Anioł i syn – językowy portret Stanisława Witkiewicza-ojcaAbstrakt

W artykule Autorka prezentuje Stanisława Witkiewicza w jednej z jego prywatnych ról – w roli ojca. Pokazuje, jakie relacje łączyły ojca z jedynym synem Stanisławem Ignacym, jak układały się stosunki pomiędzy tymi dwiema wybitnymi osobowościami, jak postrzegany był Witkacy przez ojca oraz jakimi priorytetami kierował się ojciec w wychowaniu jedynaka. Na podstawie korpusu listów do syna oraz innej korespondencji familijnej Autorka szkicuje portret Witkiewicza ojca. Artykuł stanowi kontynuację tematu zapoczątkowanego przez Małgorzatę Król, dotyczącego ojców: Wincentego Pola i Gustawa Zielińskiego.

Słowa kluczowe

rodzina w XIX wieku; ojciec; postawa rodzicielska; wychowanie; dyrektywność

Źródła:
Pol W., Listy z ziemi naszej. Korespondencja Wincentego Pola z lat 1826-1872, oprac. Z. Sudolski, Warszawa 2004.
Witkiewicz S., Listy do syna, oprac. B. Danek-Wojnowska i A. Micińska, Warszawa 1969.
Witkiewicz S.I., Listy, t. 1, cz. 1, oprac. T. Pawlak, Warszawa 2013.

Literatura pomocnicza:
Anusiewicz J., Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wrocław 1995.
Kałkowska A., Wychowawca narodu wychowuje syna, czyli kształtowanie etyki Witkacego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2011, t. 14, z. 2, s. 143-151.
Król M., Ojcowie: Wincenty Pol i Gustaw Zieliński, „Zeszyty Naukowe KUL” 2017. [tekst w druku w tym zeszycie]
Olma M., Obraz ojca i matki w korespondencji familijnej Mieczysława oraz Heleny Pawlikowskich, w: Kobieta i mężczyzna. Jedna przestrzeń – dwa światy, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Warszawa 2015, s. 409-419.
Pinkwart M., Wariat z Krupówek, Nowy Targ 2015.
Pobierz

Opublikowane
2018-05-11


Dział
„Świat Wincentego Pola”

Udostępnij

Majewska-Wójcik, A. (2018). Anioł i syn – językowy portret Stanisława Witkiewicza-ojca. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 533-546. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1507

Anna Magdalena Majewska-Wójcik  annamaj-woj@o2.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Języka Polskiego  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)