Doskonałe przekonania religijneAbstrakt

Artykuł jest próbą eksplikacji zawartości idei doskonałych przekonań religijnych oraz wskazania podmiotu, który mógłby być posiadaczem takich przekonań. Żadnemu z podmiotów, które w epistemologii pełnią uprzywilejowaną rolę (Bóg rozumiany simpliciter i człowiek) nie można przypisać doskonałych przekonań religijnych. Bóg, choć jest podmiotem doskonałego poznania, nie potrzebuje przekonań, człowiek zaś nie posiada przekonań doskonałych. Jedynym bytem, który mógłby posiadać takie przekonania jest byt o charakterze teandrycznym (Bóg-Człowiek). Chrześcijaństwo za byt o takich przymiotach uważa Jezusa Chrystusa. Różne rodzaje wiedzy przypisywane Jezusowi, z których najważniejszą jest tzw. „wiedza synowska”, określają epistemologiczne warunki, jakie musi on spełnić, by móc okazać się podmiotem doskonałych przekonań religijnych. Jeśli ideał posiadacza takich przekonań faktycznie się w nim zrealizował, powinniśmy uważać go za autorytet we wszelkich kwestiach religijnych i rozstrzygać spory o naturze religijnej tak, jak on to czynił. Wskazanie na Jezusa jako na posiadacza doskonałych przekonań religijnych staje się rodzajem epistemologicznego argumentu na rzecz chrześcijaństwa.


Słowa kluczowe

przekonania religijne; chrystologia filozoficzna; wszechwiedza; wiedza Jezusa; racjonalna niezgoda

Alston W. P., Does God Have Beliefs?, w: W. P. Alston, Divine Nature and Human Language. Essays in Philosophical Theology, Ithaca and London 1989, s. 178-193.

Craig W. L., God, Time, and Eternity, w: H. L. Poe, J. S. Mattson, What God Knows. Time, Eternity, and Divine Knowledge, Waco 2005, s 75-93.

Elga A., Reflection and Disagreement, „Noûs” 41:3, 2007, s. 478-502.

Gaine S. F., Christ’s Acquired Knowledge According to Thomas Aquinas: How Aquinas’s Philosophy Helped and Hindered his Account, “New Blackfriars” DOI:10.1111/nbfr.12125, 2015, s. 255-268.

Galot J., Wybrane zagadnienia z teologii współczesnej, tłum. J. D. Szczurek, Kraków 1994.

Greco J., Virtues in Epistemology, w: P. K. Moser (ed.), The Oxford Handbook of Epistemology, Oxford 2002, s. 287-315.

Haight R., The Future of Christology, New York 2005.

Healy N. J., Simul viator et comprehensor:
The Filial Mode of Christ’s Knowledge, “Nova et Vetera”, English Edition, Vol. 11, No. 2, 2013, s. 341-355.

Wnuk-Lipiński E., Czysta aktualność Boga, w: M. Bajer, Jak wierzą uczeni. Rozmowy z profesorami, Warszawa 2010, s. 235-250.

Kołakowski L., Husserl i poszukiwanie pewności, tłum. P. Marciszuk, Kraków 2003.

Kołakowski L., Jeśli Boga nie ma…, Kraków 1988.

Kornblith H., Belief in the Face of Controversy, w: R. Feldman, T. A. Warfield, Disagreement, Oxford 2010, s. 29-52.

Kvanvig J., Theism, Reliabilism, and the Cognitive Ideal, w: M. D. Beaty, Christian Theism and the Problems of Philosophy, Notre Dame 1990, s. 71-91.

Lackey J., What Should We Do When We Disagree?, w: T. Szabo-Gendler, J. Hawthorne, Oxford Stu-dies in Epistemology, Vol. 3, 2010, s. 274-293.

Mavrodes G., How Does God Know the Things He Knows?, w: T. V. Morris, Divine and Human Ac-tion. Essays in the Metaphysics of Theism, New York 1988, s. 345-361.

McCord Adams M., What Sort of Human Nature? Medieval Philosophy and the Systematics of Chri-stology, Milwaukee 1999.

McDermott B. O., Word Become Flesh. Domensions of Christology, Coleggeville 1993.

Morris T. V., The Logic of God Incarnate, New York 1986.
Müller G. L., Chrystologia – Nauka o Jezusie Chrystusie, tłum. W. Szymona, Kraków 1998.

Sesboüé B., Wolinski J., Bóg Zbawienia, tłum. P. Rak, Kraków 1999.

Stephen Evans C., Kenotic Christology and the Nature of God, w: C. Stephen Evans (ed.), Exploring Kenotic Christology. The Self-Emptying of God, Oxford 2006, s. 190-217.

Stępień A. B., Wartości poznawcze w ujęciu współczesnej filozofii tomistyczne, w: A. B. Stępień, Stu-dia i szkice filozoficzne. T. 1., Lublin 1999, s. 197-237.

Szczurek J., Trójjedyny, Kraków 1999.

Taliaferro C., Contemporary Philosophy of Religion, Oxford 1998.

Wilkins J., Love and Knowledge of God in the Human Life of Christ, “Pro Ecclesia”, Vol XXI, No. 1, 2012, s. 77-99.
Pobierz

Opublikowane
2017-12-20


Dział
Filozofia

Udostępnij

Hołda, M. (2017). Doskonałe przekonania religijne. Kieleckie Studia Teologiczne, (16), 151-164. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/kst/article/view/860

Miłosz Henryk Hołda  milosz.henryk@interia.pl
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0649-2168

Studia magisterskie z teologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach (afiliowanym do Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie), zakończone obroną pracy magisterskiej p.t. „Problematyka sumienia jako miejsce spotkania filozofii Martina Heideggera i teologii Karla Rahnera”. Promotor: dr hab. Jarosław Jagiełło.

Studia licencjackie na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zakończone obroną pracy licencjackiej p.t. „Samoświadomość w filozofii Jean-Paul Sartre’a”. Promotor: prof. dr hab. Stanisław Judycki.

Studia doktoranckie na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zakończone obroną pracy doktorskiej p.t. „Epistemologiczne argumenty za istnieniem Boga. Próba teistycznego uprawomocnienia poznawczych roszczeń nauki”. Promotor: dr hab. Jacek Wojtysiak, prof. KUL. Praca została nagrodzoną Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską za rok 2013.
CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
01. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.


Inne teksty tego samego autora