Dogmaty maryjne w dialogu katolicko-luterańskimAbstrakt

W tym artykule zostanie przedstawiony zarys dialogu katolicko-luterańskiego na temat Maryi i maryjnych dogmatów ogłoszonych przez Kościół katolicki. Poprzez prezentację dokumentów z dialogu Kościołów i szeregu publikacji naukowych, przeanalizujemy: dogmat o dziewictwie Maryi, dogmat o macierzyństwie Bożym, dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi i dogmat o Jej wniebowzięciu.


Słowa kluczowe

Maryja; Matka Boża; dialog Katolicko-Luterański; dogmaty maryjne; ekumenizm

II Sobór Watykański, Konstytucja dogmatyczna o Kościele «Lumen gentium», Rzym 1964.

Gros J., Meyer H., Rush W.G., Growth in Agreement II, Genewa 2000.

Meyer H., Vischer L., Growth in Agreement, Genewa 1984.

Brown R.E., Donfired K.P., Fitzmyer, Reumann J.A., J. Mary in the New testament. A Collaborative Assessment by Protestant and Roman Catholic Scholars, Filadelfia 1978.

Bliżej wspólnoty. Katolicy i luteranie w dialogu 1965-2000, red. K. Karski, S. C. Napiórkowski, Lublin 2003.

Majewski J., Błogosławić mnie będą. Nowotestamentalny obraz Matki Pana według katolicko-luterańskiego dialogu w USA, Lublin 1997.

Müller G. M., Dogmatyka Katolicka, Kraków 2017.

Napiórkowski A., Maryja jest piękna, Kraków 2016.

Napiórkowski S. C., Służebnica Pana, t. II, Lublin 2004.

Napiórkowski S. C., Spór o Matkę, Lublin 1988.

Napiórkowski S.C., Wszyscy pod jednym Chrystusem, Lublin 1985.

Bieliński P., Pół wieku dialogu katolicko-luterańskiego, w: http://ekumenizm.wiara.pl/doc/3524246.Pol-wieku-dialogu-katolickoluteranskiego (16.07.2018r.)

Bieliński P., Pół wieku dialogu katolicko-luterańskiego, w: http://ekumenizm.wiara.pl/doc/3524246.Pol-wieku-dialogu-katolickoluteranskiego (16.07.2018r.).

Ewangelik-katolik: Kościół Ewangelicko-Augsburski a kult Marii,, w: https://www.luteranie.pl/materialy/rozne_pisma/ewangelik_katolik_kosciol_ewangelicko_augsburski_a_kult_marii,347.html (17.07.2018r.)

Ferdek B., Dialog o Matce Pana w kontekście różańca, w: „Salvatoris Mater” 5 (2003) nr 1, s. 220-232.

Fidura J., Kościół Rzymsko-Katolicki i Ewangelicko-Luterański w 40-tym roku dialogu ekumenicznego”, w: „Ełckie Studia Teologiczne” (9) 2007.

Gros J., Mariologia luterańska, w: https://ekumenizm.wiara.pl/doc/640251.Mariologia-luteranska (21.07.2018).

Kard. Müller krytycznie o komunii dla protestantów w małżeństwach mieszanych http://pl.radiovaticana.va/news/2018/03/01/kard_m%C3%BCller_krytycznie_o_komunii_dla_protestant%C3%B3w_w_ma%C5%82%C5%BCe%C5%84s/1365095 (5.08.2018).

Kard. Müller: w sprawie Lutra jest dziś wielki zamęt, http://pl.radiovaticana.va/news/2017/10/24/kard_m%C3%BCller_w_sprawie_lutra_jest_dzi%C5%9B_wielki_zam%C4%99t/1344913 (6.08.2018).

Kowalik K., Przełom w mariologii Lutra? Doktor Marcin komentuje „Magnificat” w: „Collectanea Theologica” 65 (1995) nr. 3

Kycia T., Kard. Müller krytycznie o komunii dla protestantów w małżeństwach mieszanych, https://www.polskieradio.pl/7/4414 (4.08.2018)

Napiórkowski S.C., Przemiany katolickiego obrazu Lutra w: E. Ołtarzewska-Wieja, Z problemów reformacji , red. E. Ołtarzewska-Wieja, Bielsko-Biała 1993.

Nast W., Przez Jezusa do Maryi w Tradycji Ewangelickiej, w: Napiórkowski S.C., Pek K.(red.) Przez Jezusa do Maryi. Materiały z sympozjum mariologicznego zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Mariologiczne. Licheń, 26-27 października 2001 roku, red. S. C. Napiórkowski, K. Pek, Częstochowa-Licheń 2002.

Rossier F., The „Brothers and Sisters” of Jesus: Anything New?, w: „Marian Studies” (58) 2007.

Skowronek A., Zagadnienia Maryjne w dialogu ekumenicznym, w: http://apologetyka.katolik.pl/zagadnienia-maryjne-w-dialogu-ekumenicznym/ (18.07.2018).

Stosunek Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego do kultu Marii Panny, w: https://www.luteranie.pl/materialy/rozne_pisma/stosunek_kosciola_ewangelicko_augsburskiego_do_kultu_marii_panny,346.html (17.07.2018).
Pobierz

Opublikowane
2018-12-29


Dział
Teologia systematyczna

Udostępnij

Samiczak, P. (2018). Dogmaty maryjne w dialogu katolicko-luterańskim. Kieleckie Studia Teologiczne, (17), 231-242. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/article/view/1888

Paweł Samiczak  he.baptisis@gmail.com
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Ekumeniczny  Polska
http://orcid.org/0000-0003-0567-6985


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
01. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.