican Radio: Propagation by the Airwaves, Westport 1995;

Metzler J., The Legacy of Pius XI, International Bulletin of Missionary Research 17(1993) nr 2, s. 62-65;

Misner P., Catholic labor and Catholic Action: the Italian context of „Quadragesimo anno”, w: The Catholic Historical Review 90(2004) nr 4, s. 650-674;

Monticone A., La radio Vaticana tra fascismo e guerra 1931-1944, w: Chiesa e societa dal secolo 4 ai nostri giorni. Studi storici in onore del Padre Ilarino da Milano, red. L.P. Pedetta, Roma 1979, s. 681-727;

Paweł VI, Messaggio per la VII Giornata Mondiale Delle Comunicazioni Sociali Le comunicazioni sociali e l'affermazione e promozione dei valori spirituali (1.05.1973), http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/messages/communications/documents/hf_p-vi_mes_19730501_vii-com-day.html, dostęp 20.07.2016;

Pfeil M.R., Called and gifted: charism and Catholic social teaching, w: Horizons 34(2007) nr 2, s. 222-237;

Pius XI, Il primo radiomessaggio a tutte le genti e ad ogni creatura (12.02.1931), http://w2.vatican.va/content/pius-xi/it/speeches/documents/hf_p-xi_spe_19310212_radiomessage.html, dostęp 8.07.2017;

Pius XI, Lettera enciclica sul cinema Vigilanti cura (26.06.1936), http://w2.vatican.va/content/pius-xi/it/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_29061936_vigilanti-cura.html, dostęp 10.10.2017;

Pius XI, Lettera enciclica sul matrimonio cristiano Casti connubii (31.12.31), https://w2.vatican.va/content/pius-xi/it/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19301231_casti-connubii.html, dostęp 24.03.2018;

Pius XI Lettera enciclica sull’educazione cristiana della gioventù Divini illius Magistri (31.12.1929), http://w2.vatican.va/content/pius-xi/it/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_31121929_divini-illius-magistri.html, dostęp 9.12.2017;

Pius XI, Lettera enciclica sulla regalità di Cristo Quas primas (11.12.1925), http://w2.vatican.va/content/pius-xi/it/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_11121925_quas-primas.html#_ftnref28, dostęp 10.03.2018;

Pius XI, Nuntium radiophonicum die XII februarii MDCCCCXXXI, w: AAS 23(1931), nr 3, s. 65-70

Pius XII, Litterae encyclicae de re cinematographica, radiophonica ac televisifica Miranda prorsus (8.09.1957), http://w2.vatican.va/content/pius-xii/la/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_08091957_miranda-prorsus.html, dostęp 30.04.2016;

Pokorna-Ignatowicz K., Kościół w świecie mediów. Historia – dokumenty – dylematy, Kraków 2002;

Pollard J.F., Electronic pastors: radio, cinema and television from Pius XI to John XXIII, w: The papacy since 1500: from Italian prince to universal pastor, red. James Corkery, Thomas Worcester, Cambridge, New York 2010 s. 182-203;

Roszkowski, Najnowsza historia Polski. 1914-1945, Warszawa 2003;

Sicard G., Le „Christ Roi” dans la pensée théologico-politique de Pie XI, w: Bulletin de Littérature Ecclésiastique, 102(2001) nr 2, s. 149-166;

Sobór Watykański II, Dekret o środkach społecznego przekazu Inter mirifica (4.12.1963), w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, tekst polski, nowe tłumaczenie, Poznań 2002, s. 87-94;

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei Verbum (18.11.1965), w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2002, nr 21, s. 350-362;

Spadaro A., Cyberteologia. Chrześcijaństwo w dobie Internetu, tłum. M. Masny, Kraków 2013;

Spadaro A., Pio XI: il Papa che aveva intuito la dinamica dei social network, http://www.cyberteologia.it/2011/11/pio-xi-il-papa-che-aveva-intuito-la-dinamica-dei-social-network/ dostęp 24.03.2018;

Szczepaniak M., Msza fonogeniczna, Poznań 2013;

Szczepaniak M., Radiowa transmisja mszy św. z Kongresu Eucharystycznego w Dublinie. Przełom w recepcji transmisji radiowych w praktyce eklezjalnej w: Kultura – media – teologia (2012) nr 9, s. 8-19;

Zieliński Z., Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków 1775 - 1978, Warszawa 1983;

Opublikowane
2018-12-29
Dział
Teologia praktyczna

Inne teksty tego samego autora

Wtyczka wymaga co najmniej jedną wtyczkę statystyczną/raportowania. Jeżeli twoja wtyczka obsługująca statystyki udostępnia więcej niż jedną metrykę, wybierz również główną metrykę w ustawieniach administracyjnych strony.