Przedsiębiorczość i komunikacja bliskości. Wzajemne uwarunkowania w świetle nauczania KościołaAbstrakt

Przedsiębiorczość i komunikacja wzajemnie się przenikają i wymagają funkcjonowania w orbicie praw etycznych. Oznacza to, że etyczny rozwój przedsiębiorczości w dużej mierze zależy od komunikacji bliskości w relacjach międzyludzkich. Samo sformułowanie „komunikacja bliskości” pochodzi od papieża Franciszka i wyraża bliskość wobec ludzi w każdych okolicznościach. Bezwzględność wobec słabych i poszkodowanych przez los, podobnie jak nie liczenie się z zasadami etycznymi – pod pozorem, że wymagają tego prawa sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa – może się opłacać jedynie na krótką metę. Bliskość w podejściu do ludzi ukazuje ich podmiotowy, a nie przedmiotowy charakter i przyczynia się do tego, że pracownik utożsamia się z przedsiębiorstwem, w którym pracuje, szanując tych, którzy je prowadzą.


Słowa kluczowe

Komunikacja; przedsiębiorczość; człowiek; etyka

Benedykt XVI. Encyklika Caritas in veritate. Watykan 2009.

Benedykt XVI. Przybywam jako przyjaciel i zwiastun Ewangelii. Ceremonia powitalna w Białym Domu, Waszyngton, 16. 04. 2008. „L`Osservatore Romano” 5:2008 s. 40.

Benedykt XVI. Elementarz Benedykta XVI dla pobożnych, zbuntowanych i szukających prawdy. Kraków 2008.

Biskupi Katoliccy Anglii I Walii. Wspólne dobro a nauczanie społeczne Kościoła. W: Kościół wobec współczesnych problemów życia gospodarczego. Społeczne dokumenty episkopatów. Red. S. Fel, J. Kupny. Lublin 2002 s. 193-222.

Franciszek. Przekazujmy nadzieję u ufność w naszych czasach. Orędzie na 51 Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Watykan 2017.

Franciszek. Służba Kościołowi Powszechnemu I Kościołom partykularnym. Bożonarodzeniowe spotkanie z Kurią Rzymską (21.12.2014). „L`Osservatore Romano” 2:2014 s. 14-15.
Franciszek. Adhortacja apostolska Evangelii gaudium. Watykan 2013.

Franciszek. Łatwo mówić o miłosierdziu, trudniej być jego świadkami. Przemówienie podczas czuwania modlitewnego z czcicielami Bożego miłosierdzia (2.04.2016). „L`Osservatore Romano” 5:2016 s. 18.

Franciszek. Braterstwo podstawową zasadą regulującą porządek gospodarczy. Przesłanie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych (24.04.2017). „L`Osservatore Romano” 6-7:2017 s. 13. Hildebrand von D., Prawość. W: D. von Hildebrand, J. Kłoczowski, J. Paściak, J. Tischner. Wobec wartości. Poznań 1982 s. 12-13.

Homann K., Ökonomik und Ethik. W: Wirtschaft und Ethik. Red. G. Baadte, A. Rauscher. Graz 1991.

Jan Paweł II. Encyklika Centesimus annus. Watykan 1991.

Jan Paweł II. Encyklika Redemptor hominis. Watykan 1979.

Jan Paweł II. Środki społecznego przekazu w służbie chrześcijańskiej promocji młodzieży. Orędzie na XIX Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (15.04.1985). W: Tenże. Dzieła zebrane. T. IV. Kraków 2007.

Jan Paweł II. Środki społecznego przekazu w służbie sprawiedliwości i pokoju. Orędzie na XXI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (24.01.1987). W: Tenże. Dzieła zebrane. T. IV. Kraków 2007.

Jan Paweł II. Encyklika Dives in misericordia.Watykan1980.
Kapuściński R., Dałem głos ubogim. Rozmowy z młodzieżą. Kraków 2008.

Maradiaga Rodriguez O., Jaki rozwój dla sprawiedliwości Społecznej? „Społeczeństwo” 5-6:2013 s. 19-22.

Marx R., Kapitał. Mowa w obronie człowieka. Kraków 2009.

Nęcek R., Die mediale Kommunikation und Entwicklung des Unternehmertums. „Theologisches“ 1-2:2014 s. 48-49.

Nęcek R., Edukacja medialna w nauczaniu społecznym papieża Franciszka. Wprowadzenia kardynał Luis H. Villalba. Kraków 2016.

Nęcek R., Die mediale Kommunikation und Entwicklung des Unternehmertums. „Theologisches“ 1-2:2014 s. 47-50.

Nęcek R., Radość przejawem komunikacji porozumienia. „Życie Konsekrowane” 4:2017 s. 48-61.

Spieker M., Praca, własność i współdecydowanie. Wytyczne chrześcijańskiej nauki społecznej i doświadczenia niemieckie. „Społeczeństwo” 3:1997 s. 327-342.

Tischner J., Etyka solidarności. Kraków 2000.
Pobierz

Opublikowane
2018-12-29


Dział
Teologia praktyczna

Udostępnij

Nęcek, R. (2018). Przedsiębiorczość i komunikacja bliskości. Wzajemne uwarunkowania w świetle nauczania Kościoła. Kieleckie Studia Teologiczne, (17), 155-164. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/article/view/1775

Robert Nęcek  robert.necek@upjp2.edu.pl
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych  Polska
http://orcid.org/0000-0001-8576-9908

Ks. Robert Nęcek, dr hab. nauk społ., kierownik Katedry Edukacji Medialnej Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
01. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.