Przebaczenie grzechów – owocem i potwierdzeniem godności oraz dojrzałości człowieka

  • Mieczysław Rusiecki emerytowany pracownik UJK Kielce
Słowa kluczowe: grzech, przebaczenie, godność człowieka, dojrzałość

Abstrakt


Podjęty w niniejszym artykule temat domaga sie najpierw odpowiedzi na pytanie o grzech. W jej poszukiwaniu autor wskaże jego istotę oraz przyczyny i skutki. Następnie zostanie omówione zagadnienie przebaczenia grzechu i warunków z tym związanych. Wiodący problem, który wyłania się z tak zarysowanej tematyki można wyrazić w pytaniach: Dlaczego powinniśmy przebaczać ludziom ich złe zachowanie? Jakie motywy skutecznie skłaniają do pełnego przebaczania? Jakie konkretne korzyści (cele) odnoszą zarówno osoby, które przebaczają, jak i te, które uzyskują przebaczenie? Jakiego dobra doznaje także najbliższe środowisko jako zraniona wspólnota, na nowo otwarta na dojrzałe pojednanie się jej członków?

Biogram autora

Mieczysław Rusiecki, emerytowany pracownik UJK Kielce
Ks. dr hab. Mieczysław Rusiceki, ur. 1932 r. w Chmielniku. Ukończył WSD w Kielcach. Studia specjalistyczne z katechetyki - w Warszawie (ATK). Doktoryzował się w KUL, gdzie następnie był wykładowcą Historii katechezy. Wykładał katechetykę, pedagogikę i homiletykę w WSD w Kielcach. Po habilitacji został kierownikiem Zakładu Historii Wychowania i Organizacji Szkolnictwa oraz profesorem Akademii Świętokrzyskiej na Wydziale Pedagogicznym. Jest autorem m. in. 9 książek zawierających wykłady formacyjne dla nauczycieli, a także pozycji "Przedmiot katechezy potrydenckiej w Polsce (1566-1699)" Lublin 1996 ss. 728 oraz ponad 300 artykułów o charakterze naukowym i popularnonaukowym z dziedziny katechezy, pedagogiki i etyki.

Bibliografia

Giblet J., M.F. Lacan, OSB, Przebaczenie, w: Słownik teologii biblijnej, s. 799–800.

Jasiński A., Przebaczenie, w: EK t. 16, Lublin 2012, k. 603.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Wyd. Pallotinum, Poznań 1994.

Leon–Dufour X., Słownik Nowego Testamentu, KśW, Poznań 1975

Masłowscy D. i W., Księga aforyzmów świata, Wydaw. Antyk, Kęty 2000.

Meisner J., Źródło życia, w: Zeszyty formacji duchowej nr 14. Potrzeba przebaczenia, Wydaw. Salwator, Kraków 2000.

Monbourquette J., Jak przebaczać? Droga poprzez dwanaście etapów przebaczenia, Wydaw. M, Kraków 1996.

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, wyd. 2 rozszerzone, Wydaw. Akad. „Żak”, Warszawa 1998.

Pilch J. J., Słownik kultury biblijnej, Wydaw. Św. Paweł, Częstochowa 2004.

Podsiad A., Słownik terminów i pojęć filozoficznych, IW Pax, Warszawa 2000.

Podsiad A., Modernizm, w: STiPF, k. 525.

Praktyczny Słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, t. 33, Wydaw. Kurpisz, Poznań 2001.

Reber A.S., Słownik psychologii, Wydaw. SCHOLAR, Warszawa 2002.

Schungel H., Euskierchen (kat.), Grzech pierworodny, w: Praktyczny słownik biblijny, red. A. Grabner–Haider, przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, IW Pax Wydaw. XX Pallotynów, Warszawa 1994, k. 402.

Sikorski T., Wina, w: Słownik teologiczny, red. ks. A. Zuberbier, wyd. 2, KśJ, Katowice 1998, s. 637.

Słownik łac.-polski terminów teologiczno-moralnych, red. X S. Olejnik, ATK, Warszawa 1968.

Sobór Trydencki. Sesja V (1546). Dekret o grzechu pierworodnym, k. 1, w: Breviarum fidei. Kodeks doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, KśW, Poznań–Warszawa–Lublin 1964, s. 253.

Stachowiak L., Grzech, w: Nowy Słownik Teologiczno Biblijny, red. ks. prof. dr hab. H. Witczyk, Wydaw. Jedność, TN KUL, Kielce 2017, s. 246.

Traktat o doskonałości chrześcijańskiej, w: Liturgia godzin, t. 4, Pallottinum 1988, s. 78.

Witczyk H., Przebaczenie, w: Słownik Teologiczny, wyd. 2, red. ks. A. Zuberbier, Wydaw. KSJ, Katowice 1998, s. 465.

Opublikowane
2018-12-29
Dział
Teologia praktyczna

Inne teksty tego samego autora

Wtyczka wymaga co najmniej jedną wtyczkę statystyczną/raportowania. Jeżeli twoja wtyczka obsługująca statystyki udostępnia więcej niż jedną metrykę, wybierz również główną metrykę w ustawieniach administracyjnych strony.