Ojcowie: Wincenty Pol i Gustaw ZielińskiAbstrakt

Artykuł przybliża relacje XIX-wiecznych ojców (Wincenty Pol i Gustaw Zieliński) z dziećmi. Analiza ich korespondencji wydaje się potwierdzać tezę, że uczestniczyli w życiu swoich najbliższych nieco korespondencyjnie. Obaj ojcowie, osoby-instytucje, postaci ważne w polskim społeczeństwie, zaangażowane w obowiązki publiczne nie mieli wystarczająco dużo okazji, aby w pełni uczestniczyć w dorastaniu dzieci. Pobyty z bliskimi, czego świadectwem (opublikowana w przypadku Pola i ogłaszana po raz pierwszy w przypadku Zielińskiego) korespondencja – wypełnione były przygotowaniami do kolejnych podróży, wypraw i prac badawczych, organizowanych uroczystości. Brak ten rekompensowali  więc systematyczną korespondencją.


Słowa kluczowe

rodzina w wieku XIX; edukacja; działalność publiczna

Bibliografia
Źródła:
Rękopisy:
• Listy Gustawa Zielińskiego do Urszuli z Ramockich Zielińskiej, 1844-1848, BZ, sygn. 795;
• Listy Gustawa Zielińskiego do syna Konstantego, 1871-1881, BZ, sygn. 801;
• Listy Gustawa Zielińskiego do Erazma Wróblewskiego, 1874-1881, BZ, sygn. 795.
Pol W., Listy z ziemi naszej. Korespondencja Wincentego Pola z lat 1826-1872, zebrał, opracował i wstępem opatrzył Z. Sudolski, Warszawa 2004.
Pol W., Pamiętniki, oprac. K. Lewicki, Kraków 1960.

Literatura pomocnicza:
Majchrowski S., Wincenty Pol. Szkic biograficzny, Lublin 1982.
Mann M, Wincenty Pol. Studium biograficzno-krytyczne, t. 1-2, Lwów 1906.
Rosnowska J., Dzieje poety. O Wincentym Polu, Warszawa 1963.
Stogowska A., Wpisany w epokę. Gustaw Zieliński (1809-1881), Płock 1996.
Zosel-Woytysiak W., Znaj podanie twego rodu… Rodzina Wincentego Pola i jego potomkowie, Lublin 1995.
Pobierz

Opublikowane
2018-05-11


Dział
„Świat Wincentego Pola”

Udostępnij

Król, M. (2018). Ojcowie: Wincenty Pol i Gustaw Zieliński. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 493-509. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1496

Małgorzata Maria Król  malgorzata.krol@kul.pl


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)