Zeszyty Naukowe KUL już oficjalnie na liście 500 czasopism zakwalifikowanych do programu „Wsparcie dla czasopism”

2019-03-29

 

Obecność ZN KUL na liście 500 czasopism przewidzianych do wsparcia oznacza, że zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 i § 10 ust. 3 rozporządzenia MNiSW z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych... (Dz.U. z 2018 r., poz. 2152 ze zm.) ZN KUL znajdą się w wykazie czasopism naukowych MNiSW i za publikację artykułu naukowego na łamach naszego czasopisma autorzy będą mogli zgłosić 20 pkt. do dorobku naukowego, a za publikację recenzji – 5 pkt.

Celem programu jest wsparcie finansowe redakcji polskich czasopism naukowych nieujętych w międzynarodowych bazach czasopism naukowych o największym zasięgu, lecz publikujących artykuły naukowe o wysokim poziomie naukowym. Wsparcie to ma być przeznaczone na podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich umożliwiających wejście tych czasopism do międzynarodowego obiegu naukowego. Artykuły naukowe publikowane w tych czasopismach będą uwzględniane przy ewaluacji działalności naukowej. Czasopisma objęte pomocą w ramach programu zostaną również umieszczone w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Źródło: www.gov.pl