Wychowanie do harmonii i piękna duchowego w wizji pedagogicznej Edmunda BojanowskiegoAbstrakt

Dzisiejszy świat określany jest mianem „rozchwianej rzeczywistości”. Coraz bardziej widoczny liberalizm w normach i wartościach prowadzi do zagubienia się samego człowieka w świecie. Również postrzeganie wartości piękna zostało zachwiane. Niejednokrotnie w ramach usprawiedliwienia braku wychowania estetycznego wyrażany jest pogląd o wolności subiektywnego postrzegania – piękne jest to co dany człowiek uważa za takie. Piękno utożsamiane w historii z dobrem i harmonią przestało mieć znaczenie. Do wychowania człowieka brzydota wkradła się niejako ukradkiem, uzurpując sobie świadomość i konsekwencję w tworzeniu norm życia. Potrzeba na nowo odkryć wartość wychowania do piękna, by człowiek na nowo umiał odnaleźć w sobie harmonie i pragnienie doskonałości. Niniejszy artykuł jest próbą ukazania wizji wychowania do harmonii i piękna duchowego w ujęciu Edmunda Bojanowskiego, jako propozycji aktualnej dla współczesnej edukacji.

Słowa kluczowe

Edmund Bojanowski; wychowanie estetyczne; piękno; harmonia; wartości

Anzenbacher A., Wprowadzenie do filozofii, Kraków 1987.
Czupryn B., Wychowywać prawdziwie, w: A. Kiciński, M. Opiela (red.), Katolickie wychowanie dziecka. Rodzina przedszkole Kościół, Lublin 2016, s. 49-65.
Etcoff N., Przetrwają najpiękniejsi. Wszystko co nauka mówi o ludzkim pięknie, Warszawa 2000.
Gnitecki J., Niektóre ujęcia pedagogiki ogólnej w Polsce i na świecie, w: S. Palka (red.), Możliwości rozwijania i wykorzystywania teoretycznej wiedzy pedagogicznej, Kraków 1995, s. 141-173.
Guczalska K., Rewolucja estetyczna. Schiller i Hegel, w: Poznać człowieka. Księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego, Kraków 2007, s. 353-373.
Herbert Z., Epilog burzy, Wrocław 1998.
Homplewicz J., Etyka pedagogiczna, Warszawa 1997.
Hryszan K., Wychowanie do świętości w świetle nauczania Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, Lublin 2017.
Karney J. E., Psychopedagogika pracy, Warszawa 2007.
Kowalczyk S., Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej, Lublin 2011.
Kruk J., Wychowanie jako relacja etyczna w procesie negocjacji różnic - z inspiracji filozoficznych E. Levinasa. w: T. Szkudlarek (red.), Różnica, tożsamość, edukacja. Szkice z pogranicza, Kraków 1995.
Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków2003.
Mariański J., Zdaniewicz W., Wartości religijne i moralne młodych Polaków, Warszawa 1991.
Nowak M., Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin1999.
Olechnicki K., Załęcki P., Słownik Socjologiczny, Toruń 1997.
Opiela M. L. (red.), Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego, Lublin 2016.
Opiela M., Wychowanie estetyczne w koncepcji pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego, w: M. Nowak, E. Stoch, B. Borowska (red.), Z problematyki teatrologii i pedagogiki: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Marii Barbarze Styk, Lublin 2015, s. 441-462.
Ostrowska K., W poszukiwaniu wartości, Gdańsk 1994.
Pilch T. (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI w., Warszawa 2005.
Podsiad A., Więckowski Z., Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa 1983.
Prokopiuk J. (red.), Wychowanie bez lęku: pedagogika Steinerowska, Warszawa 1992.
Schiller F., Listy o estetycznym wychowaniu człowieka, Warszawa 1843.
Stróżewski W., W kręgu wartości, Kraków 1992.
Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1975.
Tchorzewski de A. M., Teoria wychowania. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, w: A.M. de Tchorzewski (red.), Współczesne konteksty wychowania, Bydgoszcz 2002, s. 9-38.
Zając W., Piękno jako wartość: konteksty pedagogiczne, „Chowanna” 2008, nr 1, s. 58-70.

http://www.sosrodzice.pl/barbie-monster-high-upiorni-uczniowie/(dostęp:11.07.2017).
Pobierz

Opublikowane
2018-01-09


Dział
Artykuły naukowe

Udostępnij

Jasnos, A. (2018). Wychowanie do harmonii i piękna duchowego w wizji pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego. Zeszyty Naukowe KUL, 60(4), 173-188. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1508

Andrzej Jasnos  jasnosa@interia.pl


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.

Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL”  traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)