Integralna wizja osoby w ujęciu Edmunda BojanowskiegoAbstrakt

Niniejszy artykuł jest próbą ukazania integralnego spojrzenia bł. Edmunda Bojanowskiego na osobę. Nie był On z wykształcenia filozofem, a jednak sięgał w swoich przemyśleniach do przedstawicieli tego kierunku. Oparł swoje poglądy na teologiczno – filozoficznych podstawach i można go w pewnym sensie zaliczyć do personalistów. W swoim życiu pochylał się przede wszystkim nad dzieckiem i jego wychowaniem. Ważne miejsce w jego zapiskach oraz przemyśleniach zajmuje także rodzina oraz role kobiety i mężczyzny w wychowaniu. Godność, która jest nieodzowną cechą człowieczeństwa stanowi u bł. Edmunda punkt wyjścia jego rozważań dotyczących osoby.

Słowa kluczowe

osoba; godność; dziecko; kobieta; ojcostwo

Bis D., Opiela M. L. (red.), Wychowanie integralne w teorii i praktyce pedagogicznej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 141 – 159.
Bojanowski E., Dziennik. Objaśnił, skomentował i wstępem poprzedził Leonard Smołka, t. I-IV, Wrocław 2009.
Bruhlmeier A., Edukacja humanistyczna, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1994.
Gigilewicz E., Opiela M. L. (red.), Prace szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita, t. I – II, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP, Lublin 2016.
Jan Paweł II, Familiaris Consortio. Adhortacja o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, TUM, Wrocław 2000.
Jan Paweł II, List do rodzin, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1994.
Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984.
Maryniarczyk A. (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, t. II, Lublin 2001.
Opiela M. L. (red.), Dziedzictwo myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014.
Opiela M. L., Aktualność koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP, Dębica 2011.
Ozorowski E. (red.), Słownik Małżeństwa i Rodziny, Wydawnictwo ATK, Łomianki 1999.
Poniewierski J. (red.), Służyć wzrastaniu w prawdzie i miłości, Wydawnictwo AA s.c., Kraków 2009.
Szelęgiewicz A., Edmund Bojanowski i jego dzieło, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1966.
Wojtyła K., Miłości i odpowiedzialność, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001.
Pobierz

Opublikowane
2018-01-09


Dział
Artykuły naukowe

Udostępnij

Konopko, D. (2018). Integralna wizja osoby w ujęciu Edmunda Bojanowskiego. Zeszyty Naukowe KUL, 60(4), 189-198. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1506

Dariusz Konopko  darekkonopko@o2.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)