https://ojs.academicon.pl/index.php/wpt/issue/feed Wrocławski Przegląd Teologiczny 2019-07-11T07:02:37-04:00 Sławomir Zatwardnicki wpt@academicon.pl Open Journal Systems <p>Wrocławski Przegląd Teologiczny (Wrocław Theological Review) jest czasopismem wydawanym przez Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu (Pontifical Faculty of Theology in Wrocław). Periodyk jest poświęcony studiom z zakresu: biblistyki, teologii systematycznej, teologii duchowości, teologii pastoralnej, historii Kościoła, filozofii, nauk społecznych. W czasopiśmie prezentowane są jedynie artykuły spełniające kryterium wysokiego poziomu naukowego. Oprócz artykułów drukowane są również recenzje publikacji naukowych oraz sprawozdania, przewidziano również dział „Varia”, w którym można deponować manuskrypty z dziedzin pomocniczych służących pogłębieniu refleksji teologicznej. <a href="https://ojs.academicon.pl/index.php/wpt/about">Więcej &gt;</a></p> https://ojs.academicon.pl/index.php/wpt/article/view/2182 Otworzyć się na prawdę 2019-07-11T06:52:42-04:00 Sławomir Stasiak gimel@poczta.onet.pl Anastazja Seul a.seul@wp.pl Jacek Zieliński jacek.zielinski@uwr.edu.pl Emanuela Bednarczyk-Stefaniak emanuela77@wp.pl 2019-07-11T04:38:33-04:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.academicon.pl/index.php/wpt/article/view/1965 „Własny dar” sakramentu małżeństwa w katechezach Jana Pawła II 2019-07-11T06:52:50-04:00 Maciej Dalibor maciej.dalibor@mailsds.org <p>W niniejszym artykule przedstawiona została papieska teologia ciała w zakresie dotyczącym sakramentalnej łaski udzielanej w małżeństwie mężczyźnie i kobiecie. Łaska ta w sposób szczególny dotyczy relacji tworzonych przez człowieka, ponieważ to one poprzez grzech pierworodny zostały pozbawione podstawowego wymiaru bezinteresownego daru. Ów dar został udzielony człowiekowi przez Stwórcę i na jego podstawie człowiek miał dzielić się sobą z drugim człowiekiem. Wcielenie Syna Bożego było odpowiedzią Boga na nieufność, która zachwiała wspólnotą Boga z człowiekiem, a także podstawową ludzką wspólnotą, czyli małżeństwem. Poprzez sakramenty mamy dostęp do owoców wydarzenia Paschy Chrystusa. W sakramencie małżeństwa te owoce umożliwiają ludziom nowe wejście w wymiar bezinteresownego daru udzielonego z siebie samego drugiej osobie.</p> 2019-07-11T03:24:31-04:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.academicon.pl/index.php/wpt/article/view/1994 Jan Paweł II jako promotor „nowego feminizmu” 2019-07-11T06:53:35-04:00 Bogdan Giemza giemza1957@gmail.com <p>Celem rozważań zawartych w artykule <em>Jan Paweł II jako promotor „nowego feminizmu”</em> jest ukazanie historii i znaczenia terminu „nowy feminizm”. To właśnie papież wprowadził go do terminologii filozoficzno-teologicznej. Używał go w odniesieniu do kobiet i apelował, by były jego promotorkami. Ponieważ Jan Paweł II jednoznacznie nie zdefiniował jego znaczenia, aby odkryć sens pojęcia, koniecznym okazało się zbadanie kontekstów występowania terminu „nowy feminizm”. Dlatego w artykule zostało przeanalizowane papieskie nauczanie związane z teologią ciała oraz teologią małżeństwa i rodziny, a także nauczanie na temat współczesnych zagrożeń dotyczących szczególnie ludzkiej płciowości. Nie tylko proponowane, ale wdrażane w życie zmiany związane z ludzką płciowością dotykają bowiem fundamentalnej prawdy o człowieku – jako mężczyźnie i kobiecie – oraz mają konsekwencje dla życia małżeńskiego i rodzinnego, jak również społecznego. W takim kontekście przemian cywilizacyjnych zrozumiałym staje się apel papieża o promowanie nowego feminizmu. Problematyka związana z tym terminem zachowuje swoją aktualność, dlatego w ostatniej części artykułu zwrócono uwagę na niektóre sprawy, które winny się stać przedmiotem dalszych badań.</p> 2019-07-11T03:12:49-04:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.academicon.pl/index.php/wpt/article/view/1977 O urzeczywistnienie syntezy wiary chrześcijańskiej z kulturą według św. Jana Pawła II 2019-07-11T06:54:42-04:00 Stanisław Zarzycki zastan@wp.pl <p>Artykuł podejmuje problem rozdźwięku pomiędzy wiarą chrześcijańską a kulturą współczesną, na który zwrócili uwagę Ojcowie Soboru Watykańskiego II i papieże (Paweł VI, Jan Paweł II), wzywając do przezwyciężenia go oraz proponując odpowiednie metody i środki. W pierwszej części autor przedstawia określenie i rozumienie wiary i kultury według Jana Pawła II. Następnie rozpatruje dramat rozdźwięku pomiędzy wiarą chrześcijańską a kulturą współczesną, wskazując na jego przyczyny i skutki, a także uwzględniając papieską diagnozę kultury (nie tylko europejskiej) i wyzwania stojące przed Kościołem wobec świata. W drugiej części autor artykułu rozpatruje powiązania między kulturą a wiarą i wiarą a kulturą oraz omawia: pośredniczącą i współdziałającą rolę kultury względem wiary oraz inkulturację wiary jako sposób uzyskania syntezy wiary i kultury.</p> 2019-07-10T09:22:25-04:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.academicon.pl/index.php/wpt/article/view/1973 Fuimus sacerdotes, fuit templum 2019-07-11T06:55:36-04:00 Stefan Radziszewski stefanradziszewski@gmail.com <p>„RYSopis kapłana. Wizerunek księdza w kulturze polskiej w XXI wieku” (2018) to zbiór dwunastu tekstów stanowiących odpowiedź na ankietę na temat obrazu księdza we współczesnej kulturze, filmie i mediach. Wypowiedzi księży zajmujących się literaturą, sztuką i nauką stanowią świadectwo wiary pokolenia polskich kapłanów, które kształtowało się pod wpływem św. Jana Pawła II. Kapłani reprezentują różne środowiska, dlatego polifonia kapłańskiego credo dobrze oddaje problemy i rozdarcia współczesnego Kościoła. To również właściwy punkt wyjścia do refleksji o powołaniu, o sensie posługi kapłańskiej we współczesnym świecie oraz wierności nauce św. Jana Pawła II.</p> 2019-07-10T09:53:27-04:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.academicon.pl/index.php/wpt/article/view/1981 Inspiracje myślą Jacques’a Maritaina w koncepcji narodu Karola Wojtyły – Jana Pawła II 2019-07-11T06:56:11-04:00 Michał Kapias michal.kapias@ue.katowice.pl Grzegorz Polok grzegorz.polok@ue.katowice.pl <p>Koncepcja narodu w myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II była wynikiem nie tylko jego pracy naukowej, ale także własnych doświadczeń kulturowych, historycznych i społeczno-politycznych. W swoje doświadczenia papież wplata również przemyślenia intelektualne. W tym kontekście czerpie z rozważań Jacques’a Maritaina, pod którego wpływem znajdowało się wiele państw Europy, Stanów Zjednoczonych czy Ameryki Łacińskiej. Jego rozwiązania w zakresie filozofii społeczno-politycznej w znaczący sposób wpłynęły na rozstrzygnięcia Soboru Watykańskiego II, którego był uczestnikiem. Okazuje się, że u obu intelektualistów można znaleźć podobne źródła rozumienia narodu i jego trwania. Przede wszystkim zwracają oni uwagę na fundamentalną rolę jednostki ludzkiej. Jako byt osobowy wchodzi ona w relacje z innymi, tworząc wspólnotę. Elementem jednoczącym wszystkie osoby staje się wspólne dobro, o które każda z nich winna się troszczyć. U Maritaina owa jedność uwyraźniona jest w kategorii „humanizmu integralnego”, zaś Jan Paweł II wskazuje na „teorię uczestnictwa”. Obydwaj zgodnie przyznają, że fundamentem narodu jest podmiotowa godność osób tworzących wspólnotę narodową.</p> 2019-07-11T02:47:14-04:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.academicon.pl/index.php/wpt/article/view/2013 Prawda. Dobro. Piękno 2019-07-11T06:57:20-04:00 Anastazja Seul a.seul@wp.pl <p>Autorka artykułu <em>Prawda. Dobro. Piękno. W kręgu literackich i nieliterackich wartości zapisanych w wypowiedziach Jana Pawła II wygłoszonych we Wrocławiu (21 czerwca 1983; 31 maja – 1 czerwca 1997)</em> przekonuje, że przedmiotem duszpasterskiej uwagi Jana Pawła II są wartości fundamentalne dla europejskiej kultury: prawda, dobro i piękno. Każdą z nich autorka ukazuje w dwóch aspektach: horyzontalnym oraz wertykalnym. Pierwszy aspekt pozwala dostrzec, że człowiek doświadcza swej wartości i rozwija się wtedy, gdy spotyka się z drugim człowiekiem we wspólnej trosce o prawdę, dobro i piękno. Aspekt wertykalny natomiast ukazuje, że w wypowiedziach Jana Pawła II wyraźnie jest obecny wymiar transcendentny. Nauczanie Jana Pawła II, doceniające wartości humanistyczne, wskazuje jednocześnie, że tylko wówczas człowiek w pełni rozwinie swe człowieczeństwo, gdy zwróci się ku swemu Stwórcy. Bóg i człowiek spotykają się na drogach prawdy, dobra i piękna.</p> 2019-07-10T09:43:19-04:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.academicon.pl/index.php/wpt/article/view/2122 Aeterni Patris i Fides et ratio 2019-07-11T06:58:18-04:00 Jacek Zieliński jacek.zielinski@uwr.edu.pl <p>W artykule poruszona zostaje kwestia roli i znaczenia filozofii w dyskursie między wiarą i rozumem. Podstawowymi analizowanymi tekstami są dwie encykliki: <em>Aeterni Patris</em> Leona XIII i <em>Fides et ratio</em> Jana Pawła II. Obydwaj papieże wskazując na konieczność przywrócenia edukacji filozoficznej na każdym szczeblu jej funkcjonowania, omawiają korzyści, jakie z tego faktu płyną. Autor, chcąc ukazać doniosłość i znaczenie filozofii, omawia cztery podstawowe przesłanki „drogi mądrości”: doświadczenie, zdziwienie, wątpliwość i bezprzesłankowość. Następnie ukazuje istotę teologii filozoficznej – odróżniając ją od teologii mitycznej i politycznej – jako drogi poszukiwania odpowiedzi na pytanie o arche, pytanie o to, co boskie (<em>to theion</em>). W ostatniej części omówione zostaje stanowisko Leona XIII i Jana Pawła II co do możliwej symbiozy, wzajemnych odniesień filozofii z teologią, rozumu z wiarą, które wzajemnie ubogacają zarówno filozofię, jak i teologię oraz pozwalają człowiekowi ustrzec się od popadania w błędne mniemania (<em>doksai</em>).</p> 2019-07-10T09:04:14-04:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.academicon.pl/index.php/wpt/article/view/1978 „On jeden nieśmiertelny, prosty i boski” – romantyczna symbolika krzyża w Renesansowym psałterzu Karola Wojtyły 2019-07-11T06:59:30-04:00 Jan Makarewicz makarewicz.jan@gmail.com <p>Krzyż jest jednym z najważniejszych motywów twórczości poetyckiej Karola Wojtyły i papieskiego nauczania. Artykuł analizuje symbolikę krzyża obecną w sonetach wchodzących w skład <em>Renesansowego psałterza </em>Karola Wojtyły w perspektywie romantycznej. Szczególnie istotne są tu inspiracje Wojtyły twórczością Zygmunta Krasińskiego i Cypriana Norwida. Autor znał <em>Nie-Boską komedię</em>, <em>Irydiona</em> oraz <em>Promethidion</em>, a także <em>Nowe Średniowiecze</em> Mikołaja Bierdiajewa – te młodzieńcze doświadczenia lekturowe pozostawiły wyraźny ślad w analizowanych sonetach, widoczny między innymi w symbolice krzyża. Idee Krasińskiego pobrzmiewają szczególnie wyraźnie w ostatnim sonecie, ukazującym dialog trzech kolumn pośród ruin starożytnego świata, mimo że wyraz „krzyż” nie został tam w ogóle użyty. Z <em>Promethidiona </em>z kolei Wojtyła zaczerpnął ideę krzyża jako zasady jedności świata – krzyża, który umożliwia zespolenie w jedno żywiołu pogańskiego i chrześcijańskiego, pierwiastka gotyckiego i renesansowego.</p> 2019-07-10T00:00:00-04:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.academicon.pl/index.php/wpt/article/view/1980 „Adamie, przyjmij promieniowanie ojcostwa, Adamie – stań się dzieckiem” 2019-07-11T07:00:45-04:00 Emanuela Bednarczyk-Stefaniak emanuela77@wp.pl <p>W artykule przedstawiono studium dramatu Karola Wojtyły pt. <em>Promieniowanie ojcostwa</em>. Stanowi ono próbę wniknięcia i opisania przeżyć wewnętrznych głównego bohatera Adama i pozostałych postaci literackich zgodnie z zastosowaną przez samego autora fenomenologiczną metodą. Polega ona na wglądzie w myśli, stan świadomości i samoświadomości bohatera zarówno w celu prezentacji refleksji snutych przez niego podczas procesu poznawania siebie i innych, jak również celem ukazania momentu uwewnętrznienia poznanych treści przez podmiot mówiący. Wypowiedź protagonisty misterium: „Od tylu już lat żyję jak człowiek wygnany z głębszej mojej osobowości, a równocześnie skazany na to, by ją zgłębiać”, stanowiąca punkt wyjścia zarysowanej w tekście literackim akcji, pozwala postawić tezę, że przedmiotem medytacji Wojtyły jest powolne uświadamianie sobie przez bohatera utraconego z pola widzenia transcendentnego wymiaru człowieczeństwa, obiektywnej prawdy o osobie ludzkiej.</p> 2019-07-11T03:52:35-04:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.academicon.pl/index.php/wpt/article/view/1975 Siostra – brulionowy tekst Karola Wojtyły 2019-07-11T07:01:34-04:00 Anna Kozłowska a.kozlowska@uksw.edu.pl <p>Artykuł dotyczy krótkiego tekstu Karola Wojtyły <em>Siostra</em>, który w dokumentach Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie został dołączony do pierwszej wersji poematu <em>Odkupienie szuka Twego kształtu, by wejść w niepokój wszystkich ludzi</em>. Celem pracy jest prezentacja tego utworu, opis autorskich poprawek widniejących w jego rękopisie oraz ustalenie jego statusu. <em>Siostra</em> okazuje się ostatecznie nie tyle wariantową redakcją poematu o Weronice, ile osobnym tekstem, szkicem na ten sam temat, który poeta podjął później w utworze <em>Odkupienie szuka Twego kształtu..</em>.</p> 2019-07-11T02:23:10-04:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.academicon.pl/index.php/wpt/article/view/2118 Od sportu do turystyki górskiej 2019-07-11T07:02:14-04:00 Anna Ast ast-anna@wp.pl <p>Jan Paweł II rozbudował zaplecze teologiczno-filozoficzne sportu znacznie obszerniejsze niż wszyscy jego poprzednicy w Stolicy Piotrowej. W swoich przemówieniach i wygłaszanych homiliach nawiązywał do szeroko pojętej kultury fizycznej i angażował się w kwestie sportowe. Za młodu interesował się turystyką (szczególnie turystyką tatrzańską), kajakarstwem i piłką nożną. Jego postawa w stosunku do sportu nie zmieniła się, gdy został kapłanem czy biskupem. Później stał się papieżem-turystą. Sport i turystyka łączą ze sobą cele poznawcze z równorzędnym wysiłkiem fizycznym. W niniejszym artykule zostaną przywołane wątki związane ze sportem i turystyką górską wybrane z treści przemówień wygłoszonych przez papieża Jana Pawła II podczas pielgrzymek do ojczyzny.</p> 2019-07-11T04:03:53-04:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.academicon.pl/index.php/wpt/article/view/2015 Jan Paweł II a Czarna Madonna z Jasnej Góry 2019-07-11T07:02:37-04:00 Katarzyna Węgorowska k.wegorowska@ifp.uz.zgora.pl <p>W artykule zawarte zostały refleksje dotyczące wyjątkowego stosunku Jana Pawła II do Maryi czczonej w Jasnogórskiej Ikonie. Relacja ta przedstawiona została w oparciu o świadectwa, które zaczerpnięto z interdyscyplinarnych opracowań. W artykule zostały wykorzystane opisy pielgrzymek Papieża do tego Jasnogórskiego sanktuarium, fragmenty Jego wypowiedzi, tytuły, jakimi obdarza Częstochowską Madonnę, nazwy własne miejsc i obiektów Jasnej Góry związanych z Papieżem Polakiem. Artykuł ukazuje też charakterystykę darów wotywnych, które Jan Paweł II złożył Bogurodzicy. Wszystko to pozwala na rekonstrukcję tych fragmentów biografii Papieża, które dotyczą Jasnej Góry – sanktuarium szczególnego zawierzenia naszego narodu Królowej Polski.</p> 2019-07-10T00:00:00-04:00 ##submission.copyrightStatement##